fbpx

Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Raaka Me­dia Oy (0929523-9)
Itä­katu 1-5
00930 Hel­sinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Lu­mikko
janne@​raakamedia.​fi

Raaka Me­dia Oy
Itä­katu 1-5
00930 Hel­sinki
040 778 6545

Käsittelyn oikeusperuste

So­pi­muk­sel­li­nen peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on Raaka Me­dia Oy:n (jäl­jem­pänä “re­kis­te­rin­pi­täjä, or­ga­ni­saa­tio”) asia­kas­re­kis­te­rin yl­lä­pi­tä­mi­nen, asiak­kai­den ti­laus­ten hal­lin­nointi, ar­kis­tointi ja kä­sit­tely sekä asia­kas­suh­teen hoitaminen.

Tie­toja voi­daan käyt­tää toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen, ti­las­tol­li­siin tar­koi­tuk­seen ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­man koh­den­ne­tun si­säl­lön tuot­ta­mi­seen pal­ve­luis­samme. Hen­ki­lö­tie­toja kä­si­tel­lään tie­to­suoja-ase­tuk­sen sal­li­missa ja edel­lyt­tä­missä rajoissa.

Re­kis­te­rin tie­toja voi­daan käyt­tää or­ga­ni­saa­tion omissa re­kis­te­reissä esi­mer­kiksi mai­non­nan koh­dis­ta­mi­seen. Or­ga­ni­saa­tio saat­taa käyt­tää asia­kas- ja pal­ve­lusuh­teen yl­lä­pi­tä­mi­seen yh­teis­työ­kump­pa­neita, jol­loin osia re­kis­te­ri­tie­doista saa­te­taan siir­tää yh­teis­työ­kump­pa­nin pal­ve­li­mille tek­nis­ten vaa­ti­mus­ten vuoksi.

Tie­toja kä­si­tel­lään ai­noas­taan re­kis­te­rin­pi­tä­jä­or­ga­ni­saa­tion asia­kas­suh­teen yl­lä­pi­tä­mi­seen tek­nis­ten ra­ja­pin­to­jen kautta.

Kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­teena on sopimus.

Oikeutetun edun peruste

Kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­teena on sopimus.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Nimi, edus­tettu or­ga­ni­saa­tio, yh­teys­tie­dot, laskutustiedot

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Re­kis­te­rin­pi­tä­jän hen­ki­löstö sekä ul­kois­te­tut kump­pa­nit so­vel­tu­vin osin.

Suostumus

Kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­teena on sopimus.

Rekisterin tietosisältö

Hen­ki­lö­re­kis­teri si­säl­tää seu­raa­via tietoja:

- Hen­ki­lön etu- ja su­ku­nimi
- Edus­ta­mansa yh­teisö
- Säh­kö­pos­tio­soite
- Pos­tio­soite
- Pu­he­lin­nu­mero
- www-osoite
- IP nu­mero
- Tie­dot ai­kai­sem­mista ti­lauk­sista
- Kiin­nos­tuk­sen koh­teet
- Muut asiak­kuu­den ai­kana saa­dut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tie­toja saa­daan asiak­kaan te­ke­mistä re­kis­te­röi­ty­mi­sistä sekä asia­kas­suh­teen ai­kana asiak­kaan te­ke­mistä il­moi­tuk­sista. Nimi- ja yh­teys­tie­to­jen päi­vi­tyk­siä saa­daan myös päi­vi­tys­pal­ve­luja tar­joa­vilta vi­ran­omai­silta ja yrityksiltä.

Tie­toja voi­daan saada myös ali­hank­ki­joilta, jotka liit­ty­vät pal­ve­lun käyt­tä­mi­seen tai tuot­ta­mi­seen.
Asiak­kai­den muista toi­mista di­gi­taa­li­sessa ym­pä­ris­tössä voi­daan saada tie­toja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den si­vus­toista, tie­to­jär­jes­tel­mistä tai muista di­gi­taa­li­sista läh­teistä, joi­hin kir­jau­du­taan säh­köi­sen kut­sun kautta (linkki), eväs­tei­den kautta tai käyt­tä­mällä asiak­kaille an­net­tuja tunnuksia.

