fbpx

Tietosuojaseloste

Sähköisen viestinnän rekisteri 

Rekisterinpitäjä

Raaka Me­dia Oy (0929523-9)
Itä­katu 1-5
00930 Hel­sinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Lu­mikko
janne@​raakamedia.​fi

Raaka Me­dia Oy
Itä­katu 1-5
00930 Hel­sinki
040 778 6545

Käsittelyn oikeusperuste

Oi­keu­tettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on Raaka Me­dia Oy:n (jäl­jem­pänä “re­kis­te­rin­pi­täjä, or­ga­ni­saa­tio”) säh­kö­pos­ti­vies­tin­nän mahdollistaminen.

Saa­ta­vaa tie­toa (säh­kö­pos­tio­soite sekä itse vies­teissä ja nii­den lii­te­tie­dos­toissa ole­via mah­dol­li­sia yh­teys­tie­toja tai muita hen­ki­lö­tie­toja) käy­te­tään asia­kas­suh­tei­den syn­nyt­tä­mi­seen, yl­lä­pi­toon sekä mui­hin re­kis­te­rin­pi­tä­jän vies­tin­näl­li­siin tarpeisiin.

Oikeutetun edun peruste

Vies­tintä or­ga­ni­saa­tion asiak­kai­den, si­dos­ryh­mien ja po­ten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kanssa, mark­ki­nointi ja myynti.

Re­kis­te­rin­pi­tä­jän oi­keu­tettu etu ke­rät­ty­jen ja käy­tet­tä­vien hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn pe­rus­tuu suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­pei­siin ja elin­kei­non har­joit­ta­mi­sen vapauteen.

Suo­ra­mark­ki­nointi on EU:n tie­to­suoja-ase­tuk­sen mu­kai­nen re­kis­te­rin­pi­tä­jän oi­keu­tettu etu.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Nimi, säh­kö­pos­tio­soite

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Re­kis­te­rin­pi­tä­jän hen­ki­löstö sekä ul­koi­tus­kump­pa­nit so­vel­tu­vin osin sekä viestintäosapuolet.

Rekisterin tietosisältö

Hen­ki­lö­re­kis­teri si­säl­tää seu­raa­via tietoja:

- Hen­ki­lön etu- ja su­ku­nimi
- Edus­ta­mansa yh­teisö
- Säh­kö­pos­tio­soite
- Pos­tio­soite
- Pu­he­lin­nu­mero
- Kiin­nos­tuk­sen koh­teet
- Tie­dot ai­kai­sem­mista ti­lauk­sista
- Kes­kus­te­lu­tie­toja vies­tit­tä­jien vä­lillä
- Muita mah­dol­lis­ten lii­te­tie­dos­to­jen si­säl­tä­miä henkilötietoja

Vir­tu­aa­lias­sis­ten­tin (chat­bot) kanssa käy­tä­västä kes­kus­te­lusta tal­len­ne­taan seu­raa­vat tiedot:

- Kes­kus­te­lun ajan­kohta
- Kiin­nos­tuk­sen koh­teet
- Chat - vies­tin­nän sisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Tie­toja saa­daan asiak­kaalta vas­taa­no­te­tuista säh­kö­pos­ti­vies­teistä.
Tie­toja voi­daan saada muilta si­dos­ryh­miltä esim. jouk­ko­vies­tin­nän, vies­ti­ryh­mien, eteen­päi­noh­jaus­ten tms. vies­tin­tä­ti­lan­tei­den kautta.

Tie­toja ei luo­vu­teta re­kis­te­riä pi­tä­vän or­ga­ni­saa­tion ul­ko­puo­lelle tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nei­den käyt­töön, paitsi luot­to­ha­ke­muk­seen, pe­rin­tään tai las­ku­tuk­seen liit­ty­vissä asioissa sekä lain­sää­dän­nön velvoittaessa.

Hen­ki­lö­tie­toja ei siir­retä Eu­roo­pan Unio­nin ul­ko­puo­lelle, el­lei se ole re­kis­te­rin­pi­tä­jän tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nin tek­ni­sen to­teu­tuk­sen var­mis­ta­mi­seksi tarpeellista.

Re­kis­te­röi­ty­neen hen­ki­lö­tie­dot hä­vi­te­tään käyt­tä­jän pyyn­nöstä el­lei lain­sää­däntö, asia­kas­suh­teen hoi­det­ta­vuus, avoi­met las­kut tai pe­rin­tä­toi­met estä tie­to­jen poistamista.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Ei pois­teta erik­seen kos­kaan vaan tie­dot tal­len­tu­vat säh­kö­pos­ti­pal­ve­li­melle, lo­kiin sekä käyt­tä­jien työ­ase­mille ja mui­hin päätelaitteisiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Säh­kö­pos­ti­lis­tan tie­dot ovat ai­noas­taan re­kis­te­rin­pi­tä­jän käy­tössä, paitsi käyt­täessä ul­koista pal­ve­lun­tar­joa­jaa joko li­sä­ar­vo­pal­ve­lun tuot­ta­mi­seen tai luot­to­pää­tök­sen tueksi.

