fbpx

Yritysten kehittämispalvelut – kehitä yrityksesi liiketoimintaa ELY-keskuksen tukemana

Mitä on ELY-konsultointi?

ELY-kes­kuk­sen tar­joama yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den kon­sul­tointi on vielä usealle yrit­tä­jälle suuri tun­te­mat­to­muus, jo­hon kui­ten­kin kan­nat­taa tu­tus­tua tar­kem­min. Pal­velu on läh­tö­koh­tai­sesti kaik­kien pk-yri­tys­ten saa­ta­vissa ja sii­hen liit­tyvä ha­ku­pro­sessi on ken­ties Suo­men vähäbyrokraattisin.

ELY-kes­kuk­sen ra­hoi­tuk­sen tu­ke­mana kas­vu­ha­lui­set pk-yri­tyk­set voi­vat nos­taa lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­sensa täy­sin uu­delle ta­solle ELY-kes­kuk­sen ni­mit­tä­män huip­pu­asian­tun­ti­jan avulla. Pal­velu on 75 pro­sent­ti­sesti ELY-kes­kuk­sen ra­hoi­tuk­sen tu­ke­maa, mikä te­kee siitä hinta-laa­tusuh­teel­taan yli­ver­tai­sen ta­van ke­hit­tää yri­tyk­sesi lii­ke­toi­min­taa.

ELY-konsultointi hinta ja kesto

Pal­velu to­teu­te­taan ELY-kes­kuk­sen myön­tä­mien kon­sul­toin­ti­päi­vien kautta. Kon­sul­tointi voi ta­pah­tua yri­tyk­sesi ti­loissa tai vaih­toeh­toi­sesti etäyh­teyk­sien välityksellä.

ELY-kes­kus on mää­rit­tä­nyt yh­den kon­sul­toin­ti­päi­vän hin­naksi 1 300 € + alv, jol­loin kon­sul­toin­tia hyö­dyn­tä­vän yri­tyk­sen oma­vas­tuu­osuu­deksi jää 325 € + alv / konsultointipäivä. 

ELY-kon­sul­toin­tia voi ha­kea ker­ral­laan enin­tään 5 päi­vää, minkä jäl­keen on mah­dol­lista ha­kea kon­sul­toin­nille vielä 2 päi­vää jat­koa. Kon­sul­toin­tia voi­daan myön­tää enin­tään 15 päi­vää kol­men vuo­den aikana.

Miten ELY-konsultointi eroaa perinteisestä liikkeenjohdon konsultoinnista?

Mer­kit­tä­vin ero ELY-kes­kuk­sen tar­joa­massa yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den kon­sul­toin­nissa ver­rat­tuna muu­alta han­kit­tuun liik­keen­joh­don kon­sul­toin­tiin on se, että ELY-kon­sul­tointi kuu­luu pk-yri­tyk­sille tar­jolla ole­vien yri­tys­tu­kien pii­riin (de mi­ni­mis -tuet). Näin kon­sul­toin­nin es­teenä ei ole sen hinta – pie­nen oma­vas­tuu­osuu­den an­sioista kai­killa pk-yri­tyk­sillä on mah­dol­li­suus ke­hit­tää va­lit­tua lii­ke­toi­min­nan osa-aluetta sii­hen eri­kois­tu­neen huip­pu­asian­tun­ti­jan avulla.

Laa­jem­massa ku­vassa kon­sul­toin­nilla on useasti hie­man huono klangi, ja osa yrit­tä­jistä suh­tau­tuu­kin va­rauk­sella heille tar­jot­ta­viin kon­sul­toin­ti­pal­ve­lui­hin. Osa­syynä tä­hän lie­nee se, että liik­keen­joh­don kon­sul­toin­nin os­ta­mi­nen on usein suh­teel­li­sen ar­vo­kasta eikä ul­ko­puo­li­selta kon­sul­tilta os­tettu osaa­mi­nen aina täytä sii­hen liit­ty­neitä odotuksia.

Yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den kon­sul­toin­nissa laa­dun­val­vo­jana toi­mii ELY-kes­kus, mikä ta­kaa kon­sul­toin­tia ha­ke­ville pk-yri­tyk­sille huip­pu­laa­tui­sen pal­ve­lun. Käy­tän­nössä tämä tar­koit­taa sitä, että ELY-kes­kus on kil­pai­lut­ta­nut ja va­lin­nut yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den tuot­ta­jiksi tar­kat kri­tee­rit täyt­tä­viä pui­te­toi­mit­ta­jay­ri­tyk­siä, jotka vas­taa­vat kon­sul­toin­tien to­teu­tuk­siststa. ELY-kes­kus on omilla si­vuil­laan ki­teyt­tä­nyt pal­ve­lun seuraavasti:

”Huippuasiantuntijoiden apua yrityksen kehittämiseen helposti ja nopeasti”.

Mihin ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden konsultointia voi hyödyntää?

ELY-kes­kuk­sen yrit­tä­mi­sen ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den kon­sul­tointi on jaettu vii­teen jaettu eri osa-alu­ee­seen, joita ovat:

 • Kasvu ja kansainvälistyminen
 • Tuot­ta­vuus ja digitalisointi
 • Mark­ki­nointi ja asiakkuudet
 • Joh­ta­mi­nen ja henkilöstö
 • In­no­vaa­tioi­den kaupallistaminen

En­nen kon­sul­toin­nin ha­ke­mista on hyvä poh­tia, minkä lii­ke­toi­min­nan osa-alu­een ke­hit­tä­mi­sestä olisi juuri tällä het­kellä eni­ten hyö­tyä. Jos tä­hän ei löydy sel­keää vas­tausta on en­nen var­si­nai­sen kon­sul­toin­nin aloit­ta­mista mah­dol­lista ha­keu­tua 1–2 päi­vää kes­tä­vän ana­lyysi -pal­ve­lun pii­riin, missä kar­toi­te­taan ko­ko­nais­val­tai­sesti yri­tyk­sesi lii­ke­toi­min­nan ny­ky­tila ja ke­hit­tä­mis­koh­teet. Ana­lyysi -pal­ve­lun hinta on 265 € + alv / päivä.

