fbpx

Googlen laajennetut tekstimainokset poistuvat 2022

Google Ad­sin laa­jen­ne­tut teks­ti­mai­nok­set ovat tul­leet tiensä pää­hän. 30.6.2022 jäl­keen laa­jen­net­tuja teks­ti­mai­nok­sia ei voida enää luoda tai muo­kata vaan on siir­ryt­tävä käyt­tä­mään res­pon­sii­vi­sia ha­ku­mai­nok­sia. Res­pon­sii­vi­set ha­ku­mai­nok­set ovat ke­sä­kuun 2022 jäl­keen ai­noa ha­ku­mai­nos­tyyppi va­kio­tyyp­pi­sissä hakukampanjoissa.

Googlen il­moi­tus luo­pua laa­jen­ne­tuista teks­ti­mai­nok­sista on he­rät­tä­nyt pal­jon kes­kus­te­lua ja häm­men­nystä. Muu­tok­set he­rät­tä­vät väis­tä­mättä epä­var­muutta ja jän­nit­teitä, mikä on ihan ym­mär­ret­tä­vää muu­tos­ti­lan­teissa. Mutta tar­kas­tel­laanpa hie­man, mikä muut­tuu ja miksi muu­tos voi olla po­si­tii­vi­nen asia.

Laajennettu tekstimainos

Laa­jen­ne­tussa teks­ti­mai­nok­sessa ot­si­koita on voi­nut tehdä kolme kap­pa­letta ja ku­vauk­sia kaksi. Kaksi en­sim­mäistä ot­sik­ko­kent­tää ovat pa­kol­li­sia ja kol­mas on va­lin­nai­nen. Tämä on siis an­ta­nut mah­dol­li­suu­den he­rät­tää kat­so­jan kiin­nos­tus jopa kol­mella yh­tä­ai­kai­sella ”is­ku­lauseella” otsikoinnissa. 

Ku­vaus­kent­tiä laa­jen­ne­tuissa teks­ti­mai­nok­sissa on käy­tet­tä­vissä kaksi kap­pa­letta, joissa kum­mas­sa­kin enim­mäis­merk­ki­määrä on ol­lut 90 merkkiä. 

En­nen 30.6.2022 luo­dut laa­jen­ne­tut teks­ti­mai­nok­set tu­le­vat nä­ky­mään jat­kos­sa­kin, mi­käli ha­luat jat­kaa niitä, mutta et voi enää muo­kata niitä etkä luoda uusia. Myös nii­den tu­lok­sien ra­por­tointi jat­kuu, kun­nes kes­key­tät mai­nok­sen tai pois­tat kokonaan. 

Tässä mai­nos­tyy­pissä ha­ku­kone näyt­tää täs­mäl­leen sen ot­si­kon ja ku­vaus­teks­tin, jonka olet luonut. 

Responsiivinen hakumainos

Res­pon­sii­vi­nen ha­ku­mai­nonta an­taa enem­män vaih­toeh­toja po­ten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den ta­voit­ta­mi­seen. Voit luoda useam­pia vaih­toeh­toi­sia ot­si­koita sekä ku­vauk­sia, joista Google Ads yh­dis­te­lee puo­les­tasi par­hai­ten ha­ku­ko­neen käyt­tä­jien ha­ku­lausek­kei­siin vas­taa­via kokonaisuuksia.

Voit siis luoda yh­teen res­pon­sii­vi­seen ha­ku­mai­nok­seen jopa 15 ot­sik­koa ja 4 ku­vausta. Google Ads va­li­koi niistä par­hai­ten ha­kuun vas­taa­van ko­ko­nai­suu­den si­ten, että näy­tet­tä­vässä mai­nok­sessa nä­kyy 3 ot­sik­koa ja 2 ku­vausta eri­lai­sina yhdistelminä.

Ko­neop­pi­mi­nen on tässä avai­na­se­massa. Google Ads tut­kii mai­no­syh­dis­tel­mien te­hok­kuutta ja op­pii ha­ke­maan ha­ku­lausek­kei­siin so­pi­vim­pia tekstejä.

