fbpx

5 yllättävää keinoa säästää rahaa Google Ads -mainonnassa

Olemme jo käy­neet Google-mai­non­nan hinta -ar­tik­ke­lis­samme läpi ylei­siä kei­noja sääs­tää ra­haa ja saada pa­rem­pia tu­lok­sia Google Ads -mai­non­nassa. Näi­hin kei­noi­hin kuu­luu esi­mer­kiksi se, että yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen, kam­panja- ja mai­nos­ryh­mä­ra­ken­teen, avain­sa­no­jen, mai­nos­teks­tien sekä hin­ta­tar­jous­ten täy­tyy olla kun­nossa en­nen mai­nos­ta­mi­sen aloit­ta­mista. Kan­nat­taa myös ot­taa mai­nos­laa­jen­nuk­set käyt­töön ja huo­leh­tia, että verk­ko­si­vut toi­mi­vat nopeasti.

Näi­den yleis­ten kei­no­jen avulla pää­see pit­källe, mutta toi­si­naan voi jäädä huo­maa­matta hie­no­sää­töjä, joilla Google-mai­non­taa on mah­dol­lista te­hos­taa edel­leen. Tässä teks­tissä käymme läpi viisi (eri­tyi­sesti aloit­te­li­jalle) yl­lät­tä­vää ta­paa sääs­tää ra­haa mainonnassa.

1. Toteuta vain soitto -kampanja

Vaikka po­ten­ti­aa­li­nen asia­kas saat­taa kli­kata mai­nos­tasi ja pää­tyä yri­tyk­sesi las­keu­tu­mis­si­vulle, hän saat­taa her­kästi luo­pua os­tok­sesta ja pois­tua si­vuil­tasi. Las­keu­tu­mis­si­vut voi­vat olla hy­vin­kin ra­ken­net­tuja ja op­ti­moi­tuja, mutta verk­ko­vie­rai­lut ei­vät syystä tai toi­sesta johda kon­ver­sioon. Me­ne­tät näin ol­len ra­haa mai­nosklik­kauk­siin, jotka ei­vät tuota myyntiä.

Tä­hän rat­kai­suna kan­nat­taa ko­keilla vain soitto -kam­pan­jan ra­ken­ta­mista. Täl­löin tar­koi­tus on saada asiak­kaat mo­bii­lissa suo­raan soit­ta­maan yri­tyk­sel­lesi mai­nosta klik­kaa­malla. On huo­mat­ta­vasti hel­pom­paa asiak­kaan nä­kö­kul­masta pai­naa yhtä pai­ni­ketta ja pu­hua suo­raan edus­ta­jalle kuin joh­dat­taa las­keu­tu­mis­si­vulle, jossa jou­tuu täyt­tä­mään tie­toja lomakkeeseen. 

On hyvä huo­mata, et­tei täl­lai­nen mai­nos­kam­panja so­vellu kai­kille yri­tyk­sille. Esi­mer­kiksi ura­koit­si­jay­ri­tyk­sille se voi kui­ten­kin olla huo­mat­ta­vasti te­hok­kaampi ja sääs­te­li­äämpi keino hou­ku­tella asiak­kaita ja ker­toa heille yk­si­tyis­koh­tai­sem­min palveluista.

2. Aloita uudelleenmarkkinointi heti

Jos et uu­del­leen­mark­ki­noi yri­tyk­sesi si­vuilla käy­neille, käy­tät vai­vaa, ra­haa ja ai­kaa sii­hen, että sai­sit joka kerta tai­vu­tel­tua po­ten­ti­aa­li­sia asiak­kaita te­ke­mään os­to­pää­tök­sen yh­deltä is­tu­malta. Täl­löin me­ne­tät po­ten­ti­aa­lia koh­dis­taa mai­non­taa jo ai­em­min kiin­nos­tusta osoit­ta­neille hen­ki­löille muu­alla, ku­ten Face­boo­kissa ja Instagramissa. 

Uu­del­leen­mark­ki­nointi on yksi par­haim­mista kei­noista sääs­tää ra­haa ja käyt­tää bud­jet­tiasi te­hok­kaam­min. Sen avulla voit myös pa­ran­taa brän­di­tie­toi­suutta. On huo­mat­ta­vasti hel­pom­paa saada kon­ver­sioita asiak­kailta, jotka en­tuu­des­taan tun­te­vat yri­tyk­sesi kuin täy­sin uusilta henkilöiltä.

3. Päätä A/B-testaaminen ajallaan

A/B-tes­taa­mista on syytä suo­rit­taa sekä mai­nos­ten että las­keu­tu­mis­si­vun osalta. Ei kui­ten­kaan kan­nata jät­tää tes­tausta päälle liian pit­käksi ai­kaa, koska täl­löin näy­tät edel­leen osalle po­ten­ti­aa­li­sista asiak­kaista huo­nom­paa vaihtoehtoa.

