fbpx

A/B-testauksella kohti tehokkaampaa markkinointia

A/B-tes­tauk­sella kohti te­hok­kaam­paa mark­ki­noin­tia To­teu­tu­vatko net­ti­si­vusi kä­vi­jä­ta­voit­teet? He­rät­tääkö si­säl­tösi kiin­nos­tusta? Toi­mi­vatko mai­nok­sesi ha­lu­tulla ta­valla? Ha­luat var­masti luoda hou­kut­te­le­van ja toi­mi­van net­ti­si­vun sekä tuot­taa ta­voit­ta­vaa mainontaa

Lue lisää »

Miksi sisällöntuotantoon kannattaa panostaa?

Miksi si­säl­lön­tuo­tan­toon kan­nat­taa pa­nos­taa? Huo­mio­nar­voi­nen si­sältö on tär­kein kil­pai­lu­valt­tisi mai­non­nan maa­il­massa Mie­len­kiin­toi­nen si­sältö he­rät­tää kiin­nos­tuk­sen ja tuo var­mem­min lii­ken­nettä si­vuil­lesi.  Si­säl­löllä on mer­ki­tystä kai­kessa mitä

Lue lisää »

Googlen laajennetut tekstimainokset poistuvat 2022

Googlen laa­jen­ne­tut teks­ti­mai­nok­set pois­tu­vat 2022 Google Ad­sin laa­jen­ne­tut teks­ti­mai­nok­set ovat tul­leet tiensä pää­hän. 30.6.2022 jäl­keen laa­jen­net­tuja teks­ti­mai­nok­sia ei voida enää luoda tai muo­kata vaan on

Lue lisää »

Lotta Kemppinen - Suomen mestarin kuulumisia | Se vähän erilainen vuosi

EM-ho­pea hal­lissa, 60 m SE, suo­men­mes­ta­ruus 60 met­rillä ja 100 met­rillä, ruot­siot­te­lu­voitto… Tätä voisi kut­sua on­nis­tu­neeksi kau­deksi. Tot­ta­han jouk­koon mah­tui yksi har­mit­tava louk­kaan­tu­mi­nen, mikä vei yllä ole­vasta lis­tasta pois olym­piae­dus­tuk­sen, mutta va­lin­ta­kel­poi­suutta se ei poista.

Lue lisää »

5 yllättävää keinoa säästää rahaa Google Ads -mainonnassa

Olemme jo käy­neet läpi ylei­siä kei­noja sääs­tää ra­haa ja saada pa­rem­pia tu­lok­sia Google Ads -mai­non­nassa. Näi­hin kei­noi­hin kuu­luu esi­mer­kiksi se, että yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen, kam­panja- ja mai­nos­ryh­mä­ra­ken­teen, avain­sa­no­jen, mai­nos­teks­tien sekä hin­ta­tar­jous­ten täy­tyy olla kun­nossa en­nen mai­nos­ta­mi­sen aloittamista.

Lue lisää »

Mitä hyötyä Display-mainonnasta?

Yrit­täjä, oletko miet­ti­nyt, kuinka moni to­della nä­kee mai­nok­sesi ja kiin­nos­tuu siitä? Hel­posti koh­den­net­tava Display-mai­nonta ke­rää tie­don puo­les­tasi ja oh­jaa ku­lut­ta­jan tuot­teesi luo yh­dellä klikkauksella.

Lue lisää »

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme ja sukella digimarkkinoinnin syvään päätyyn!