fbpx

Lotta Kemppinen - Suomen mestarin kuulumisia | Se vähän erilainen vuosi

EM-ho­pea hal­lissa, 60 m SE, suo­men­mes­ta­ruus 60 met­rillä ja 100 met­rillä, ruot­siot­te­lu­voitto… Tätä voisi kut­sua on­nis­tu­neeksi kau­deksi. Tot­ta­han jouk­koon mah­tui yksi har­mit­tava louk­kaan­tu­mi­nen, mikä vei yllä ole­vasta lis­tasta pois olym­piae­dus­tuk­sen, mutta va­lin­ta­kel­poi­suutta se ei poista.

Lue lisää »

Mitä hyötyä Google Display-mainonnasta?

Yrit­täjä, oletko miet­ti­nyt, kuinka moni to­della nä­kee mai­nok­sesi ja kiin­nos­tuu siitä? Hel­posti koh­den­net­tava Display-mai­nonta ke­rää tie­don puo­les­tasi ja oh­jaa ku­lut­ta­jan tuot­teesi luo yh­dellä klikkauksella.

Lue lisää »

Miten Chatbotilla voi saada aikaan lisämyyntiä?

Chat­bot mah­dol­lis­taa yri­tyk­sen verk­ko­si­vuille ma­ta­lan kyn­nyk­sen yh­tey­den­ot­to­ta­van, po­ten­ti­aa­li­sen asiak­kaan te­hok­kaan tar­ve­kar­toi­tuk­sen etu­kä­teen ja yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen oh­jaa­mi­sen kes­ki­te­tysti yh­teen paikkaan.

Lue kolme syytä, miksi juuri si­nun yri­tyk­sesi kan­nat­taa asen­nut­taa ko­ti­si­vulle kä­si­kir­joi­tettu Chatbot.

Lue lisää »

Google Ads - Miksi mainokseni eivät näy hakutuloksissa?

Olet päät­tä­nyt ko­keilla Google Ads –mai­non­taa myyn­nin tu­kena ja kauan suun­ni­teltu mai­nos­kam­pan­jasi on juuri jul­kaistu. Mai­nosta ei kui­ten­kaan näy mis­sään, ei en­sim­mäi­sellä eikä seu­raa­val­la­kaan si­vulla. Mistä on­gelma joh­tuu? On­gelma voi joh­tua useasta eri syystä, joita käymme tässä teks­tissä läpi.

Lue lisää »

Google Ads - Tutkimuksiin perustuvia faktoja ja tilastoja Google-hakumainonnasta

Yksi suuri etu Google-mai­non­nassa on se, että se näyt­tää tark­koja lu­kuja mai­nos­ten näy­töistä, klik­kauk­sista ja kon­ver­sioista. Tä­män da­tan avulla on voitu tehdä kat­ta­via tut­ki­muk­sia, ra­port­teja ja koos­teita muun muassa Google Ads –mai­nos­ten toi­mi­vuu­desta, kes­ki­mää­räi­sistä klik­ki­hin­noista eri toi­mia­loilla ja mai­nos­laa­jen­nus­ten vai­ku­tuk­sesta kam­pan­jan menestykseen.

Lue lisää »

Google Ads – 13 vinkkiä vetävän tekstimainoksen luomiseen

Google Ads -teks­ti­mai­nok­sissa on to­della ra­jal­li­nen määrä merk­kejä käy­tet­tä­vissä joilla pi­täisi saada asiak­kaan kiin­nos­tus he­rä­tet­tyä ja va­kuu­tet­tua klik­kaa­maan mai­nosta. On syytä muis­taa, että mai­nos voi olla en­si­kos­ke­tus asiak­kaalle yri­tyk­ses­täsi, jo­ten se edus­taa myös brän­diäsi. Hyvä teks­ti­mai­nos pa­ran­taa klik­kaus­pro­sent­tia ja laa­tu­pis­teitä sekä li­sää kon­ver­sioi­den mää­rää. Laita siis kaikki pa­nok­set ke­hiin, jotta ero­tut kil­pai­li­joi­den mainoksista.

Lue lisää »

Google Ads – Negatiiviset avainsanat

Ne­ga­tii­vis­ten avain­sa­no­jen avulla et ke­rää epä­oleel­li­sia näyt­tö­ker­toja ja sääs­tät ra­haa, koska bud­jet­tiasi ei kulu tur­hiin mai­nosklik­kauk­siin. Myös klik­kaus­pro­sentti ja laa­tu­pis­teet pa­ra­ne­vat, koska mai­nok­sesi vas­taa pa­rem­min asiak­kaan tar­pei­siin ja on näin ol­len relevantimpi.

Lue lisää »
Ei enempää näytettävää..