fbpx

Facebookin orgaaninen näkyvyys ja julkaisujen markkinointi

Mitä on Facebookin orgaaninen näkyvyys ja milloin julkaisuja kannattaa markkinoida?

Face­book tar­joaa mah­dol­li­suu­den ta­voit­taa laa­joja ylei­söjä kus­tan­nus­te­hok­kaasti. Yri­tyk­sesi Face­book-si­vun or­gaa­ni­silla jul­kai­suilla voi edel­leen saa­vut­taa nä­ky­vyyttä käyt­tä­jien uu­tis­vir­rassa, mutta eten­kin tär­keitä pos­tauk­sia kan­nat­taa buus­tata mak­se­tulla mainonnalla.

Ly­hyesti voi­daan to­deta, että harva yri­tys saa Face­boo­kissa enää tänä päi­vänä jul­kai­suil­leen ha­lua­maansa nä­ky­vyyttä il­man mak­set­tua mainontaa. 

Face­book on­kin ra­joit­ta­nut or­gaa­nis­ten jul­kai­sui­den nä­ky­vyyttä vuo­sien saa­tossa yhä ko­vem­malla kä­dellä, jol­loin jou­du­taan kes­kit­tä­mään enem­män huo­miota jul­kai­su­jen laa­tuun ja mak­se­tun mai­non­nan li­sää­mi­seen nä­ky­vyy­den ja ha­lut­tu­jen tu­los­ten saavuttamiseksi.

Julkaisujen orgaaninen näkyvyys

Or­gaa­ni­set jul­kai­sut ovat yri­tys­ten Face­book-si­vun päi­vi­tyk­siä, joita ei buus­tata mak­se­tulla mai­non­nalla. Nämä jul­kai­sut ei­vät siis maksa mitään.

Tehokasta vai ei?

Or­gaa­ni­set jul­kai­sut oli­vat ai­em­min erit­täin te­ho­kas keino nä­kyä Face­boo­kin käyt­tä­jien uu­tis­vir­rassa, mutta koska yri­tys­si­vu­jen määrä jos­sain koh­taan kas­voi rä­jäh­dys­mäi­sesti, li­sään­tyi­vät myös yri­tys­si­vu­jen jul­kai­su­jen mää­rät ja ne käy­tän­nössä tuk­ki­vat Face­boo­kin käyt­tä­jien feedit. 

Tämä johti sii­hen, että Face­boo­kin tar­koi­tus ih­mis­ten yh­tey­den­pi­to­ka­na­vana al­koi jäädä yri­tys­ten jul­kai­su­jen jal­koi­hin, mikä vai­kutti ih­mis­ten kiin­nos­tuk­sen hii­pu­mi­seen Face­boo­kia kohtaan. 

Syy-seuraussuhde

Seu­rauk­sena tästä Face­boo­kin al­go­rit­meja alet­tiin ke­hit­tä­mään suun­taan, joilla yri­tys­ten or­gaa­nis­ten jul­kai­su­jen nä­ky­vyyttä ra­joi­tet­tiin käyt­tä­jien uutisvirrassa. 

Yri­tys­si­vu­jen or­gaa­ni­sen nä­ky­vyy­den ra­joit­ta­mi­sen syy ei toki ole yk­sis­tään Face­book-käyt­tä­jien uu­tis­vir­ta­ko­ke­muk­sen pa­ran­ta­mi­sessa, sillä Face­boo­kin an­saita pe­rus­tuu yri­tys­ten si­sään tuo­miin mainoseuroihin.

Yhtä kaikki, vuo­sien saa­tossa Face­boo­kin al­go­rit­mit ovat tiu­ken­ta­neet en­ti­ses­tään otet­taan yri­tys­ten or­gaa­ni­sia jul­kai­suja koh­taan ja useim­pien yri­tys­ten Face­book-si­vu­jen jul­kai­suista on­kin tul­lut tuu­leen huutamista.

Orgaanisten julkaisujen näkyvyys vaatii työtä

Al­go­rit­mien tiu­ken­tu­nut ote yri­tys­ten jul­kai­suja koh­taan ei silti estä täy­sin or­gaa­nis­ten jul­kai­su­jen nä­ky­vyyttä, mutta huo­mion saa­mi­nen Face­book-käyt­tä­jien uu­tis­vir­rassa edel­lyt­tää en­tistä laa­duk­kaam­paa si­säl­töä, joka he­rät­tää kes­kus­te­lua sekä ke­rää tyk­käyk­siä ja jakoja. 

