fbpx

Evästekäytäntö

Tietoja tästä evästekäytännöstä

Tämä eväs­te­käy­täntö se­lit­tää, mitä eväs­teet ovat ja kuinka käy­tämme niitä, minkä tyyp­pi­siä eväs­teitä käy­tämme eli mitä tie­toja ke­räämme eväs­tei­den avulla ja kuinka näitä tie­toja käy­te­tään sekä kuinka hal­lita eväs­tea­se­tuk­sia. Li­sä­tie­toja siitä, kuinka käy­tämme, säi­ly­tämme ja suo­jaamme hen­ki­lö­tie­to­jasi, on tietosuojakäytännössämme.

Voit mil­loin ta­hansa muut­taa tai pe­ruut­taa suos­tu­muk­sesi eväs­tei­siin verk­ko­si­vus­tol­lamme si­vus­ton va­sem­massa alao­sassa ole­vasta ikonista.

Li­sä­tie­toja siitä, keitä me olemme, kuinka voit ot­taa mei­hin yh­teyttä ja kuinka kä­sit­te­lemme hen­ki­lö­tie­to­jan­nee löy­dät tietosuojakäytännöstämme.

Suos­tu­muk­sesi kos­kee seu­raa­via verk­ko­tun­nuk­sia: raa​ka​me​dia​.fi

Mitä evästeet ovat?

Eväs­teet ovat pie­niä teks­ti­tie­dos­toja, joita käy­te­tään pien­ten tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen. Ne tal­len­ne­taan lait­teel­lesi, kun verk­ko­si­vusto la­da­taan se­lai­meesi. Nämä eväs­teet aut­ta­vat meitä saa­maan verk­ko­si­vus­ton toi­mi­maan oi­kein, te­ke­mään siitä tur­val­li­sem­man, tar­joa­maan pa­rem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen ja ym­mär­tä­mään, mi­ten verk­ko­si­vusto toi­mii, sekä ana­ly­soi­maan, mikä toi­mii ja missä sitä on parannettava.

Kuinka käytämme evästeitä?

Ku­ten suu­rin osa verk­ko­pal­ve­luista, verk­ko­si­vus­tomme käyt­tää en­sim­mäi­sen ja kol­man­nen os­a­puo­len eväs­teitä usei­siin tar­koi­tuk­siin. En­sim­mäi­sen os­a­puo­len eväs­teet ovat enim­mäk­seen vält­tä­mät­tö­miä verk­ko­si­vus­ton toi­mi­mi­seksi oi­kein, ei­vätkä ne ke­rää hen­ki­lö­koh­tai­sia tunnistetietojasi.

Si­vus­tol­lamme käy­te­tyt kol­man­nen os­a­puo­len eväs­teet ovat tar­koi­tettu pää­asiassa ym­mär­tä­mään, kuinka verk­ko­si­vusto toi­mii, kuinka olet vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa verk­ko­si­vus­tomme kanssa, pi­tä­mään pal­ve­lumme tur­vassa, tar­joa­maan si­nulle osu­via mai­nok­sia ja kai­ken kaik­ki­aan tar­joa­maan si­nulle pa­rem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen sekä no­peut­ta­maan tu­le­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­tasi verk­ko­si­vus­tomme kanssa.

Millaisia ​​evästeitä käytämme?

Vält­tä­mät­tö­mät: Jot­kut eväs­teet ovat vält­tä­mät­tö­miä, jotta voit ko­kea si­vus­tomme täy­den toi­min­nan. Nii­den avulla voimme yl­lä­pi­tää käyt­tä­jäis­tun­toja ja es­tää kaikki tie­to­tur­vau­hat. He ei­vät ke­rää tai tal­lenna hen­ki­lö­koh­tai­sia ​​tie­toja. Näi­den eväs­tei­den avulla voit esi­mer­kiksi kir­jau­tua si­sään ti­lil­lesi ja li­sätä tuot­teita os­tos­ko­riin ja tehdä kas­san turvallisesti.

Ti­las­tot: Nämä eväs­teet tal­len­ta­vat tie­toja, ku­ten verk­ko­si­vus­ton kä­vi­jöi­den määrä, yk­sit­täis­ten vie­rai­li­joi­den määrä, millä verk­ko­si­vus­ton si­vuilla on vie­railtu, käyn­nin lähde jne. Nämä tie­dot aut­ta­vat meitä ym­mär­tä­mään ja ana­ly­soi­maan, kuinka hy­vin verk­ko­si­vusto toi­mii ja missä se vaa­tii parantamista.

Mark­ki­nointi: Si­vus­tomme näyt­tää mai­nok­sia. Näitä eväs­teitä käy­te­tään si­nulle näyt­tä­miemme mai­nos­ten per­so­noin­tiin, jotta ne ovat si­nulle mer­ki­tyk­sel­li­siä. Nämä eväs­teet aut­ta­vat meitä myös seu­raa­maan näi­den mai­nos­kam­pan­joi­den te­hok­kuutta. Kol­man­nen os­a­puo­len mai­nos­ten tar­joa­jat voi­vat myös käyt­tää näi­hin eväs­tei­siin tal­len­net­tuja tie­toja näyt­tääk­seen si­nulle mai­nok­sia myös muilla se­lai­men verkkosivustoilla.

Toi­min­nal­li­set: Nämä ovat eväs­teitä, jotka aut­ta­vat tiet­tyjä ei-olen­nai­sia ​​toi­min­toja verk­ko­si­vus­tol­lamme. Näitä toi­min­toja ovat si­säl­lön, ku­ten vi­deoi­den upot­ta­mi­nen tai verk­ko­si­vus­ton si­säl­lön ja­ka­mi­nen so­si­aa­li­sen me­dian alustoilla.

Eväste ase­tuk­set: Nämä eväs­teet aut­ta­vat meitä tal­len­ta­maan ase­tuk­sesi ja se­laus­a­se­tuk­sesi, ku­ten kie­lia­se­tuk­sesi, jotta si­nulla on pa­rempi ja te­hok­kaampi ko­ke­mus tu­le­vista vie­rai­luis­tasi verkkosivustolla.

Kuinka voin hallita evästeasetuksia?

Jos pää­tät muut­taa ase­tuk­siasi myö­hem­min se­lausis­tun­non ai­kana, voit nap­saut­taa va­sem­massa ala­kul­massa ole­vaa iko­nia. Tämä näyt­tää jäl­leen suos­tu­musil­moi­tuk­sen, jonka avulla voit muut­taa ase­tuk­siasi tai pe­ruut­taa suos­tu­muk­sesi kokonaan.

Tä­män li­säksi eri se­lai­met tar­joa­vat eri­lai­sia ​​ta­poja es­tää ja pois­taa verk­ko­si­vus­to­jen käyt­tä­miä eväs­teitä. Voit muut­taa se­lai­mesi ase­tuk­sia es­tääk­sesi / pois­taak­sesi eväs­teet. Li­sä­tie­toja eväs­tei­den hal­lin­nasta ja pois­ta­mi­sesta on osoit­teessa wi​ki​pe​dia​.org, www​.al​la​boutcoo​kies​.org.