fbpx

Lotta Kemppinen - Suomen mestarin kuulumisia | Terveisiä hallikaudelta 2022

Ki­sa­kausi star­tattu 3. pe­räk­käi­sellä suo­men­mes­ta­ruu­della SM-hal­leissa tu­lok­sella 7,26 ja 2. si­jalla Pa­rii­sissa kv-seu­rassa tu­lok­sella 7,17 (Mee­ting In­door de Pa­ris, World In­door Tour Sil­ver). Sa­massa star­tissa juoksi mm. To­kion olym­pia­lai­sissa si­jat 3 ja 6 juos­seet She­ricka Jack­son ja Mu­jinga Kam­bundji, jo­ten hy­vään seu­raan pää­sin kil­pai­le­maan. Vielä olisi tälle kau­delle lu­vassa MM-hal­lit Ser­biassa 18.3.2022.

Tu­los­kunto on me­nossa hy­vään suun­taan ja ki­so­jen ym­pä­rillä olen saa­nut teh­tyä hy­viä har­joi­tuk­sia. Var­si­nai­sia ke­ven­nyk­siä ei ole tällä hal­li­kau­della tehty, vaan kil­pai­lut ovat kul­ke­neet har­joi­tus­ten ohessa.

Toki mat­kus­ta­mis­ten seu­rauk­sena teh­dään pie­niä muu­tok­sia har­joi­tus­oh­jel­miin. On ol­lut hyvä myös huo­mata, että kil­pai­lu­jen jäl­keen lepo ei aina vält­tä­mättä ole se pa­ras pa­laut­tava, vaan olen teh­nyt esi­mer­kiksi ke­vyttä pyö­räi­lyä seu­raa­vana päi­vänä, joka on mu­ka­vasti pa­laut­ta­nut lihaksistoa.

Pa­rii­sin ki­so­jen jäl­keen yö­unet jäi­vät vain 3,5 tun­tiin, minkä seu­rauk­sena tein vain rau­hal­li­sen, ly­hyen (10 min) pyö­räi­lyn ja kä­vin ul­koi­le­massa Viippu-koi­rani kanssa (ho­vawart eli hoffi, kohta 12-vuo­tias lenk­ki­ka­veri). Uni­ve­lat nu­kut­tiin kiinni seu­raa­vana päi­vänä 12 h nokosilla.

Kes­ki­viik­kona siir­ry­tään sit­ten Ser­bi­aan ki­sa­pai­kalle ja sitä en­nen teh­dään vielä pari hy­vää har­joi­tusta täällä Suo­messa, ja py­ri­tään vält­te­le­mään liu­kas­tu­mi­sia Suo­men ”tur­val­li­silla” jää­teillä. Läh­töä ja läh­tö­kiih­dy­tystä on myös py­ritty vä­hän vii­laa­maan en­nen MM-hal­leja. Joka ta­pauk­sessa odo­tan in­nolla hal­li­kau­den vii­mei­siä startteja!

Tar­koi­tus olisi ha­kea niistä kar­ke­loista mah­dol­li­sim­man kor­kea si­joi­tus ja eh­käpä uu­det suo­me­nen­nä­tys­lu­ke­mat? Sa­das­osan pää­hän pää­sin jo Pariisissa.

Muis­ta­kaa seu­rata MM-hal­leja per­jan­taina 18.3.2022!

Lotta Kemp­pi­nen
Pi­ka­juok­sija

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!