fbpx

Intohimomme on kasvattaa sinun liiketoimintaasi

Meistä

Olemme eri­kois­tu­neet di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin stra­te­gi­seen suun­nit­te­luun sekä mai­non­nan to­teut­ta­mi­seen Googlen main­osa­lus­toilla ja so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­vissa. Vuo­sien var­relle olemme saa­neet pal­vella jo tois­ta­sa­taa tyy­ty­väistä asia­kasta ym­päri Suomen.

Yk­sin­ker­tais­tet­tuna kai­ken te­ke­mi­semme läh­tö­kohta on: kun sinä me­nes­tyt, niin me me­nes­tymme. Am­mat­ti­tai­dos­tamme ker­too muun muassa Google Part­ner -tun­nuk­semme, mikä myön­ne­tään Googlen tar­kat kri­tee­rit täyt­tä­ville alan ammattilaisille.

Li­säksi olemme yksi har­voista ELY-kes­kuk­sen ni­mit­tä­mistä mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­den tuot­ta­jista. ELY-kes­kus va­lit­see asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­den tuot­ta­jiksi or­ga­ni­saa­tioita, joilla on vahva näyttö ja ko­ke­mus mark­ki­noin­nin me­nes­tyk­sek­käästä konsultoimisesta.

ELY-kes­kuk­sen ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den pui­te­toi­mit­ta­jana voim­me­kin tar­jota yri­tyk­sel­lesi mark­ki­noin­nin stra­te­gista suun­nit­te­lua jul­ki­sella ra­hoi­tuk­sella. ELY-ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mi­nen kans­samme on help­poa ja nopeaa.

Arvomme ja tapa toimia

Aito välittäminen

Tar­joamme tu­lok­sel­lista di­gi­mark­ki­noin­tia yh­dis­tet­tynä huip­pu­laa­tui­seen asia­kas­pal­ve­luun. Väl­tämme tur­haa mark­ki­noin­ti­jar­go­nia ja osaamme sa­noit­taa te­ke­mi­semme sel­ko­kie­li­seksi. Olemme mut­kat­to­mia ja maan­lä­hei­siä tyyp­pejä, ke­nen kanssa on kiva tehdä hommia. 

Tuloshakuisuus ja kasvu

Asiak­kai­demme mai­nonta pe­rus­tuu sel­kei­siin ta­voit­tei­siin ja tu­los­ten mi­tat­ta­vuu­teen. Kun ta­voit­teet on ase­tettu, kää­rimme hi­hat ja ryh­dymme hom­miin. Si­nun kas­vusi luo mei­dän kasvumme. 

Rehellisyys ja läpinäkyvyys

Emme myy si­nulle sel­lai­sia pal­ve­luja, joi­den emme usko aut­ta­van si­nua saa­vut­ta­maan ta­voit­tei­tasi. Pu­humme asioista suo­raan ja re­hel­li­sesti. Mai­non­nan tu­lok­sista ra­por­toi­daan ym­mär­ret­tä­västi il­man tur­haa kapulakieltä. 

Ammattitaito ja uuden oppiminen

Asian­tun­ti­joil­lamme on yli 10 vuo­den ko­ke­mus tu­lok­sek­kaasta di­gi­mark­ki­noin­nista. Mai­non­taasi hoi­ta­vat ser­ti­fioi­dut di­gi­mark­ki­noin­nin am­mat­ti­lai­set, jotka pa­nos­tava jat­ku­vaan uu­den op­pi­mi­seen ja am­mat­ti­tai­don kehittämiseen.

Raaka Media lyhyesti

Tiimi

Janne Lu­mikko
CEO, Founder
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

Toni Lu­mikko
Di­gi­tal Mar­ke­ting Designer
+358 40 132 1070
toni@​raakamedia.​fi

Kaisa Nousiai­nen
Social Me­dia Consultant
+358 40 755 0456
kaisa@​raakamedia.​fi

Leo Sä­vel
Di­gi­tal Mar­ke­ting Consultant

Ota yhteyttä ja lähde kasvattamaan myyntiäsi
laadukkaalla digimarkkinoinnilla!

Ota yhteyttä ja lähde kasvattamaan myyntiäsi laadukkaalla digimarkkinoinnilla!