fbpx

Miksi sisällöntuotantoon kannattaa panostaa?

Huomionarvoinen sisältö on tärkein kilpailuvalttisi mainonnan maailmassa

Mie­len­kiin­toi­nen si­sältö he­rät­tää kiin­nos­tuk­sen ja tuo var­mem­min lii­ken­nettä si­vuil­lesi. 

Si­säl­löllä on mer­ki­tystä kai­kessa mitä jul­kai­set, olipa se sit­ten blo­gi­kir­joi­tus, uu­tis­kirje, so­si­aa­li­sen me­dian pos­tauk­set, leh­ti­ju­tut, ra­por­tit, ar­tik­ke­lit, in­fo­graa­fit, kir­jat, esit­teet ja mai­nok­set, podcas­tit tai we­bi­naa­rit sekä ku­vat ja vi­deot. Tar­koi­tus on saada asia­kas kiin­nos­tu­maan yrityksestäsi.

Miksi sillä on merkitystä?

Huo­mio­nar­voi­nen si­sältö ve­toaa lu­ki­jaan ja jää mie­leen, he­rät­tää kes­kus­te­lua ja saa var­mim­min rea­goin­teja myös so­si­aa­li­sessa me­diassa. Ku­lut­taja ha­kee vas­tausta on­gel­maan ja se, kuinka si­sältö tä­hän on­gel­maan vas­taa, vai­kut­taa sii­hen tu­leeko hä­nestä asia­kas vai siir­tyykö hän et­si­mään vas­tausta muu­alta. Mie­liin­pai­nuva si­sältö voi ta­voit­taa myös ne hen­ki­löt, joilla ei vielä ole tar­vetta yri­tyk­sesi tuot­teille ja pal­ve­luille, mutta tar­peen il­maan­tuessa muis­ta­vat yri­tyk­sesi ja et­si­vät sivustosi. 

Ku­lut­ta­jat et­si­vät myös suo­si­tuk­sia ja ver­tai­sar­vioin­teja ja siksi on tär­keää huo­mioida, mi­ten yri­tys nä­kyy so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­villa ja mi­ten asiak­kaat pu­hu­vat ko­ke­muk­sis­taan. Lä­pi­nä­ky­vyys, kes­kus­te­lun he­rät­tä­mi­nen ja ar­vioin­tien jul­kai­se­mi­nen myös omissa ka­na­vissa, luo luot­ta­musta. Tyk­käyk­set, jaot ja kes­kus­te­lut li­sää­vät näkyvyyttä.

Sisällöntuottamisessa on huomioitava:

-Mitä si­sältö lu­paa, mi­hin on­gel­maan se vastaa

-Kil­pai­li­joista erottuminen

-Käy­tet­tä­vät kanavat

-Ha­ku­ko­neop­ti­mointi

-Ot­si­kointi, joka he­rät­tää huomion

-Vä­liot­si­koin­nin ohjaavuus

-Vi­sua­li­sointi

-CTA (call to ac­tion) toi­min­ta­ke­ho­tuk­set osaksi sisältöä

Si­säl­lön­tuo­tan­non on­nis­tu­mi­nen ja vai­kut­ta­vuus on osiensa summa. Yllä mai­ni­tut osa-alu­eet aut­ta­vat ra­ken­ta­maan poh­jan vai­kut­ta­valle si­säl­lön­tuo­tan­nolle. Näi­den li­säksi tar­vi­taan luo­vuutta ja tai­toa kir­joit­taa ja esit­tää asiat mie­len­kiin­toi­sella ta­valla. Mutta miksi nämä kan­nat­taa huo­mioida ja miksi nii­hin kan­nat­taa panostaa? 

Millaista sisältöä ja missä?

Kiin­nos­tava si­sältö on ku­vai­le­vaa ja sel­keää ja sen on pu­hu­tel­tava koh­dey­lei­söä.  Si­säl­töä tu­lisi poh­tia koh­de­ryh­män nä­kö­kul­masta ja luoda heille hyö­dyl­listä si­säl­töä kiin­nos­ta­valla ta­valla. Tee­mat ja ai­heet tu­lisi suun­ni­tella niin, että ne vas­taa­vat niin asiak­kaan tar­peita kuin yri­tyk­sen tavoitteita. 

Tar­koi­tus on ta­voit­taa yleisö, si­tout­taa hei­dät sekä kas­vat­taa myyn­tiä. Kil­pai­li­joista erot­tu­mi­nen on valt­tia tässä pro­ses­sissa, jo­ten kil­pai­li­joi­den tar­joo­maa ja mark­ki­noin­ti­ta­poja tu­lisi seu­rata ja ana­ly­soida sekä muo­kata omaa si­säl­tö­stra­te­giaa näi­den huo­mioi­den poh­jalta, jotta yri­tyk­sellä olisi pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det voit­taa kil­pailu asiakkaista. 

Teks­tin ja ku­vien pu­hut­te­le­vuus ja ää­nen­sävy, esi­tys­tyyli ja vi­su­aa­li­suus ovat ele­ment­tejä, jotka vai­kut­ta­vat jul­kai­susi kiin­nos­ta­vuu­teen ja nä­ky­vyy­teen. Mark­ki­noin­ti­ka­na­vien va­lin­taan puo­les­taan vai­kut­taa se, mitä ka­na­via koh­dey­lei­sösi pää­asiassa käyttää. 

Oman yri­tyk­sen toi­min­tai­de­aan ja koh­de­ryh­miin osu­van tyy­lin löy­tä­mi­nen voi olla työ­lästä ja ai­kaa vie­vää, mutta on­nis­tues­saan se aut­taa luo­maan vah­van brändin.