Tie­toja ei luo­vu­teta re­kis­te­rin­pi­tä­jän ul­ko­puo­lelle tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nei­den käyt­töön, paitsi luot­to­ha­ke­muk­seen, pe­rin­tään tai las­ku­tuk­seen liit­ty­vissä asioissa sekä lain­sää­dän­nön velvoittaessa.

Re­kis­te­röi­ty­neen hen­ki­lö­tie­dot hä­vi­te­tään käyt­tä­jän pyyn­nöstä el­lei lain­sää­däntö, asia­kas­suh­teen hoi­det­ta­vuus, avoi­met las­kut tai pe­rin­tä­toi­met estä tie­to­jen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hen­ki­lö­tie­toja ei siir­retä Eu­roo­pan Unio­nin ul­ko­puo­lelle, el­lei se ole or­ga­ni­saa­tion tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nin tek­ni­sen to­teu­tuk­sen var­mis­ta­mi­seksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Ma­nu­aa­li­sesti kä­si­tel­tä­vät, asia­kas­tie­toja si­säl­tä­vät asia­kir­jat (esim. tu­los­te­tut säh­kö­pos­tit tai nii­den liit­teet) säi­ly­te­tään al­ku­kä­sit­te­lyn jäl­keen lu­ki­tuissa ja pa­lo­tur­val­li­sissa säi­ly­tys­ti­loissa. Ai­noas­taan mää­rä­tyillä, sa­las­sa­pi­to­si­tou­muk­sen al­le­kir­joit­ta­neilla työn­te­ki­jöillä on oi­keus kä­si­tellä ma­nu­aa­li­sesti tal­len­net­tuja asiakastietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Ai­noas­taan mää­rä­tyillä or­ga­ni­saa­tion ja sen lu­kuun toi­mi­vien yri­tys­ten työn­te­ki­jöillä on oi­keus käyt­tää säh­kö­pos­tia ja yl­lä­pi­tää sen tie­toja. Kul­la­kin mää­ri­tel­lyllä käyt­tä­jällä on oma hen­ki­lö­koh­tai­nen käyt­tä­jä­tun­nus ja sa­la­sana. Jo­kai­nen käyt­täjä on al­le­kir­joit­ta­nut salassapitositoumuksen.

Jär­jes­telmä on suo­jattu pa­lo­muu­rilla, joka suo­jaa ul­ko­puo­lelta tu­le­via yh­tey­den­ot­toja järjestelmään.

Mah­dol­li­set mo­ni­toi­mi­lait­teet ku­ten skan­ne­rit ja nii­hin tal­len­tu­vien tie­toi­hin pääsy on ra­joi­tettu so­vel­tu­vin osin.

Evästeet

Käy­tämme si­vuil­lamme eväs­teitä (”coo­kies”). Eväste on pieni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neelle lä­he­tet­tävä ja siellä säi­ly­tet­tävä teks­ti­tie­dosto. Eväs­teet ei­vät va­hin­goita käyt­tä­jien tie­to­ko­neita tai tie­dos­toja. Eväs­tei­den käy­tön en­si­si­jai­sena tar­koi­tuk­sena on pa­ran­taa ja mu­kaut­taa vie­rai­li­jan käyt­tö­ko­ke­musta si­vus­tolla sekä ana­ly­soida ja pa­ran­taa si­vus­ton toi­mi­vuutta ja sisältöä.

Eväs­tei­den avulla ke­rät­tyjä tie­toja voi­daan myös hyö­dyn­tää vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­sessa sekä mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den op­ti­moin­nissa. Vie­rai­li­jaa ei voida tun­nis­taa pelk­kien eväs­tei­den avulla. Eväs­tei­den avulla saa­tua tie­toa voi­daan kui­ten­kin liit­tää käyt­tä­jältä mah­dol­li­sesti muussa yh­tey­dessä saa­tui­hin tie­toi­hin, esi­mer­kiksi käyt­tä­jän täyt­täessä lo­mak­keen sivustollamme.

Eväs­tei­den avulla ke­rä­tään seu­raa­van­lai­sia tietoja:

- vie­rai­li­jan IP-osoite
- vie­rai­lun ajan­kohta
- se­la­tut si­vut ja si­vu­jen kat­se­lua­jat
- vie­rai­li­jan selain

Si­nun oi­keu­tesi
Si­vuil­lamme vie­rai­le­valla käyt­tä­jällä on mah­dol­li­suus koska ta­hansa es­tää eväs­tei­den käyttö muut­ta­malla se­lai­mensa ase­tuk­sia. Useim­mat se­lai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväste-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen ja jo tal­len­net­tu­jen eväs­tei­den poistamisen.

Eväs­tei­den käy­tön es­tä­mi­nen saat­taa vai­kut­taa si­vus­ton toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANA­LY­TICS
Si­vus­tolta ke­rä­tään käyt­tös­ta­tis­tiik­kaa Google Ana­ly­tics -pal­ve­luun, jonka tar­koi­tuk­sena on si­vus­ton seu­ranta, ke­hit­tä­mi­nen ja mark­ki­noin­nin suun­nit­te­le­mi­nen. Ke­rät­tä­västä da­tasta ei voida yk­si­löidä tie­toja yk­sit­täi­seen käyt­tä­jään tai henkilöön.

