fbpx

Päämääränä somekanavien optimointi

Onko optimointi tuttu juttu ja huomioitko myös someoptimoinnin?

So­meop­ti­mointi pa­ran­taa yri­tyk­sesi nä­ky­vyyttä ja toi­mii par­haim­mil­laan myös verk­ko­si­vu­jesi tukena.

So­si­aa­li­nen me­dia ta­voit­taa mil­joo­nia ih­mi­siä päi­vit­täin ja yhä useampi yri­tys on myös ot­ta­nut so­me­ka­na­vat käyt­töön osaksi mark­ki­noin­ti­aan. So­si­aa­li­sen me­dian op­ti­mointi jää kui­ten­kin hel­posti vä­hem­mälle huo­miolle, kun kes­ki­ty­tään verk­ko­si­vu­jen op­ti­moin­tiin, vaikka so­me­ka­na­vien on­nis­tu­nut op­ti­mointi li­sää yri­tyk­sen nä­ky­vyyttä ja toi­mii par­haim­mil­laan verk­ko­si­vu­jesi tukena.

Yri­tyk­selle luotu pro­fiili saat­taa jäädä täy­sin huo­miotta, jos se on ra­ken­nettu pel­käs­tään esi­mer­kiksi yh­teys­tie­to­jen sekä pal­ve­lu­lis­tauk­sen ja hin­nas­ton va­raan eikä päi­vit­tä­mi­seen ja si­säl­lön­tuot­ta­mi­seen käy­tetä aikaa.

Haasteita ja mahdollisuuksia

On hyvä muis­taa, että so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­vat toi­mi­vat eri­ta­voin ja siksi myös op­ti­moin­ti­käy­tän­nöt ovat erilaiset. 

Nä­ky­vyy­den li­sää­mi­nen ja ylei­sön si­tout­ta­mi­nen ovat kui­ten­kin ta­voit­teita, joi­hin kan­nat­taa pa­nos­taa ja siksi on hyvä luoda sel­keä mark­ki­noin­ti­stra­te­gia oh­jaa­maan toimintaa. 

Ka­na­vat tar­joa­vat myös eri­lai­sia työ­ka­luja si­säl­lön luo­mi­seen, mai­nos­ta­mi­seen ja ana­ly­tiik­kaan. Näi­den li­säksi netti on pul­lol­laan eri­lai­sia oh­jel­mia muun muassa so­me­pos­taus­ten luo­mi­seen, ku­vien kä­sit­te­lyyn, vi­deoi­den te­ke­mi­seen ja analytiikkaan. 

Työ­ka­lut aut­ta­vat si­nua luo­maan si­säl­töä sekä seu­raa­maan jul­kai­su­jen toi­mi­vuutta, jol­loin pys­tyt sel­vit­tä­mään, mil­lai­nen jul­kaisu toi­mii ja missä on pa­ran­ta­mi­sen varaa.

Sosiaalisen median optimoinnilla voit tavoittaa:

 • Pa­rem­man nä­ky­vyy­den alus­tan hakutuloksissa
 • Pa­rem­man nä­ky­vyy­den hakukoneissa
 • Si­joi­tut kor­keam­malle seu­raa­jiesi syötteissä
 • Si­tou­tat seuraajia
 • Li­sää lii­ken­nettä verkkosivustollesi
 • Nä­ky­vyy­den ja tun­net­tuu­den lisääminen
 • Brän­din vahvistaminen
 • Asia­kas­han­kinta

Kuinka tämä sitten onnistuu?

En­sik­si­kin muis­tat­han, että kul­la­kin so­mea­lus­talla on eri­lai­set käy­tän­nöt ja alus­tat toi­mi­vat eri­ta­voin. Sel­vitä siis va­lit­se­masi alus­tan ra­joi­tuk­set ja mahdollisuudet. 

Seu­raa­vat vin­kit ovat kooste eri alus­to­jen op­ti­moin­tiin vai­kut­ta­vista te­ki­jöistä, joi­hin tu­lisi kiin­nit­tää huomiota.

Osuva nimi ja kuvaus

 • Kun olet va­lin­nut ka­na­van, jo­hon luot pro­fii­lin, var­mista että si­vulle an­ta­masi nimi on osuva ja sel­keä. Näin var­mis­tat pa­rem­man osu­vuu­den niin alus­tan ha­ku­tu­lok­sissa kuin ha­ku­ko­nei­den­kin hakutuloksissa.
 • Kir­joita sel­keä mutta na­pakka ku­vaus yri­tyk­sestä ja muista avain­sa­nat, joilla ha­ku­ko­neet ja alus­tan oma ha­ku­kenttä löy­tä­vät pro­fii­lisi. Var­mista, että yri­tyk­sesi osoite, pu­he­lin­nu­mero ja muut tar­vit­ta­vat ken­tät on täy­tetty mah­dol­li­sim­man pe­rus­teel­li­sesti ja johdonmukaisesti. 

Luo sisältöä ja ole aktiivinen

 • Jul­kaise ak­tii­vi­sesti si­säl­töä, jonka seu­raa­jasi ha­lua­vat nähdä. Mie­len­kiin­toi­nen, hauska ja toi­min­nal­li­nen si­sältö he­rät­tää par­hai­ten kiin­nos­tusta, ak­ti­voi kes­kus­te­luun sekä tyk­kää­mään ja ja­ka­maan julkaisujasi. 