Voi esi­mer­kiksi olla, että A/B-tes­taus on va­hin­gossa jää­nyt päälle tai olet epä­varma tu­lok­sista. Olet myös saat­ta­nut nähdä pal­jon vai­vaa uusien si­vu­jen tai mai­nos­ten ra­ken­ta­mi­seen, vaikka ne lop­pu­jen lo­puksi näyt­tä­vät toi­mi­van huo­nom­min kuin van­hat verk­ko­si­vut tai mainokset.

Älä pel­kää mai­nos­ten kes­keyt­tä­mistä tai verk­ko­si­vu­jen muut­ta­mista van­haan, vaikka se voi­kin tun­tua raadolliselta.

4. Vältä laajaa vastaavuustyyppiä (myös negatiivisissa avainsanoissa)

Laaja vas­taa­vuus­tyyppi on Google Ad­sin ole­tus­a­se­tus kai­kille avain­sa­noille. Jos käy­tät laa­jaa vas­taa­vuus­tyyp­piä esi­mer­kiksi avain­sa­nalle ”puu­mökki”, mai­nok­sesi voi nä­kyä, jos asia­kas et­sii vaik­kapa puu­ve­nettä tai mök­ki­mat­toa. Mai­nok­sesi voi­vat myös nä­kyä avain­sa­nan sy­no­nyy­mejä käytettäessä.

Aloit­te­li­jan virhe on käyt­tää pää­asiassa laa­joja avain­sa­noja, koska nii­den hin­ta­tar­jouk­set ovat kes­ki­mää­rin kal­liita. Ku­ten ai­em­masta esi­mer­kistä pys­tyy päät­te­le­mään, ne voi­vat myös hel­posti ke­rätä pal­jon epä­olen­naista lii­ken­nettä, koska ha­ku­kon­teksti on to­della laaja.

Muista myös ne­ga­tii­vista avain­sa­na­lis­taa muo­dos­taessa vält­tää laa­jaa vas­taa­vuus­tyyp­piä. Saa­tat ni­mit­täin va­hin­gossa es­tää mai­nos­ten nä­ky­vyy­den tur­han her­kästi. Jos esi­mer­kiksi myyt jal­ka­pal­loja, mutta et ko­ri­pal­loja ja mer­kit­set ne­ga­tii­vi­seksi avain­sa­naksi ”ko­ri­pallo” laa­jaa vas­taa­vuus­tyyp­piä käyt­täen, ne­ga­tii­vi­sen ja nor­maa­lin avain­sa­nan vä­lille muo­dos­tuu konflikti, koska sana ”pallo” si­säl­tyy molempiin.

5. Vältä Googlen automaattisia mainosoptimointeja

Au­to­maat­ti­set hin­ta­tar­jous­ten ja mai­nos­teks­tien muun­te­lut voi­vat kuu­los­taa to­della hy­vältä, koska täl­löin Google hoi­taa puo­les­tasi enem­män työtä. Jos jo­kin kuu­los­taa liian hy­vältä, sitä se yleensä onkin. 

Google ha­luaa tehdä voit­toa mai­non­nalla, joka tar­koit­taa, että au­to­maat­ti­set hin­ta­tar­jouk­set voi­vat olla tur­han kor­keita ja/​tai koh­dis­ta­mi­nen on liian laa­jaa. Suo­sit­te­lemme op­ti­moi­maan Google Ads -kam­pan­joita ma­nu­aa­li­sesti, koska sil­loin pi­dät aina kaikki lan­gat käsissäsi.

Jos yri­tyk­sel­läsi on kui­ten­kin to­della pal­jon tuot­teita verk­ko­kau­passa ja ne vaih­te­le­vat no­peasti, dy­naa­mi­set ha­ku­mai­nok­set voi­vat olla hyvä keino var­mis­taa mai­nos­teks­tien ja las­keu­tu­mis­si­vun osu­vuus. Asiak­kaat ni­mit­täin usein et­si­vät tiet­tyä tuo­tetta Googlesta, jo­ten hei­dän oh­jaa­mi­nen ge­nee­ri­seen tuo­te­ka­te­go­rian si­vulle voi rat­kai­se­vasti es­tää kon­ver­sion toteutumisen.

Yhteenveto

Huo­lel­li­sella suun­nit­te­lulla sääs­tät heti al­kuun ai­kaa ja ra­haa Google-mai­non­nassa. Ei ole ole­massa kor­vi­ketta ma­nu­aa­li­sesti ra­ken­ne­tulle mai­nos­kam­pan­jalle, jos ha­luaa myös pi­tää kus­tan­nuk­set matalalla.

Ra­han sääs­tä­mi­nen ei tässä ta­pauk­sessa tar­koita sitä, että me­ne­tät re­le­vant­tia lii­ken­nettä tai saat vä­hem­män yh­tey­den­ot­toja. Päin­vas­toin se tar­koit­taa sitä, että olet op­ti­moi­nut kam­pan­jaasi, jol­loin mai­nok­sesi ovat osu­vam­pia kohdeyleisöllesi.

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!