fbpx

Sosiaalisen median sisällöntuotanto – merkityksellistä sisältöä ja ansaittua huomiota

Mitä sosiaalisen median sisällöntuotanto tarkalleen ottaen on?

Laa­du­kas si­säl­lön­tuo­tanto on nous­sut yhä mer­kit­tä­väm­pään roo­lin so­si­aa­li­sen me­dian mark­ki­noin­nissa. Suun­ni­tel­mal­li­sen si­säl­lön­tuo­tan­non avulla tuo­te­taan ta­voit­teel­li­sesti ja pää­mää­rä­tie­toi­sesti ar­vo­kasta si­säl­töä yri­tyk­sesi ja brän­disi kohderyhmälle.

So­si­aa­li­sen me­dian si­säl­lön­tuo­tanto on stra­te­gi­sen- ja asia­kas­läh­töi­sen mark­ki­noin­nin ko­ko­nai­suus, minkä ta­voit­teita voi­vat esi­mer­kiksi olla:

 • Luoda opet­ta­vaista ja hyö­dyl­listä sisältöä
 • Viih­dyt­tää
 • Tar­jota vink­kejä tai etuja
 • Si­tout­taa so­me­käyt­tä­jiä yri­tyk­sesi brändiin

So­si­aa­li­sen me­dian si­säl­lön­tuo­tan­nossa huo­mion saa­vat ne, joilla on par­haat si­säl­löt ja ta­ri­nat jaet­ta­vaksi. Laa­du­kas, mie­len­kiin­toi­nen ja si­tout­tava si­sältö on var­min tapa on­nis­tua so­si­aa­li­sen me­dian sisältömarkkinoinnissa.

Sosiaalisen median sisällöntuotannon palvelumme:

1. Sisältöstrategia ja -suunnitelma

So­si­aa­li­sen me­dian si­säl­tö­stra­te­gia ja si­säl­tö­suun­ni­telma ni­vou­tu­vat yh­teen yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta­voit­tei­den kanssa ja luo­vat poh­jan pit­kä­jän­tei­selle ja me­nes­tyk­sek­käälle sisällöntuotannolle.

Sisältöstrategia ja sisältösuunnitelma pitävät sisällään:

Tavoitteiden määrittäminen

 • mitkä ovat si­säl­lön­tuo­tan­non lii­ke­toi­min­nal­li­set tavoitteet
 • mi­ten ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­nen on iden­ti­fioi­ta­vissa ja mitattavissa

Kohdeyleisö

 • ke­nelle si­säl­töä tuo­te­taan (os­ta­ja­per­soo­nat)
 • ää­nen­sä­vyn mää­rit­tä­mi­nen (tone of voice)

Sosiaalisen median jakelukanavat

 • missä si­säl­töä julkaistaan

Teemat ja sisältötyypit

 • mistä ai­heista si­säl­töä tuotetaan
 • si­säl­tö­for­maa­tit

Julkaisukalenteri

 • si­säl­tö­jen jul­kaisu ajankohdat
 • tär­keät ajan­koh­dat: se­son­git, ta­pah­tu­mat, blo­gi­pos­tauk­set jne.
 • jät­tää myös ti­laa jous­ta­vuu­delle ja reagointiin

Si­säl­tö­stra­te­gia ja si­säl­tö­suun­ni­telma to­teu­te­taan asiak­kaan kanssa jär­jes­tet­tä­vien työ­pa­ja­päi­vien ai­kana. Lop­pu­tuot­teena syn­tyy so­si­aa­li­sen me­dian si­säl­lön­tuo­tan­toa oh­jaava stra­te­gia sekä si­säl­tö­suun­ni­telma 3 – 12 kuu­kau­deksi eteenpäin.

Si­säl­tö­stra­te­gia ja si­säl­tö­suun­ni­telma voi­daan to­teut­taa ELY-kes­kuk­sen ra­hoi­tuk­sen tu­ke­mana. Lue li­sää ELY-kes­kuk­sen ra­hoi­tuk­sesta täältä.

2. Sisällöntuotanto

Hy­vin laa­dittu si­säl­tö­stra­te­gia ja si­säl­tö­suun­ni­telma ei­vät ta­kaa au­to­maat­ti­sesti on­nis­tu­mista so­si­aa­li­sen me­dian si­säl­lön­tuo­tan­nossa. Jos yri­tyk­sesi omat re­surs­sit (aika ja osaa­mi­nen) ei­vät riitä, voit ul­kois­taa so­si­aa­li­sen me­dian si­säl­lön­tuo­tan­non ko­ko­naan tai osit­tain mei­dän hoidettavaksi.

Si­säl­lön­tuo­tan­non pal­ve­lumme rää­tä­löi­dään jous­ta­vasti yri­tyk­senne tar­pei­denne mukaan.

Sisällöntuotannon palvelumme pitää sisällään:

 • si­säl­tö­stra­te­gian ja si­säl­tö­suun­ni­tel­man mu­kai­nen si­säl­tö­jen ideointi, suun­nit­telu ja toteutus
 • va­li­tut sisältöformaatit
 • so­si­aa­li­sen me­dian hal­lin­ta­pal­ve­lui­den käyttö ja jul­kai­su­jen mo­ni­ka­na­vai­nen jakelu
 • hash­ta­git
 • so­si­aa­li­sen me­dian mark­ki­nointi jul­kai­su­jen tukena
 • mah­dol­li­suus some-ti­lien laa­jem­paan ma­na­ge­roin­tiin ja ylläpitopalveluun

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!

Täytä alla oleva lo­make tai

soita 040 778 6545

Täytä alla oleva lo­make tai soita 040 778 6545