fbpx

TIETOSUOJASELOSTE

Yk­si­tyi­syy­tesi on meille tär­keää. Täältä löy­dät tie­toa Raaka Me­dia Oy:n tietosuojasta.

Tältä si­vulta löy­dät seu­raa­vat tiedot:

 • Suo­ra­mark­ki­noin­ti­re­kis­te­rin seloste
 • Tie­toa eväs­tei­den käytöstä

SUORAMARKKINONTIREKISTERI

 • Re­kis­te­rin­pi­täjä: Raaka Me­dia Oy
 • Vas­tuu­hen­kilö: Janne Lu­mikko, 040 778 6545, janne@​raakamedia.​fi
 • Tal­len­nus­paikka / jär­jes­telmä: Mic­ro­soft Out­look, Mic­ro­soft Excel ja Word / Mic­ro­soft OneDrive
 • Tie­to­jen luo­ki­tus: Sisäinen

Hen­ki­lö­tie­toja käy­te­tään suo­ra­mark­ki­noin­tiin, myyn­nin edis­tä­mi­seen, etä­myyn­tiin, mie­li­pide- tai mark­ki­na­tut­ki­muk­seen, mark­ki­noin­ti­vies­tin­tään tai mui­hin näi­hin rin­nas­tet­ta­viin osoit­teel­li­siin lä­he­tyk­siin. Mark­ki­noin­tia, tut­ki­muk­sia ja vies­tin­tää voi­daan to­teut­taa myös säh­köi­sesti ja pro­fi­loi­tuna toi­men­pi­tei­den koh­den­ta­mi­seksi. Hen­ki­lö­tie­toja käy­te­tään myös suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to­jen hal­lin­taan. Hen­ki­lö­tie­toja voi­daan ana­ly­soida ja kä­si­tellä mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­seksi ja si­säl­lön kiin­nos­ta­vuu­den li­sää­mi­seksi sekä lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seksi, luo­malla re­kis­te­röi­dyistä eri­lai­sia pro­fii­leja. Hen­ki­lö­tie­toja voi­daan kä­si­tellä so­vel­tu­van lain­sää­dän­nön sal­li­min ta­voin myös sa­maan kon­ser­niin kul­loin­kin kuu­lu­vien yh­tiöi­den ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den toi­mesta nii­den omaan lu­kuun to­teu­tet­ta­vaan suo­ra­mark­ki­noin­tiin ja muu­hun viestintään.

Re­kis­te­rin pi­tä­mi­sen ja hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn pe­ruste on re­kis­te­rin­pi­tä­jän oi­keu­te­tun edun toteuttaminen.

Re­kis­teri voi si­säl­tää esi­mer­kiksi seu­raa­via tie­toja: hen­ki­lön nimi, säh­kö­pos­tio­soite, matka- ja/​tai muu pu­he­lin­nu­mero, pos­tio­soite, su­ku­puoli, syn­ty­mä­aika, kieli, arvo tai am­matti, re­kis­te­röi­dyn itse an­ta­mat ja il­moit­ta­mat muut tie­dot, suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­vat ja -kiel­lot. Mui­den kuin yk­si­tyis­asiak­kai­den osalta re­kis­te­riin tal­len­ne­taan or­ga­ni­saa­tion nimi, or­ga­ni­saa­tion y-tun­nus tai vas­taava, or­ga­ni­saa­tion osoi­te­tie­dot, yh­teys­loki. Re­kis­teri voi myös si­säl­tää edellä mai­nit­tu­jen tie­to­jen pe­rus­teella laa­dit­tuja profiileja

Tie­toja säi­ly­te­tään ja kä­si­tel­lään luo­ki­tuk­sen ”si­säi­nen” mukaisesti.

Tie­toja ke­rä­tään mm. re­kis­te­röi­dyltä it­sel­tään, esim. eri­lais­ten pal­ve­lu­jen käy­tön ja re­kis­te­röi­ty­mi­sen yh­tey­dessä, esi­mer­kiksi säh­köi­sissä pal­ve­luissa ja eri­lais­ten mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den, ku­ten ta­pah­tu­mien, kam­pan­joi­den, tut­ki­mus­ten ja ky­se­lyi­den yh­tey­dessä. Tie­toja voi­daan ke­rätä ja päi­vit­tää myös yh­teis­työ­kump­pa­nei­den ja sa­maan kon­ser­niin kul­loin­kin kuu­lu­vien yh­tiöi­den muista re­kis­te­reistä sekä nii­den yh­teis­työ­kump­pa­nien re­kis­te­reistä, kaup­pa­re­kis­te­ristä, yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mästä, yh­tiöi­den omilta verk­ko­si­vuilta sekä hen­ki­lö­tie­toja kos­ke­via pal­ve­luja tar­joa­vilta vi­ran­omai­silta ja yrityksiltä.

Tie­toja saa ke­rätä re­kis­te­riin ja käyt­tää suo­ra­mark­ki­noin­tiin ja mui­hin edellä mai­nit­tui­hin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin, el­lei hen­kilö ole tätä kieltänyt.

Re­kis­te­röi­dyllä on mah­dol­li­suus nähdä ja tar­kas­taa it­se­ään kos­ke­vat tie­dot ja tie­toja voi­daan kor­jata tar­vit­taessa. Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus ra­joit­taa it­se­ään kos­ke­vien tie­to­jen käyt­töä markkinointiviestintään.