Asia­kas­re­kis­te­rin tie­dot ovat ai­noas­taan or­ga­ni­saa­tion käy­tössä, paitsi käyt­täessä ul­koista pal­ve­lun­tar­joa­jaa joko li­sä­ar­vo­pal­ve­lun tuot­ta­mi­seen tai luot­to­pää­tök­sen tueksi.

Hen­ki­lö­tie­toja ei siir­retä Eu­roo­pan Unio­nin ul­ko­puo­lelle, el­lei se ole rek­si­te­rin­pi­tä­jän tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nin tek­ni­sen to­teu­tuk­sen var­mis­ta­mi­seksi tar­peel­lista. Re­kis­te­röi­ty­neen hen­ki­lö­tie­dot hä­vi­te­tään käyt­tä­jän pyyn­nöstä el­lei lain­sää­däntö, avoi­met las­kut tai pe­rin­tä­toi­met estä tie­to­jen poistamista.

Henkilötietojen säilyttämisaika

10 vuotta asiak­kuu­den päät­ty­mi­sestä lukien.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asia­kas­re­kis­te­rin tie­dot ovat ai­noas­taan or­ga­ni­saa­tion käy­tössä, paitsi käyt­täessä ul­koista pal­ve­lun­tar­joa­jaa joko li­sä­ar­vo­pal­ve­lun tuot­ta­mi­seen tai luot­to­pää­tök­sen tueksi.

Tie­toja ei luo­vu­teta re­kis­te­rin­pi­tä­jän ul­ko­puo­lelle tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nei­den käyt­töön, paitsi luot­to­ha­ke­muk­seen, pe­rin­tään tai las­ku­tuk­seen liit­ty­vissä asioissa sekä lain­sää­dän­nön vel­voit­taessa.
Re­kis­te­röi­ty­neen hen­ki­lö­tie­dot hä­vi­te­tään käyt­tä­jän pyyn­nöstä el­lei lain­sää­däntö, avoi­met las­kut tai pe­rin­tä­toi­met estä tie­to­jen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hen­ki­lö­tie­toja ei siir­retä Eu­roo­pan Unio­nin ul­ko­puo­lelle, el­lei se ole or­ga­ni­saa­tion tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nin tek­ni­sen to­teu­tuk­sen var­mis­ta­mi­seksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Asia­kas­ta­pah­tu­missa ke­rät­tä­vät yh­teys­tie­dot ja muut ma­nu­aa­li­sesti kä­si­tel­tä­vät asia­kas­tie­toja si­säl­tä­vät asia­kir­jat säi­ly­te­tään al­ku­kä­sit­te­lyn jäl­keen lu­ki­tuissa ja pa­lo­tur­val­li­sissa säilytystiloissa.

Ai­noas­taan mää­rä­tyillä, sa­las­sa­pi­to­si­tou­muk­sen al­le­kir­joit­ta­neilla työn­te­ki­jöillä on oi­keus kä­si­tellä ma­nu­aa­li­sesti tal­len­net­tuja asiakastietoja.

Re­kis­te­rin tie­to­jen suo­jaa­mi­sessa ja kä­sit­te­lyssä nou­da­te­taan tie­to­suo­ja­lain sään­nök­siä ja pe­ri­aat­teita, vi­ran­omais­ten mää­räyk­siä sekä hy­vää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Ai­noas­taan mää­rä­tyillä or­ga­ni­saa­tion ja sen lu­kuun toi­mi­vien yri­tys­ten työn­te­ki­jöillä on oi­keus käyt­tää asia­kas­o­mis­taja- ja asia­kas­re­kis­te­riä ja yl­lä­pi­tää sen tie­toja. Kul­la­kin mää­ri­tel­lyllä käyt­tä­jällä on oma hen­ki­lö­koh­tai­nen käyt­tä­jä­tun­nus ja salasana.

Jo­kai­nen käyt­täjä on al­le­kir­joit­ta­nut sa­las­sa­pi­to­si­tou­muk­sen.
Jär­jes­telmä on suo­jattu pa­lo­muu­rilla, joka suo­jaa ul­ko­puo­lelta tu­le­via yh­tey­den­ot­toja järjestelmään.