Li­säksi si­vus­tolla on käy­tössä koh­de­ryh­mä­tieto- ja ai­he­pii­ri­tie­don ke­räys (Google Ana­ly­tics De­mo­grap­hics), jolla tal­len­ne­taan käyt­tä­jästä mm. ikä, su­ku­puoli ja käyt­tä­jän ai­he­pii­rit. Näi­den tie­to­jen ke­rää­mi­seen liit­ty­viä ase­tuk­sia voit muut­taa omalla Google-ti­lil­läsi osoit­teessa https://​www​.google​.com/​s​e​t​t​i​n​g​s​/​ads

Google Ana­ly­tics seu­ran­nan voit ot­taa ha­lu­tes­sasi pois käy­töstä Chrome-se­lai­men lisäosalla.

Automaattinen käsittely ja profilointi
Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus tar­kis­taa, mitä tie­toja hä­nestä on re­kis­te­rissä. Tar­kas­tus­pyyntö tu­lee tehdä kir­jal­li­sena tai to­dis­teel­li­sesti tun­nis­tet­ta­vasta sähköpostiosoitteesta.

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus kiel­tää tie­to­jensa kä­sit­tely ja luo­vut­ta­mi­nen suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja suo­ra­mark­ki­noin­tia sekä mark­kina- ja mie­li­pi­de­tut­ki­musta var­ten ot­ta­malla yh­teys re­kis­te­rin­pi­tä­jän asiakaspalvelupisteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus siir­tää omat tie­tonsa jär­jes­tel­mästä toi­seen.
Siir­to­pyyn­nön voi osoit­taa re­kis­te­rin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Re­kis­te­rissä oleva, kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­sen kan­nalta vir­heel­li­nen, tar­pee­ton, puut­teel­li­nen tai van­hen­tu­nut hen­ki­lö­tieto on oi­kais­tava, pois­tet­tava tai täydennettävä.

Kor­jaus­pyyntö tu­lee tehdä oma­kä­ti­sesti al­le­kir­joi­te­tulla kir­jal­li­sella pyyn­nöllä re­kis­te­rin­pi­tä­jän asia­kas­pal­ve­luun tai to­dis­teel­li­sesti tun­nis­tet­ta­vasta sähköpostiosoitteesta.

Pyyn­nössä tu­lee yk­si­löidä mitä tie­toja vaa­di­taan kor­jat­ta­vaksi ja millä pe­rus­teella. Kor­jaa­mi­nen to­teu­te­taan viivytyksettä.

Vir­heen kor­jaa­mi­sesta il­moi­te­taan sille, jolta vir­heel­li­set tie­dot on saatu tai jolle tie­dot on luo­vu­tettu. Kor­jaus­pyyn­nön epää­mi­sestä re­kis­te­rin vas­tuu­hen­kilö an­taa kir­jal­li­sen to­dis­tuk­sen, jossa mai­ni­taan syyt, joi­den vuoksi kor­jaus­pyyntö on evätty. Asian­omai­nen voi saat­taa epää­mi­sen tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus pyy­tää tie­to­jen­kä­sit­te­lyn ra­joit­ta­mista esim. jos re­kis­te­rissä ole­vat hen­ki­lö­tie­dot ovat vir­heel­li­set. Yh­tey­de­no­tot re­kis­te­rin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus pyy­tää häntä kos­ke­via hen­ki­lö­tie­toja sekä re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­jen oi­kai­se­mista tai pois­ta­mista. Pyyn­nöt voi osoit­taa re­kis­te­rin yhteyshenkilölle.

Mi­käli toi­mit yri­tys- tai or­ga­ni­saa­tion yh­teys­hen­ki­lönä ei tie­to­jasi voida pois­taa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mi­käli kat­sot, että si­nua kos­ke­vassa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyssä on ri­kottu tie­to­suoja-ase­tusta, niin si­nulla on oi­keus tehdä kan­telu valvontaviranomaiselle.

Kan­te­lun voit tehdä myös siinä jä­sen­val­tiossa, jossa si­nulla on va­ki­nai­nen asuin­paikka tai työpaikka.

Kan­sal­li­sen val­von­ta­vi­ran­omai­sen yh­teys­tie­dot ovat:
Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­misto
Käyn­tio­soite: Lin­tu­lah­den­kuja 4, 00530 Hel­sinki
Pos­tio­soite: PL 800, 00531 Hel­sinki
Pu­he­lin­vaihde: 029 566 6700
Kir­jaamo: 029 566 6768
tietosuoja@​om.​fi
www​.tie​to​suoja​.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Re­kis­te­röi­dyllä on oi­keus kiel­tää tie­to­jensa luo­vut­ta­mi­nen ja kä­sit­tely suo­ra­mai­non­taa ja muuta mark­ki­noin­tia var­ten, vaa­tia tie­to­jen ano­ny­mi­soin­tia so­vel­tu­vin osin sekä oi­keus tulla ko­ko­naan unohdetuksi.