Hen­ki­lö­tie­toja voi­daan luo­vut­taa vain voi­massa ole­van lain­sää­dän­nön sal­li­malla ja vel­voit­ta­valla ta­valla, mm. huo­lel­li­sesti va­li­tuille yh­teis­työ­kump­pa­neille, jos re­kis­te­röity ei ole kiel­tä­nyt tie­to­jen luo­vut­ta­mista. Yh­teis­työ­kump­pa­neilla ei ole oi­keutta luo­vut­taa vas­taa­not­ta­mi­aan hen­ki­lö­tie­toja edel­leen. Hen­ki­lö­tie­toja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lelle, el­lei se ole tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­sien tai tek­ni­sen to­teut­ta­mi­sen kan­nalta tarpeellista.

Re­kis­te­röity voi vaa­tia it­se­ään kos­ke­vien tie­to­jen poistamista.

Asia­ton pääsy tie­toi­hin ja tie­toja si­säl­tä­ville lait­teille ja ai­neis­toi­hin on es­tetty eri­lai­sin tek­ni­sin ja hal­lin­nol­li­sin keinoin.

tu­los­ta­mi­nensal­littu
tu­los­tei­den säilyttäminenti­loissa joi­hin ei pää­syä ulkopuolisilta
tu­los­tei­den hävittäminenkäyt­täen silp­pu­ria tai paperintuhousastiaa
tie­to­jen kopiointi/​ tal­len­ta­mi­nen jär­jes­tel­män ulkopuolellesal­littu
jär­jes­tel­män etäkäyttösal­littu
etä­käyttö yri­tyk­sen tar­joa­malla kan­net­ta­valla tietokoneellasal­littu
etä­käyttö yri­tyk­sen tar­joa­malla pu­he­li­mella tai mobiililaitteellasal­littu
etä­käyttö omilla laitteillaei sal­littu
lä­he­tys sähköpostinasal­littu sisäisesti/​ ra­joi­tuk­sin
hen­ki­lö­tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen yri­tyk­sen ulkopuolellesal­littu ai­noas­taan re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­seen liit­ty­vissä tilanteissa

Tie­to­jen luokittelu

Jul­ki­nenSi­säi­nenLuot­ta­muk­sel­li­nenErit­täin luottamuksellinen
jul­ki­sesti saa­ta­villa ole­vat tiedotyri­tyk­sen si­säi­seen käyt­töön tar­koi­te­tut tiedotai­noas­taan eri­tyi­seen käyt­töön tar­koi­te­tut tiedottie­dot, joi­den luot­ta­muk­sel­li­suus eri­tyi­sesti varmistettava

TIE­TO­JEN LUOKITTELU

 

Jul­ki­nen

Jul­ki­sesti saa­ta­villa ole­vat tiedot

Si­säi­nen

Yri­tyk­sen si­säi­seen käyt­töön tar­koi­te­tut tiedot

Luot­ta­muk­sel­li­nen

Ai­noas­taan eri­tyi­seen käyt­töön tar­koi­te­tut tiedot

Erit­täin luot­ta­muk­sel­li­nen

Tie­dot, joi­den luot­ta­muk­sel­li­suus eri­tyi­sesti varmistettava

Evästeet

Verk­ko­si­vus­tomme aset­taa lait­tee­seesi eväs­teitä. Eväs­tei­den avulla käyt­täjä voi­daan esi­mer­kiksi tun­nis­taa sa­maksi eri käyn­ti­ker­to­jen ja si­vun­la­taus­ten välillä.

Käy­tämme eväs­teitä seu­raa­viin tarkoituksiin:

 • verk­ko­si­vus­ton ke­hit­tä­mi­nen kä­vi­jä­tie­don perusteella
 • mai­non­nan tu­los­seu­ranta (eväs­tei­den avulla pys­tymme mit­taa­maan esi­mer­kiksi minkä mai­nos­ka­na­van kautta saamme yhteydenottoja)
 • mai­non­nan koh­dis­ta­mi­nen (voimme eväs­tei­den avulla koh­dis­taa si­nulle mai­nok­sia esi­mer­kiksi Face­boo­kissa tai Googlen mainosverkostoissa)
 • pal­ve­lun to­teut­ta­mi­seksi, esi­mer­kiksi si­vuil­lamme oleva chat-oh­jel­misto tun­nis­taa si­nut sa­maksi käyt­tä­jäksi ja voit jat­kaa jo ai­em­min aloit­ta­maasi kes­kus­te­lua an­ta­matta tie­to­jasi uudestaan.

Ase­tamme verk­ko­pal­ve­lus­samme se­lai­meesi seu­raa­vien pal­ve­lun­tar­joa­jien evästeitä:

 • Google
  • Google Ana­ly­tics (verk­ko­pal­ve­lun kä­vi­jä­seu­ranta sekä mai­non­nan seuranta)
  • Google AdWords (mai­non­nan seu­ranta ja kohdistaminen)
  • Google Tag Manager
 • Face­book (mai­non­nan seu­ranta ja kohdistaminen)
 • Lin­ke­dIn (mai­non­nan seu­ranta ja kohdistaminen)
 • WP Live Chat (asiak­kaan tun­nis­ta­mi­nen sa­maksi eri chat-kes­kus­te­lu­jen välillä).

Google, Face­book ja Lin­ke­dIn ke­rää­vät si­nusta EU:n tie­to­suoja-ase­tuk­sen mu­kaan hen­ki­lö­tie­doksi mää­ri­tel­tä­vää tie­toa. Täl­laista tie­toa ovat esi­mer­kiksi yk­si­löity tun­niste tai IP-osoite.

Voit es­tää eväis­tei­den käy­tön se­lai­mesi evästeasetuksista.