fbpx

Digitaalista markkinointia yrityksille,
jotka haluavat kasvaa

UUSIA ASIAKKAITA | LISÄÄ LIIDEJÄ | PAREMPIA TULOKSIA

UUSIA ASIAK­KAITA

LI­SÄÄ LIIDEJÄ

PA­REM­PIA TULOKSIA

Suosituimmat palvelumme

Raaka Media lukuina

Perustettu

2016

Palveltua asiakasta

+100

Asiakastyytyväisyys

94,7%

Liikevaihdon kasvu

76,3%

Asiakkaitamme

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Miten Chatbotilla voi saada aikaan lisämyyntiä? 

Chat­bot mah­dol­lis­taa yri­tyk­sen verk­ko­si­vuille ma­ta­lan kyn­nyk­sen yh­tey­den­ot­to­ta­van, po­ten­ti­aa­li­sen asiak­kaan te­hok­kaan tar­ve­kar­toi­tuk­sen etu­kä­teen ja yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen oh­jaa­mi­sen kes­ki­te­tysti yh­teen paikkaan.

Lue kolme syytä, miksi juuri si­nun yri­tyk­sesi kan­nat­taa asen­nut­taa ko­ti­si­vulle kä­si­kir­joi­tettu Chatbot.

Lue lisää » 

Google Ads - Miksi mainokseni eivät näy hakutuloksissa? 

Olet päät­tä­nyt ko­keilla Google Ads –mai­non­taa myyn­nin tu­kena ja kauan suun­ni­teltu mai­nos­kam­pan­jasi on juuri jul­kaistu. Mai­nosta ei kui­ten­kaan näy mis­sään, ei en­sim­mäi­sellä eikä seu­raa­val­la­kaan si­vulla. Mistä on­gelma joh­tuu? On­gelma voi joh­tua useasta eri syystä, joita käymme tässä teks­tissä läpi.

Lue lisää » 

Google Ads - Tutkimuksiin perustuvia faktoja ja tilastoja Google-hakumainonnasta 

Yksi suuri etu Google-mai­­non­­nassa on se, että se näyt­tää tark­koja lu­kuja mai­nos­ten näy­töistä, klik­kauk­sista ja kon­ver­sioista. Tä­män da­tan avulla on voitu tehdä kat­ta­via tut­ki­muk­sia, ra­port­teja ja koos­teita muun muassa Google Ads –mai­nos­ten toi­mi­vuu­desta, kes­ki­mää­räi­sistä klik­ki­hin­noista eri toi­mia­loilla ja mai­nos­laa­jen­nus­ten vai­ku­tuk­sesta kam­pan­jan menestykseen.

Lue lisää » 

Ota yhteyttä ja lähde kasvattamaan myyntiäsi
laadukkaalla digimarkkinoinnilla!

Ota yhteyttä ja lähde kasvattamaan myyntiäsi laadukkaalla digimarkkinoinnilla!

OTA YHTEYTTÄ

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

Krista Ha­kala
Client Di­rec­tor, Foun­der
+358 50 048 1010
krista@​raakamedia.​fi

Raaka Me­dia on ser­ti­fioitu Google Part­ner - di­gi­toi­misto. Se tar­koit­taa, että olemme saa­vut­ta­neet asiak­kail­lemme tun­tu­vaa tu­lo­jen kas­vua Google-mainonnalla.

WWF:n ta­voit­teena on ra­ken­taa tu­le­vai­suus, jossa luonto ja ih­mi­set elä­vät ta­sa­pai­nossa. Ha­luamme olla mu­kana tässä tär­keässä työssä ja sen vuoksi olemme WWF:n ys­tä­väy­ri­tys.

© Raaka Me­dia Oy

OTA YHTEYTTÄ

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

Krista Ha­kala
Client Di­rec­tor, Foun­der
+358 50 048 1010
krista@​raakamedia.​fi

Raaka Me­dia on ser­ti­fioitu Google Part­ner - di­gi­toi­misto. Se tar­koit­taa, että olemme saa­vut­ta­neet asiak­kail­lemme tun­tu­vaa tu­lo­jen kas­vua Google-mainonnalla.

WWF:n ta­voit­teena on ra­ken­taa tu­le­vai­suus, jossa luonto ja ih­mi­set elä­vät ta­sa­pai­nossa. Ha­luamme olla mu­kana tässä tär­keässä työssä ja sen vuoksi olemme WWF:n ys­tä­väy­ri­tys.

© Raaka Me­dia Oy