  • Voit siis sääs­tää ai­kaa luo­malla useita vaih­toeh­toi­sia ot­si­koita ja ku­vauk­sia ja Google Ads va­lit­see niistä ha­kui­hin so­pi­vim­mat yh­dis­tel­mät puolestasi 
  • Ta­voi­tat enem­män po­ten­ti­aa­li­sia asiak­kaita vaih­toeh­tois­ten teks­tien mah­dol­lis­taessa osu­vuu­den eri­lai­siin hakulausekkeisiin
  • Ot­si­koissa ja ku­vauk­sissa voi­daan muo­kata ot­si­koita ja ku­vauk­sia asiak­kai­den si­jain­nin tai heitä kiin­nos­ta­van si­jain­nin mu­kaan. Voit siis kiin­nit­tää ot­si­koita ja ku­vauk­sia tiet­tyi­hin sijainteihin.
  • Res­pon­sii­vi­set ha­ku­mai­nok­set tuot­ta­vat siis eri­lai­sia yh­dis­tel­miä luo­mis­tasi ot­si­koista ja ku­vauk­sista, mikä mah­dol­lis­taa sen, että ha­ku­mai­nok­set voi­vat kil­pailla useam­missa huutokaupoissa.

Muutos on hyvä juttu

Googlelta pe­rus­tel­laan muu­tok­sen tar­vetta sillä, että ha­ku­ta­vat muut­tu­vat jat­ku­vasti ja jopa 15% päi­vit­täi­sistä ha­ku­lausek­keista on uusia ai­em­min käyt­tä­mät­tö­miä ha­ku­lausek­keita. Tä­män vuoksi on ha­luttu ke­hit­tää au­to­maa­tioita ja siir­tyä hyö­dyn­tä­mään Googlen ko­neop­pi­mista osu­vam­pien ha­ku­mai­nos­ten varmistamiseksi.

Kuu­los­taa hy­vältä, eikö vain. Res­pon­sii­vi­set ha­ku­mai­nok­set ovat ol­leet käy­tössä jo hy­vän ai­kaa, jo­ten si­nänsä Google Ad­sin käyt­tä­jille tuttujuttu. 

Toki laa­jen­ne­tuissa teks­ti­mai­nok­sis­sa­kin on hy­vät puo­lensa. Ne so­pi­vat eri­to­ten aloille, joissa mai­non­taa on ra­joi­tettu ja ku­vauk­sen ei ole ol­lut tar­peen­kaan käyt­tää eri­tyi­sen joh­dat­te­le­via tai mie­li­ku­via luo­via tekstityylejä. 

Toi­saalta juuri ra­jal­li­suu­den vuoksi on myös täy­ty­nyt olla luova, jotta näi­hin 2-3 ot­sik­koon ja kah­teen 90 mer­kin ku­vauk­seen saa­daan uju­tet­tua mah­dol­li­sim­man ku­vaa­vat avain­sa­nat ja joh­dat­te­leva teksti, jotta se pär­jää huu­to­kau­passa ja hou­kut­taa asiak­kaan klik­kaa­maan mainosta.

Res­pon­sii­vi­nen ha­ku­mai­nonta ei estä käyt­tä­mästä sa­maa yh­den tyy­lin mai­non­taa, vaan mah­dol­lis­taa myös tie­tyn teks­tin kiin­nit­tä­mi­sen ja nä­ky­mi­sen kai­kissa mai­nok­sis­sasi, eikä si­nun ole pakko kek­siä 15 eri­laista ot­sik­koa tai 4 eri­laista kuvausta. 

Muista kui­ten­kin että, jos vaih­toeh­toi­sia ot­si­koita ja ku­vauk­sia ei hyö­dyn­netä, niin se voi vai­kut­taa sii­hen, mi­ten Google ar­vot­taa mai­nok­sesi ja si­ten se vai­kut­taa myös mai­nok­sen nä­ky­vyy­teen ha­ku­tu­lok­sissa. Toki vaa­tii enem­män ai­kaa luoda useita eri­lai­sia ot­si­koita ja ku­vauk­sia. Ei siis vält­tä­mättä ihan helppo asia, mutta kan­nat­taa eh­dot­to­masti pa­nos­taa niihin.

Luo­vuus ke­hiin ja käytä ai­kaa kar­toit­ta­malla mil­lai­siin ha­kui­hin mai­non­nal­lasi voi­sit vas­tata ja mil­lai­silla avain­sa­noilla ja is­ku­lauseilla saat ha­ku­ko­neen ja po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaasi huo­maa­maan mainoksesi. 

Koska ot­si­koin­teja ja ku­vauk­sia voi tehdä eri­lai­sia voit myös vas­tata niillä eri­lai­siin ha­kui­hin. Toi­sin sa­noen ta­voi­tat laa­jem­man yleisön. 

Taina Lan­kila
Di­gi­tal Mar­ke­ting Trai­nee
taina@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!