fbpx

Google Ads: Haku- vs. Display-mainonta – Kumpi on parempi valinta yrityksellesi?

Sa­nasta ”Google-mai­nonta” mie­leen tu­leva aja­tus on Googlen ha­ku­kone ja siellä nä­ky­vät teks­ti­mai­nok­set, mutta oletko kos­kaan miet­ti­nyt, mistä esi­mer­kiksi ban­ne­ri­mai­nok­set uu­tis­si­vus­toja se­la­tessa tu­le­vat ja millä pe­rus­teella niitä näy­te­tään juuri sinulle?

Näitä mai­nok­sia näy­te­tään Google Display -ver­kos­ton avulla kuva-, teksti- ja vi­deo­muo­doissa. Google Display -ver­kos­ton kump­pa­nuus­si­vus­tot kä­sit­tä­vät mil­joo­nia si­vus­toja ja ta­voit­ta­vat jopa 90 % in­ter­ne­tin käyttäjistä.

Esi­merkki Display-mainoksesta

Display-mai­non­taa voi osit­tain ver­rata pe­rin­tei­seen mai­non­taan, esi­mer­kiksi mai­nos­kylt­tei­hin. Asia­kas nä­kee ver­kossa mai­nok­sen sa­maan ta­paan kuin lii­ken­teessä au­toi­lija nä­kee mai­nos­kyl­tin. Hän ei siis ak­tii­vi­sesti ”etsi” tuo­tetta tai pal­ve­lua toi­sin kuin hakumainonnassa.

Tässä teks­tissä kes­ki­tymme sii­hen, kumpi mai­non­nan tyyppi kan­nat­taa va­lita koh­den­ta­mi­sen, toi­mia­lan, bud­je­tin ja ta­voit­tei­den kannalta.

Alla keskeisimpiä haku- ja Display-mainonnan ominaisuuksia:

Ku­ten tau­lu­kosta nä­kee, Display-ver­kos­tolla ja ha­ku­mai­non­nalla on pal­jon eroja, joita läh­demme nyt pur­ka­maan yksityiskohtaisemmin.

Kohdentaminen

DISPLAY-MAI­NONTA:

Si­vus­ton si­säl­lön ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den mukaan.

   • Esi­mer­kiksi jos asia­kas se­laa tek­no­lo­gi­aan liit­ty­viä uu­tis­si­vuja ja myyt pu­he­li­mia, voit koh­den­taa mai­nok­sesi näille re­le­van­teille sivuille.

De­mo­gra­fis­ten te­ki­jöi­den mukaan.

   • Google ke­rää mo­ni­puo­li­sesti da­taa verk­ko­si­vuilla vie­rai­le­vista käyt­tä­jistä, esi­mer­kiksi hei­dän iästä ja su­ku­puo­lesta ja sen pe­rus­teella va­lit­see, missä näyt­tää mainoksesi.

Uu­del­leen­mark­ki­nointi eli remarketing

   • Jos asia­kas on käy­nyt verk­ko­si­vuil­lasi, mut­tei ole teh­nyt ha­lut­tua toi­min­toa, voit näyt­tää mai­nok­sia muilla hä­nen vie­rai­le­mil­laan sivustoilla.

Avain­sa­no­jen perusteella.

   • Voit käyt­tää avain­sa­noja, ku­ten ”asunto” ja Google näyt­tää mai­nok­sesi sii­hen liit­ty­villä sivuilla.

Va­lit­se­mil­lasi sivuilla.

   • Jos tie­dät, että mai­nok­sesi toi­mi­vat pa­rem­min tie­tyillä verk­ko­si­vuilla, voit mää­rit­tää ne nä­ky­mään näillä sivustoilla.

 

HA­KU­MAI­NONTA:

Avain­sa­no­jen perusteella.

   • Jos asia­kas käyt­tää esi­mer­kiksi ha­ku­ter­miä ”asun­to­laina”, Google näyt­tää mai­nok­sesi ha­ku­tu­lok­sissa, jos käy­tät kam­pan­jas­sasi ky­seistä avainsanaa.

Alu­een perusteella.

   • Voit aset­taa mai­nok­sesi nä­ky­mään esi­mer­kiksi vain pääkaupunkiseudulla.

 

Vaikka Display-mai­non­nassa on pal­jon eri koh­den­ta­mi­sen kei­noja, ha­ku­mai­nonta voit­taa tässä osiossa, koska tuo­tetta tai pal­ve­lua et­si­tään ak­tii­vi­sesti. Ha­ku­tu­lok­siin kes­ki­ty­tään myös pa­rem­min kuin ban­ne­ri­mai­nok­siin, koska jäl­kim­mäi­nen voi­daan nähdä si­vuja se­la­tessa ”yli­mää­räi­senä”,  eikä sille an­neta vält­tä­mättä niin pal­jon painoarvoa.

Esi­merkki hakumainoksesta

Display-mai­nos­ten nä­ky­vyyttä voi myös hai­tata mai­nok­se­nes­to­laa­jen­nuk­set, jol­loin mai­nok­sesi ei näy ol­len­kaan niille, joilla on mai­nok­set pois­tava so­vel­lus käy­tössä alus­tal­laan. Google on kui­ten­kin teh­nyt mai­nok­set sal­li­via so­pi­muk­sia esi­mer­kiksi Ad­Block-ke­hit­tä­jien kanssa, jotta ne nä­ky­vät muun muassa suu­rim­milla verkkosivuilla.

Ha­ku­mai­non­nassa sa­man­laista on­gel­maa ei ole, koska mai­nok­set ovat tekstiformaatissa.