Re­kis­te­rin tie­to­jen suo­jaa­mi­sessa ja kä­sit­te­lyssä nou­da­te­taan tie­to­suo­ja­lain sään­nök­siä ja pe­ri­aat­teita, vi­ran­omais­ten mää­räyk­siä sekä hy­vää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet

Käy­tämme si­vuil­lamme eväs­teitä (”coo­kies”). Eväste on pieni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neelle lä­he­tet­tävä ja siellä säi­ly­tet­tävä teks­ti­tie­dosto. Eväs­teet ei­vät va­hin­goita käyt­tä­jien tie­to­ko­neita tai tie­dos­toja. Eväs­tei­den käy­tön en­si­si­jai­sena tar­koi­tuk­sena on pa­ran­taa ja mu­kaut­taa vie­rai­li­jan käyt­tö­ko­ke­musta si­vus­tolla sekä ana­ly­soida ja pa­ran­taa si­vus­ton toi­mi­vuutta ja sisältöä.

Eväs­tei­den avulla ke­rät­tyjä tie­toja voi­daan myös hyö­dyn­tää vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­sessa sekä mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den op­ti­moin­nissa. Vie­rai­li­jaa ei voida tun­nis­taa pelk­kien eväs­tei­den avulla. Eväs­tei­den avulla saa­tua tie­toa voi­daan kui­ten­kin liit­tää käyt­tä­jältä mah­dol­li­sesti muussa yh­tey­dessä saa­tui­hin tie­toi­hin, esi­mer­kiksi käyt­tä­jän täyt­täessä lo­mak­keen sivustollamme.

Eväs­tei­den avulla ke­rä­tään seu­raa­van­lai­sia tietoja:

- vie­rai­li­jan IP-osoite
- vie­rai­lun ajan­kohta
- se­la­tut si­vut ja si­vu­jen kat­se­lua­jat
- vie­rai­li­jan selain

Si­nun oi­keu­tesi
Si­vuil­lamme vie­rai­le­valla käyt­tä­jällä on mah­dol­li­suus koska ta­hansa es­tää eväs­tei­den käyttö muut­ta­malla se­lai­mensa ase­tuk­sia. Useim­mat se­lai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväste-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen ja jo tal­len­net­tu­jen eväs­tei­den poistamisen.

Eväs­tei­den käy­tön es­tä­mi­nen saat­taa vai­kut­taa si­vus­ton toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANA­LY­TICS
Si­vus­tolta ke­rä­tään käyt­tös­ta­tis­tiik­kaa Google Ana­ly­tics -pal­ve­luun, jonka tar­koi­tuk­sena on si­vus­ton seu­ranta, ke­hit­tä­mi­nen ja mark­ki­noin­nin suun­nit­te­le­mi­nen. Ke­rät­tä­västä da­tasta ei voida yk­si­löidä tie­toja yk­sit­täi­seen käyt­tä­jään tai henkilöön.

Li­säksi si­vus­tolla on käy­tössä koh­de­ryh­mä­tieto- ja ai­he­pii­ri­tie­don ke­räys (Google Ana­ly­tics De­mo­grap­hics), jolla tal­len­ne­taan käyt­tä­jästä mm. ikä, su­ku­puoli ja käyt­tä­jän ai­he­pii­rit. Näi­den tie­to­jen ke­rää­mi­seen liit­ty­viä ase­tuk­sia voit muut­taa omalla Google-ti­lil­läsi osoit­teessa https://​www​.google​.com/​s​e​t​t​i​n​g​s​/​ads

Google Ana­ly­tics seu­ran­nan voit ot­taa ha­lu­tes­sasi pois käy­töstä Chrome-se­lai­men lisäosalla.

Automaattinen käsittely ja profilointi
Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus tar­kis­taa, mitä tie­toja hä­nestä on re­kis­te­rissä. Tar­kas­tus­pyyntö tu­lee tehdä kir­jal­li­sena ot­ta­malla yh­teys re­kis­te­rin­pi­tä­jän asia­kas­pal­ve­luun tai re­kis­te­rin yh­teys­hen­ki­löön suo­meksi tai englan­niksi. Tar­kas­tus­pyyntö on al­le­kir­joi­tet­tava tai to­dis­teel­li­sesti tun­nis­tet­ta­vasta sähköpostiosoitteesta.