On hyvä kui­ten­kin muis­taa, että yri­tyk­sesi Face­boo­kin-si­vun jul­kai­sut ei­vät näy kai­kille Face­book-si­vusi tyk­kää­jille, vaikka jul­kai­sut oli­si­vat kuinka laa­duk­kaita ja sitouttavia.

Julkaisujen markkinointi

Yri­tys­ten Face­book-si­vu­jen jul­kai­su­jen mark­ki­noin­nissa os­te­taan jul­kai­suille nä­ky­vyyttä, millä voi­daan taata jul­kai­su­jen nä­ky­vyys yri­tyk­sesi Face­book-si­vun tyk­kää­jien uu­tis­vir­rassa. Jul­kai­su­jen mark­ki­noin­nilla voit siis var­mis­taa, että jul­kai­susi nä­ky­vät ja kuuluvat.

Va­li­tet­ta­van useat yri­tyk­set kui­ten­kin edel­leen si­vuut­ta­vat sen to­si­sei­kan, että jul­kai­su­jen mark­ki­nointi on osa so­si­aa­li­sen me­dian si­säl­lön­tuo­tan­toa ja laa­du­kas­kin si­sältö jää useasti huo­miotta il­man jul­kai­su­jen markkinointia. 

Jul­kai­su­jen mark­ki­noin­nin te­ke­mättä jät­tä­mi­nen voi joh­tua myös puh­taasti tie­tä­mät­tö­myy­destä, jol­loin ole­te­taan jul­kai­su­jen ta­voit­ta­van or­gaa­ni­sesti kaikki yri­tyk­sen Face­book-si­vun tykkääjät. 

Kysymys, mikä mielessäsi saattaa liikkua on se, kuinka paljon julkaisujen markkinointiin tulee sitten budjetoida pelimerkkejä?

Ly­hyt ja yk­sioi­koi­nen vas­taus tä­hän on, että mitä suu­rempi on Face­book-si­vusi tyk­kää­jä­määrä, sitä enem­män tar­vit­set eu­roja jul­kai­su­jesi tueksi, jotta ne ta­voit­ta­vat yhteisösi. 

Jul­kai­su­jen mark­ki­noin­nilla si­nulla on myös mah­dol­li­suus koh­den­taa jul­kai­su­jesi nä­ky­mi­nen Face­book-si­vusi yh­tei­sön ul­ko­puo­li­sille ylei­söille, jotka ovat yri­tyk­senne tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den po­ten­ti­aa­li­sia asiakkaita. 

En­nen kuin otat jul­kai­su­jen mark­ki­noin­nin si­säl­lön­tuo­tan­tosi tu­li­tueksi, mieti mil­lai­nen bud­jetti si­nulla on käy­tössä. Kun käy­tös­säsi on ra­jal­li­nen bud­jetti ei­vätkä pe­li­mer­kit vält­tä­mättä riitä jo­kai­sen jul­kai­sun mark­ki­noin­tiin, niin hy­vänä nyrk­ki­sään­tönä voisi pi­tää sitä, että jo or­gaa­ni­sesti hy­vin me­nes­ty­viä jul­kai­suja kan­nat­taa buus­tata mark­ki­noin­nilla. Muista toki ta­voit­teesi ja mit­taa kuinka jul­kai­su­jen mark­ki­nointi ede­saut­taa nii­den saavuttamista.

Yhteenveto

Or­gaa­ni­set jul­kai­sut ei­vät siis näy edes kai­kille seu­raa­jil­lesi. Laa­du­kas, huo­miota he­rät­tävä  ja mie­liin­pai­nuva si­sältö aut­taa pi­tä­mään seu­raa­jiesi mie­len­kiin­toa yllä sekä ke­rää tyk­käyk­siä ja ja­koja. Se ei kui­ten­kaan riitä. Jul­kai­su­jen mark­ki­nointi on osa so­si­aa­li­sen me­dian si­säl­lön­tuo­tan­toa ja laa­du­kas­kin si­sältö jää useasti huo­miotta il­man jul­kai­su­jen markkinointia. 

Jos tar­vit­set apua yri­tyk­sesi Face­book-si­vu­jen jul­kai­su­jen mark­ki­noin­nissa tai muussa some-mai­non­nassa, niin au­tamme mielellämme!

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!