fbpx

Digitaalista markkinointia yrityksille,
jotka haluavat kasvaa

UUSIA ASIAKKAITA | LISÄÄ LIIDEJÄ | PAREMPIA TULOKSIA

UUSIA ASIAK­KAITA

LI­SÄÄ LIIDEJÄ

PA­REM­PIA TULOKSIA

Suosituimmat palvelumme

Raaka Media lukuina

Perustettu

2016

Palveltua asiakasta

+100

Asiakastyytyväisyys

94,7%

Liikevaihdon kasvu

76,3%

Asiakkaitamme

Viimeisimmät blogikirjoitukset

A/B-testauksella kohti tehokkaampaa markkinointia 

A/B-tes­­tauk­­sella kohti te­hok­kaam­paa mark­ki­noin­tia To­teu­tu­vatko net­ti­si­vusi kä­vi­jä­ta­voit­teet? He­rät­tääkö si­säl­tösi kiin­nos­tusta? Toi­mi­vatko mai­nok­sesi ha­lu­tulla ta­valla? Ha­luat var­masti luoda hou­kut­te­le­van ja toimivan

Lue lisää » 

Miksi sisällöntuotantoon kannattaa panostaa? 

Miksi si­säl­lön­tuo­tan­toon kan­nat­taa pa­nos­taa? Huo­mio­nar­voi­nen si­sältö on tär­kein kil­pai­lu­valt­tisi mai­non­nan maa­il­massa Mie­len­kiin­toi­nen si­sältö he­rät­tää kiin­nos­tuk­sen ja tuo var­mem­min lii­ken­nettä sivuillesi. 

Lue lisää » 

Ota yhteyttä ja lähde kasvattamaan myyntiäsi
laadukkaalla digimarkkinoinnilla!

Ota yhteyttä ja lähde kasvattamaan myyntiäsi laadukkaalla digimarkkinoinnilla!

OTA YHTEYTTÄ

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

Krista Ha­kala
Client Di­rec­tor, Foun­der
+358 50 048 1010
krista@​raakamedia.​fi

Raaka Me­dia on ser­ti­fioitu Google Part­ner - di­gi­toi­misto. Se tar­koit­taa, että olemme saa­vut­ta­neet asiak­kail­lemme tun­tu­vaa tu­lo­jen kas­vua Google-mainonnalla.

WWF:n ta­voit­teena on ra­ken­taa tu­le­vai­suus, jossa luonto ja ih­mi­set elä­vät ta­sa­pai­nossa. Ha­luamme olla mu­kana tässä tär­keässä työssä ja sen vuoksi olemme WWF:n ys­tä­väy­ri­tys.

© Raaka Me­dia Oy

OTA YHTEYTTÄ

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

Krista Ha­kala
Client Di­rec­tor, Foun­der
+358 50 048 1010
krista@​raakamedia.​fi

Raaka Me­dia on ser­ti­fioitu Google Part­ner - di­gi­toi­misto. Se tar­koit­taa, että olemme saa­vut­ta­neet asiak­kail­lemme tun­tu­vaa tu­lo­jen kas­vua Google-mainonnalla.

WWF:n ta­voit­teena on ra­ken­taa tu­le­vai­suus, jossa luonto ja ih­mi­set elä­vät ta­sa­pai­nossa. Ha­luamme olla mu­kana tässä tär­keässä työssä ja sen vuoksi olemme WWF:n ys­tä­väy­ri­tys.

© Raaka Me­dia Oy