fbpx

A/B-testauksella kohti tehokkaampaa markkinointia

To­teu­tu­vatko net­ti­si­vusi kä­vi­jä­ta­voit­teet? He­rät­tääkö si­säl­tösi kiin­nos­tusta? Toi­mi­vatko mai­nok­sesi ha­lu­tulla ta­valla? Ha­luat var­masti luoda hou­kut­te­le­van ja toi­mi­van net­ti­si­vun sekä tuot­taa ta­voit­ta­vaa mai­non­taa ja toi­mi­vaa sisältöä.

Ta­voit­teena voi olla vaik­kapa seu­raa­ja­kun­nan kas­vat­ta­mi­nen sekä asia­kas­mää­rien ja myyn­nin li­sää­mi­nen. Tä­hän teh­tä­vään on voitu val­jas­taa niin net­ti­si­vut kuin so­me­ka­na­vat, mai­nok­set ja eri­lai­set si­säl­löt brän­diä vah­vis­ta­maan. Mutta kuinka hy­vin ne toi­mi­vat? Tätä voi­daan tes­tata ja jos ha­lu­taan pa­ran­taa eri osa-alueita ja ele­ment­tejä, ot­taa mu­kaan A/B-tes­taus.

Mitä A/B-testaus on ja kuinka se toteutetaan?

Me­ne­tel­män ideana on tuot­taa ja näyt­tää koh­de­ryh­mille eri­lai­sia ver­sioita esi­mer­kiksi net­ti­si­vusta tai mai­nok­sista, seu­rata asia­kas­käyt­täy­ty­mistä sekä saa­dun tie­don pe­rus­teella löy­tää yri­tyk­selle toi­mi­vim­mat ta­vat markkinointiin.

A/B-tes­tauk­sessa on tar­koi­tus tehdä tut­kit­ta­vasta koh­teesta kaksi eri­laista vaih­toeh­toa, jul­kaista ne sekä tun­nis­taa niistä te­hok­kaampi. Tätä var­ten on sel­vi­tet­tävä ta­voit­teet eli mitä ha­lu­taan saavuttaa.

Esi­mer­kiksi kun ha­lu­taan sel­vit­tää vaik­kapa mai­nok­sen mark­ki­noin­ti­teho, voi­daan A/B-tes­tauk­sessa luoda kaksi vi­su­aa­li­sesti hy­vin­kin toi­sis­taan poik­kea­vaa mai­nosta, jul­kaista ne sekä seu­rata kumpi mai­nos toi­mii ja joh­taa toi­vot­tuun lopputulokseen.

Tes­taa­mi­nen ei kui­ten­kaan pääty tä­hän, vaan hä­vin­neestä ver­siosta pi­täisi muo­kata uusi ver­sio ja aset­taa se uusin­ta­tes­tiin voit­ta­ja­ver­sion kanssa. Jäl­leen tar­kas­tel­laan kumpi tuot­taa pa­rem­man lop­pu­tu­lok­sen. Tes­taa­mista voi­daan jat­kaa, kun­nes tut­kit­ta­vasta koh­teesta on saatu op­ti­maa­li­nen tulos.

Sa­maa me­ne­tel­mää voi­daan käyt­tää myös useam­man ver­sion yh­tä­ai­kai­seen tes­taa­mi­seen, jol­loin pu­hu­taan A/B/C/D-tes­taa­mi­sesta.

Mitä tällä menetelmällä voi testata?

Me­ne­tel­mällä voi tes­tata mel­kein mitä vain yri­tyk­sesi net­ti­si­vuista so­me­ka­na­viin, yk­sit­täi­siin jul­kai­sui­hin ja mai­nok­siin sekä näi­den si­säl­tä­miin ele­ment­tei­hin.  Ha­luat var­maan vii­lata yk­si­tyis­koh­dat kun­toon ja hou­ku­tella kä­vi­jöitä si­vuil­lesi. Tut­kaile siis ai­na­kin näitä:

Ko­ko­nai­suu­det:

 • Net­ti­si­vu­jen ylei­silme, toi­mi­vuus ja kiinnostavuus
 • So­me­ka­na­van ylei­silme, toi­mi­vuus ja kiinnostavuus
 • Uu­tis­kir­jeet
 • Mai­nok­set
 • Vies­tintä
 • Ele­ment­tien si­joit­telu edellä mai­ni­tuissa kohteissa

 

Yk­sit­täi­set elementit:

 • CTA toi­min­ta­ke­hot­teet ja painikkeet
 • Lin­kit
 • Ku­vat ja videot
 • Ot­si­koin­nit
 • Teks­tit, fon­tin tyyli ja koko
 • Vä­rit

Voit siis luoda eri­lai­sia ver­sioita net­ti­si­vuis­tasi ja tes­tata mikä ver­sio ke­rää eni­ten lii­ken­nettä ja kon­ver­sioita. Sama kos­kee so­me­ka­na­via, minkä li­säksi voi­daan tes­tata eri­tyyp­pis­ten so­me­ka­na­vien so­pi­vuutta mark­ki­noin­ti­ka­na­vaksi. Mai­nok­sissa toi­mi­van ja huo­miota he­rät­tä­vän tyy­lin löy­tä­mi­nen on jo mai­nos­bud­je­tin käyt­tö­po­ten­ti­aa­lin kan­nalta kannattavaa.

Teitpä sit­ten teks­tiä net­ti­si­vuil­lesi, so­me­jul­kai­sui­hin, mai­nok­siin, asia­kas­kir­jei­siin tai uu­tis­kir­jei­siin, mieti en­sin mikä on lii­kei­deasi ja mikä on toi­vottu mark­ki­noin­ti­tyyli. Millä ta­voin asiat on tar­koi­tus esit­tää? Käy­te­täänkö vi­ral­lista kir­ja­kieltä vai ren­nom­paa pu­he­kieltä entä voiko teksti olla hu­mo­ris­tista. Näi­tä­kin voi­daan tes­tata, jotta saa­daan sel­ville, mil­lai­nen esi­tys­tapa toi­mii par­hai­ten juuri tei­dän yleisöönne. 

Ha­lu­tes­sanne vii­lata yk­si­tyis­koh­tia niin net­ti­si­vuil­lanne kuin muis­sa­kin ka­na­vissa ja jul­kai­suissa, voi­daan A/B-tes­tauk­sella tar­kas­tella myös yk­sit­täis­ten ele­ment­tien toi­mi­vuutta. Esi­mer­kiksi CTA pai­nik­kei­den si­joit­te­lun, ke­hote teks­tin ja ul­koa­sun tes­taa­mi­nen tai ot­si­koin­nin kiin­nos­ta­vuu­den tes­taa­mi­nen. Joka ta­pauk­sessa tes­taa­malla saa­daan tie­toa siitä, mi­ten kä­vi­jät eri vaih­toeh­toi­hin reagoivat.

Analysoi ja paranna

Tes­taa­mi­sen tar­koi­tuk­sena on ni­me­no­maan op­pia ym­mär­tä­mään ih­mis­ten käyt­täy­ty­mistä. Mistä pi­de­tään ja mistä ei.  Tes­tin tu­los, joka voi olla joko po­si­tii­vi­nen, ne­ga­tii­vi­nen tai nol­la­tu­los, ei vält­tä­mättä kerro suo­raan mikä tes­tauk­sessa oli on­nis­tu­nutta ja mikä ei. 

Kun tar­kas­tel­laan kah­den eri­tyy­lillä luo­dun mai­nok­sen ke­rää­miä kon­ver­sioita, nii­den pe­rus­teella ei voida sa­noa var­muu­della, mitkä ele­men­tit mai­nok­sessa sai­vat asiak­kaan huo­mion he­rä­tet­tyä. Kun mai­nok­sesta teh­dään eri­lai­sia ver­sioita muu­tel­len yk­sit­täistä ele­ment­tiä, ku­ten esi­mer­kiksi ot­si­koin­tia tai ku­vaa, saa­daan jo tar­kempi kuva siitä mil­lai­set asiat asiak­kaita kiinnostavat.

Jat­kuva tes­taa­mi­nen aut­taa hah­mot­ta­maan toi­mi­van ko­ko­nai­suu­den ja pa­ran­ta­maan mark­ki­noin­ti­ka­na­vien ta­voit­ta­vuutta sekä mark­ki­noin­tia ylipäätään.

A/B-tes­taa­mi­nen tu­kee mark­ki­noin­tia eikä sitä tu­lisi jät­tää yh­teen ker­taan. Maa­ilma ja tren­dit muut­tu­vat ja ha­luat var­masti tu­le­vai­suu­des­sa­kin ta­voit­taa yleisösi.

Taina Lan­kila
Di­gi­tal Mar­ke­ting Trai­nee
taina@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!