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus kiel­tää tie­to­jensa kä­sit­tely ja luo­vut­ta­mi­nen suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja suo­ra­mark­ki­noin­tia sekä mark­kina- ja mie­li­pi­de­tut­ki­musta var­ten ot­ta­malla yh­teys re­kis­te­rin­pi­tä­jän asiakaspalvelupisteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus siir­tää omat tie­tonsa jär­jes­tel­mästä toi­seen.
Siir­to­pyyn­nön voi osoit­taa re­kis­te­rin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Re­kis­te­rissä oleva, kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­sen kan­nalta vir­heel­li­nen, tar­pee­ton, puut­teel­li­nen tai van­hen­tu­nut hen­ki­lö­tieto on oi­kais­tava, pois­tet­tava tai täydennettävä.

Kor­jaus­pyyntö tu­lee tehdä oma­kä­ti­sesti al­le­kir­joi­te­tulla kir­jal­li­sella pyyn­nöllä or­ga­ni­saa­tion asia­kas­pal­ve­luun tai hen­ki­lö­re­kis­te­rin yl­lä­pi­tä­jälle tai to­dis­teel­li­sesti tun­nis­tet­ta­vasta sähköpostiosoitteesta.

Pyyn­nössä tu­lee yk­si­löidä mitä tie­toja vaa­di­taan kor­jat­ta­vaksi ja millä pe­rus­teella. Kor­jaa­mi­nen to­teu­te­taan viivytyksettä.

Vir­heen kor­jaa­mi­sesta il­moi­te­taan sille, jolta vir­heel­li­set tie­dot on saatu tai jolle tie­dot on luo­vu­tettu.
Kor­jaus­pyyn­nön epää­mi­sestä re­kis­te­rin vas­tuu­hen­kilö an­taa kir­jal­li­sen to­dis­tuk­sen, jossa mai­ni­taan syyt, joi­den vuoksi kor­jaus­pyyntö on evätty. Asian­omai­nen voi saat­taa epää­mi­sen tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus pyy­tää tie­to­jen­kä­sit­te­lyn ra­joit­ta­mista esim. jos re­kis­te­rissä ole­vat hen­ki­lö­tie­dot ovat vir­heel­li­set. Yh­tey­de­no­tot re­kis­te­rin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus pyy­tää häntä kos­ke­via hen­ki­lö­tie­toja sekä re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­jen oi­kai­se­mista tai pois­ta­mista. Pyyn­nöt voi osoit­taa re­kis­te­rin yhteyshenkilölle.

Mi­käli toi­mit yri­tys- tai or­ga­ni­saa­tion yh­teys­hen­ki­lönä ei tie­to­jasi voida pois­taa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mi­käli kat­sot, että si­nua kos­ke­vassa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyssä on ri­kottu tie­to­suoja-ase­tusta, niin si­nulla on oi­keus tehdä kan­telu valvontaviranomaiselle.

Kan­te­lun voit tehdä myös siinä jä­sen­val­tiossa, jossa si­nulla on va­ki­nai­nen asuin­paikka tai työpaikka.

Kan­sal­li­sen val­von­ta­vi­ran­omai­sen yh­teys­tie­dot ovat:
Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­misto
Käyn­tio­soite: Lin­tu­lah­den­kuja 4, 00530 Hel­sinki
Pos­tio­soite: PL 800, 00531 Hel­sinki
Pu­he­lin­vaihde: 029 566 6700
Kir­jaamo: 029 566 6768
tietosuoja@​om.​fi
www​.tie​to​suoja​.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus kiel­tää tie­to­jensa luo­vut­ta­mi­nen ja kä­sit­tely suo­ra­mai­non­taa ja muuta mark­ki­noin­tia var­ten, vaa­tia tie­to­jen ano­ny­mi­soin­tia so­vel­tu­vin osin sekä oi­keus tulla ko­ko­naan unohdetuksi.