Miten löydät yrityksellesi sopivimman ELY-konsultin?

Voit olla suo­raan yh­tey­dessä ELY-kes­kuk­seen ja ker­toa ke­hit­tä­mis­tar­pees­tasi, jol­loin ELY-kes­kus eh­dot­taa yri­tyk­sesi ke­hit­tä­mis­tar­pee­seen so­pi­via kon­sult­teja. ELY-kes­kus ei kui­ten­kaan tunne kaik­kien pui­te­toi­mit­ta­jien osaa­mista laaja-alai­sesti, jo­ten pa­ras tapa on olla suo­raan yh­tey­dessä ELY-kon­sul­toin­tia tar­joa­viin yrityksiin.

ELY-kes­kuk­sen si­vuilta löy­tyy myös asian­tun­ti­ja­haku, minkä kautta voit et­siä kon­sul­toin­nin eri osa-aluei­den asian­tun­ti­joita. Asian­tun­ti­joi­den pro­fii­leista löy­dät hei­dän suo­rat yh­teys­tie­tonsa sekä ku­vauk­sen osaa­mi­sesta. Yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­ja­ha­kuun pää­set tästä.

Miten haet ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden konsultointia?

ELY-kon­sul­toin­nin ha­ke­mi­nen on ää­rim­mäi­sen help­poa ja saat pää­tök­sen ha­ke­muk­seesi tyy­pil­li­sesti noin vii­kon si­sällä. Itse ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen vie ai­kaasi vain noin 30 mi­nuut­tia. Ha­ke­mus täy­te­tään ELY-kes­kuk­sen säh­köi­sessä asiointipalvelussa.

Kon­sul­toin­nin saa­mi­selle on ase­tettu muu­ta­mia pois sul­ke­via reu­naeh­toja, joita ovat muun muassa:

 • Yri­tys­toi­minta on sivutoimista
 • Yri­tyk­sen toi­minta ei ole va­kiin­tu­nut (pää­sään­töi­sesti edel­ly­tyk­senä on, että yri­tyk­sellä on ta­ka­naan vä­hin­tään yksi tilikausi)
 • Yri­tyk­sen kan­nat­ta­vuus on heikko (esim. yli 10 000 eu­roa ve­ro­vel­kaa tai maksuhäiriöitä)
 • Yri­tyk­selle on myön­netty vii­mei­sen kol­men ve­ro­vuo­den ai­kana yli 200 000 eu­roa de mi­ni­mis -tukea

ELY-konsultointi Raaka Median toteuttamana (markkinointi ja asiakkuudet)

Raaka Me­dia toi­mii ELY-kes­kuk­sen yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­pal­ve­luissa mark­ki­noin­nin ja asiak­kuuk­sien pui­te­toi­mit­ta­jana. Avul­lamme voit ke­hit­tää yri­tyk­sesi di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ja myyn­tiin liit­ty­vää stra­te­gista osaamista.

Au­tamme si­nua ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­sessa ja hoi­damme lop­pu­ra­por­toin­nin ELY-kes­kuk­selle pro­jek­tin päätyttyä.

Avul­lamme voit ke­hit­tää muun muassa seu­raa­via mark­ki­noin­nin ja myyn­nin osa-alueita:

 • Ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin ny­ky­ti­lan ana­ly­sointi ja suun­ni­telma ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin kehittämiseksi
 • Kus­tan­nus­te­hok­kaim­pien di­gi­mark­ki­noin­ti­ka­na­vien tun­nis­ta­mi­nen ja uu­den di­gi­mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man jal­kaut­ta­mi­nen ana­lyy­sin perusteella
 • Ko­ko­nais­val­tai­sen verkko- ja di­gi­mark­ki­noin­ti­stra­te­gian suun­nit­telu sekä laadinta
 • So­si­aa­li­sen me­dian si­säl­tö­stra­te­gian suun­nit­telu ja laadinta
 • Verk­ko­si­säl­tö­stra­te­gian suun­nit­telu ja laadinta
 • Asia­kas­ko­ke­muk­sen ny­ky­ti­lan ana­ly­sointi ja kehittäminen
 • In­bound -myyn­ti­put­ken (verk­ko­lii­di­han­kin­nan) ana­ly­sointi ja kehittäminen

Verk­ko­läh­töi­sen asiak­kuuk­sien­hal­lin­nan ja myyn­ti­joh­ta­mi­sen kehittäminen

Pyydä maksuton arvio ja löydä juuri sinulle sopiva yhteistyökumppani

An­namme mie­lel­lämme mak­sut­to­man ar­vion yri­tyk­senne mah­dol­li­suu­desta saada ELY-kes­kuk­sen yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den kon­sul­toin­tia. Mark­ki­noin­nin ja asiak­kuuk­sien kon­sul­toin­nin li­säksi laa­jasta yh­teis­työ­ver­kos­tos­tamme löy­tyy huip­pu­asian­tun­ti­joita kaik­kiin vii­teen kon­sul­toin­nin eri osa-alueeseen.

Lä­hetä meille yh­teys­tie­tosi ja saat mak­sut­to­man ar­vion, siitä onko yri­tyk­sel­länne mah­dol­li­suus saada ELY-ra­hoi­tusta lii­ke­toi­min­nan kehittämiseen.