Hakukoneoptimoinnilla näkyvyyttä

Ha­ku­ko­neop­ti­mointi vai­kut­taa sii­hen vas­taako si­säl­tösi koh­dey­lei­sösi ha­kuja ja ha­ku­ko­nei­den vaa­ti­muk­sia. Ha­ku­ko­neet tut­ki­vat kai­ken ai­kaa in­ter­net­tiin luo­tuja si­vus­toja ja löy­tä­määnsä si­säl­töä, pis­teyt­täen niitä. Tämä vai­kut­taa sii­hen mil­lai­sia tu­lok­sia ha­ku­ko­neet tar­joa­vat yrit­täes­sään vas­tata hakuihin. 

Tar­koi­tus­han on löy­tää ha­ku­ko­neen käyt­tä­jälle ne si­vus­tot, jotka vas­taa­vat käyt­tä­jän tar­pei­siin. Ha­kusa­noja par­hai­ten vas­taa­vat, kor­kean pis­tey­tyk­sen saa­neet si­vut, nouse­vat ha­ku­tu­los­ten kärkeen. 

Re­le­vant­tien avain­sa­no­jen käyttö niin ot­si­koin­nissa, teks­tissä, ku­vissa sekä jul­kai­sun ka­te­go­rioin­nissa ja tun­nis­teissa, aut­taa ha­ku­ko­neita löy­tä­mään jul­kai­sun, tun­nis­ta­maan si­säl­lön ai­heen sekä si­ten ar­vot­ta­maan löy­dök­sensä, jol­loin ha­ku­kone tar­joaa si­vus­toa ha­kui­hin, joi­hin si­sältö vastaa. 

Otsikoinnilla ohjaat lukijaa

Ot­si­koin­nilla on mer­ki­tystä myös huo­mion­he­rät­tä­jänä. Kiin­nos­tava ja ku­vaava ot­sikko vai­kut­taa sii­hen jat­kaako kat­se­lija lu­ke­mista vai siir­tyykö muille si­vuille et­sies­sään ha­ke­maansa sisältöä. 

Vä­liot­si­kot puo­les­taan oh­jaa­vat lu­ki­jaa täy­den­tä­viin tai sy­ven­tä­viin si­säl­töi­hin. Vä­liot­si­kot sel­kiyt­tä­vät si­säl­töä ja hel­pot­ta­vat tie­don etsimistä.

CTA eli toimintakehoitus

CTA (call to ac­tion) tar­koit­taa toi­min­ta­ke­ho­tusta, joka oh­jaa kat­so­jaa toi­mi­maan ha­lu­tulla ta­valla. Si­säl­löllä on ol­tava tar­koi­tus ja ta­voit­teet. Onpa sit­ten kyse print­ti­jul­kai­susta tai di­gi­taa­li­sesta jul­kai­susta, lu­ki­jan ha­lu­taan toi­mi­van ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den mukaisesti. 

Printti jul­kai­suissa voi­daan yrit­tää oh­jata lu­kija ot­ta­maan yh­teyttä yri­tyk­seen, tu­tus­tu­maan yri­tyk­sen verk­ko­si­vui­hin tai liit­ty­mään so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­valle. Tämä vaa­tii lu­ki­jalta ai­kaa vie­viä toimia.

Di­gi­taa­li­sissa jul­kai­suissa toi­min­ta­ke­ho­tuk­seen vas­taa­mi­nen on no­peaa eri­lais­ten kli­kat­ta­vien CTA (call to ac­tion) toi­min­ta­pai­nik­kei­den kautta. Pai­nik­keet oh­jaa­vat toi­mi­maan si­vus­tolla, siir­ty­mään tiet­tyyn osaan si­vus­toa tai li­sää­mään tuot­teita ostoskoriin. 

Toi­min­ta­pai­nik­keilla on myös toi­nen tar­koi­tus, ni­mit­täin ne seu­raa­vat vie­rai­li­jan toi­min­taa. Toi­min­nan seu­raa­mi­nen puo­les­taan aut­taa sel­vit­tä­mään mitkä si­vus­ton osat he­rät­tä­vät kiin­nos­tusta ja mikä saa vie­rai­li­jan toi­mi­maan. Saa­dun tie­don avulla voi­daan muo­kata verk­ko­si­vua toi­mi­vam­maksi, te­hos­taa mark­ki­noin­tia ja pa­ran­taa asiakaskokemusta.

Merkityksellisyys korostunut

Si­säl­lön­tuo­tan­non mer­ki­tyk­sel­li­syys on ko­ros­tu­nut en­ti­ses­tään pan­de­mian myötä. Pa­kot­taen myös toi­mi­pis­te­kes­kei­set yri­tyk­set verk­koon, yri­tys­ten kamp­pail­lessa sel­viy­ty­mi­sestä muut­tu­vassa toimintaympäristössä. 

In­ter­net on täynnä mah­dol­li­suuk­sia ja kil­pailu ko­vaa. Yri­tyk­sen nä­ky­vyy­den pa­ran­ta­mi­seksi on et­sit­tävä yhä te­hok­kaam­pia kei­noja. Oman tyy­lin luo­mi­nen ja nä­ky­vyy­den kas­vat­ta­mi­nen, var­sin­kin uusilla verk­koon siir­ty­villä yri­tyk­sillä, vie ai­kaa ja vaa­tii mo­nen­laista osaamista. 

Au­tamme mie­lel­lämme, mi­käli tar­vit­sette apua si­säl­lön­tuo­tan­non kehittämiseen.

Taina Lan­kila
Di­gi­tal Mar­ke­ting Trai­nee
taina@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!