Esi­mer­kiksi Ins­ta­gram tar­joaa to­della mo­ni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det eri­tyyp­pis­ten ja toi­min­nal­lis­ten jul­kai­su­jen te­ke­mi­seen. Ins­ta­gra­min jul­kai­su­tyyp­pejä ovat, vies­tit, vi­deot, ta­ri­nat, ko­ho­koh­dat, ke­lat (Reels) sekä li­vet. Jul­kai­set myös hel­posti yk­sin­ker­tai­sia ky­se­lyitä ja muita lu­ki­joita ak­ti­voi­via viestejä.

 • Osal­listu ak­tii­vi­sesti kes­kus­te­luun ja vas­taa pa­laut­tee­seen, niin hy­vään kuin huo­noon­kin. Em­pa­tia ja no­pea vas­taa­mi­nen li­sää­vät luot­ta­musta toi­min­taasi ja mitä enem­män olet vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa ylei­sösi kanssa, sitä vah­vem­paa on so­si­aa­li­nen optimointi.

Avainsanat ja linkitys

 • Pohdi mil­lai­sia avain­sa­noja voit käyt­tää, jotta var­mis­tat, että jul­kai­susi ta­voit­taa koh­dey­lei­sösi. Aloita jul­kai­susi aina osu­valla ot­si­kolla, is­ku­lauseella tai ku­vauk­sella, joka si­säl­tää jul­kai­suasi par­hai­ten ku­vaa­vat avain­sa­nat sama kos­kee myös esi­mer­kiksi You­Tube -vi­deoi­den ni­meä­mistä. Tä­män li­säksi esi­mer­kiksi Ins­ta­gra­missa saat li­sää nä­ky­vyyttä käyt­tä­mällä osu­via hashtagejä.
 • Muista lin­kit­tää so­me­si­vus­tosi verk­ko­si­vul­lesi sekä oh­jaa lin­keillä lii­ken­nettä so­ma­ka­na­valta verk­ko­si­vul­lesi. Hanki siis myös luo­tet­ta­via ja laa­duk­kaita seu­raa­jia, jotka ovat si­tou­tu­neita si­säl­töösi ja ovat val­miita ja­ka­maan sitä. 

Sen li­säksi, että ha­ku­ko­neet ar­vot­ta­vat ak­tii­vi­set so­me­ka­na­vat kor­keam­malle ha­ku­tu­lok­sissa, myös verk­ko­si­vusi pis­teet nouse­vat. Kun verk­ko­si­vusi saa pal­jon lin­ki­tyk­siä ja ta­pah­tu­mia sekä lii­ken­nettä so­men kautta, se li­sää myös hakukonenäkyvyyttä.

Esi­mer­kiksi Face­boo­kista, You­Tu­besta ja Ins­ta­gra­mista verk­ko­si­vul­lesi oh­jaa­vat lin­kit luo­vat verk­ko­si­vul­lesi us­kot­ta­vuutta ha­ku­ko­nei­den sil­missä, mikä puo­les­taan nos­taa si­vus­tosi ylem­mäksi hakutuloksissa. 

Sitouta ja vahvista brändimielikuvaa

 • Si­touta seu­raa­jia. Kun si­sältö on vaih­te­le­vaa, kiin­nos­ta­vaa ja huo­mio­nar­voista se saa myös odot­ta­maan mitä jul­kai­set seu­raa­vaksi ja si­ten myös si­tou­tat seu­raa­jia. Li­säksi hyvä si­sältö saa seu­raa­jat ja­ka­maan jul­kai­su­jasi, mikä puo­les­taan li­sää nä­ky­vyyttä ja voit saada li­sää seuraajia. 

Esi­mer­kiksi Face­boo­kiin li­sät­tävä vi­deo­si­sältö kan­nat­taa liit­tää suo­raan omalle sei­nälle sen si­jaan, että lait­taisi lin­kin You­Tu­been. Näin si­tou­tat kat­so­jan py­sy­mään Facebookissa.

 • Säi­lytä brän­din joh­don­mu­kai­suus ja vah­vista brän­di­mie­li­ku­vaa julkaisuillasi.

Kiin­nitä siis huo­miota myös so­meop­ti­moin­tiin, tutki ja ko­keile. Or­gaa­ni­set jul­kai­sut ja mak­settu mai­nonta kul­ke­vat kä­si­kä­dessä, mo­lem­pia tarvitaan. 

Mak­se­tut mai­nok­set ovat valt­tisi, käytä niitä! Siinä missä or­gaa­ni­set jul­kai­sut nä­ky­vät seu­raa­jil­lesi, niin mak­se­tulla mai­non­nalla viet tie­toi­suutta yri­tyk­ses­täsi, tuot­teis­tasi ja pal­ve­luis­tasi laa­jem­malle käyt­tä­jäy­lei­sölle. Li­säät mah­dol­li­suuk­siasi saada li­sää seu­raa­jia, jotka nä­ke­vät myös or­gaa­ni­set jul­kai­susi sekä li­sää asiakkaita.

Taina Lan­kila
Di­gi­tal Mar­ke­ting Trai­nee
taina@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!