Toimialan ja budjetin koon merkitys valinnassa

Onko tuot­teesi tai pal­ve­lusi tun­teita he­rät­tävä tai vi­su­aa­li­sesti kiin­nos­tava, ku­ten esi­mer­kiksi ul­ko­maan­mat­kat vai pe­rin­tei­sempi pal­velu, ku­ten putkiasennus?

Vi­su­aa­li­sesti kiin­nos­tava tar­jooma voi me­nes­tyä hy­vin Display-mai­non­nalla, koska asia­kas kon­kreet­ti­sesti nä­kee tuot­teen ja se voi he­rät­tää uu­den tar­peen tai saada har­kit­se­maan uu­del­leen tuot­teen tai pal­ve­lun os­toa. Myös uusi, eri­lai­nen tuote (esim. uu­den­lai­nen elekt­ro­niikka tai tek­no­lo­gia) hyö­tyy nä­ky­vyy­destä Display-ver­kos­tossa, koska asia­kas ei muu­ten osaisi ha­kea sitä Google-haussa.

Ha­ku­mai­nonta on usein pa­rempi vaih­toehto pe­rin­tei­sille pal­ve­luille tai tuot­teille, koska näitä hae­taan pal­jon muu­ten­kin, eli niillä on kor­kea ha­ku­vo­lyymi. Ha­ku­mai­nonta on myös tästä syystä kes­ki­mää­rin kalliimpaa.

Jos yri­tyk­sesi kui­ten­kin on pieni ja si­nulla on ra­jal­li­nen bud­jetti käy­tet­tä­vissä, ha­ku­mai­non­nalla saat enem­män ja hel­pom­min kon­ver­sioita, jol­loin si­nulle jää myös enem­män katetta.

Tie­toa yk­sit­täis­ten avain­sa­no­jen hin­noista ja ha­ku­mää­ristä voit sel­vit­tää Googlen avain­sa­na­työ­ka­lun avulla.

Mitä haluat mainonnalla saavuttaa?

Ha­ku­mai­non­nan avulla täy­tät usein no­peas­ti­kin ja yk­sioi­koi­sesti asiak­kaan tar­peen, esi­mer­kiksi rikki men­neen put­ken ja saat näin ol­len kon­ver­sioita suoraviivaisemmin.

Display-ver­kos­ton avulla tar­koi­tus on luoda ky­syn­tää ja täyt­tää jo­kin tietty tarve, jota asia­kas ei itse vielä osaa tun­nis­taa. Mie­li­ku­vien ja hy­vän si­säl­lön avulla on mah­dol­lista kas­vat­taa luot­ta­musta ja tun­net­tuutta sekä pi­dem­mällä ai­ka­vä­lillä saada lii­dejä että tuloksia.

Display-ver­kosto ei vält­tä­mättä ole par­hain paikka to­teut­taa ”osta nyt!” -tyy­listä mark­ki­noin­tia, vaan luoda mie­len­kiin­toista si­säl­töä, joka saat­taisi kiin­nit­tää po­ten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mion pie­nin as­ke­lin. Uu­del­leen­mark­ki­noin­nissa tie­tysti voi edetä vik­ke­läm­min, koska asia­kas on jo käy­nyt si­vuil­lasi ja har­kin­nut tuot­teen tai pal­ve­lun hankkimista.

Lop­pu­jen lo­puksi pa­ras mai­nos­stra­te­gia on se, jolla pit­källä täh­täi­mellä saat eni­ten tuot­toa. Jos et AdWord­sissa saa­vuta ha­lua­miasi ta­voit­teita, vika voi löy­tyä myös itse mai­nok­sista, hin­ta­tar­jous­ten ja ta­voit­tei­den mää­rit­te­lystä tai tuot­teesta tai palvelusta.

Yhteenveto

Mai­non­ta­tyy­pin va­lit­se­mi­nen riippuu:

Toi­mia­lasta

   • Jos asiak­kaat jo ha­ke­vat tuo­tetta tai pal­ve­lua Googlessa, kan­nat­taa va­lita ha­ku­mai­nonta. Vi­su­aa­li­sella tai uu­della tuotteella/​palvelulla (esim. pe­lit, au­tot, muoti) on mah­dol­lista saada ja­lan­si­jaa Display-verkostossa.

Bud­je­tista

   • Display-mai­nonta on kes­ki­mää­rin edul­li­sem­paa, mutta jos yri­tyk­sel­läsi on ra­jal­li­nen bud­jetti, kan­nat­taa aloit­taa ha­ku­mai­non­nalla to­den­nä­köi­sem­män kon­ver­sion ja pa­rem­man koh­den­ta­mi­sen takia.

Ta­voit­teista

   • Ha­ku­mai­nonta on te­ho­kas kon­ver­sioi­den saa­mi­seen, kun taas Display-mai­nonta tyy­pil­li­sesti edis­tää brän­di­tun­net­tuutta ja aut­taa uudelleenmarkkinoinnissa.

 

Tur­val­li­nen tapa on aloit­taa ha­ku­mai­non­nalla ja sit­ten laa­jen­taa Display-mai­non­taan, kun ha­ku­mai­non­nalla on saatu hy­viä tu­lok­sia tai ha­lu­taan saada asiak­kaat ta­kai­sin yri­tyk­sesi verk­ko­si­vuille. Usein ei kan­na­ta­kaan lait­taa kaik­kia mu­nia sa­maan ko­riin, vaan ha­jaut­taa si­joi­tuk­set myös mainonnassa.

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi