fbpx

Lotta Kemppinen - Suomen mestarin kuulumisia | Se vähän erilainen vuosi

EM-ho­pea hal­lissa, 60 m SE, suo­men­mes­ta­ruus 60 met­rillä ja 100 met­rillä, ruot­siot­te­lu­voitto… Tätä voisi kut­sua on­nis­tu­neeksi kau­deksi. Tot­ta­han jouk­koon mah­tui yksi har­mit­tava louk­kaan­tu­mi­nen, mikä vei yllä ole­vasta lis­tasta pois olym­piae­dus­tuk­sen, mutta va­lin­ta­kel­poi­suutta se ei poista.

Vaikka ke­sä­kausi ei men­nyt ihan nap­piin, mm. si­säl­täen 5 vii­kon juok­su­tauon, niin kun­tou­tu­mi­nen lop­pu­ke­sän Ka­le­van ki­soi­hin ja ruot­siot­te­luun oli mah­tava on­nis­tu­mi­nen! Ruot­siot­te­lun 11,57 (-1,5) näytti puo­les­taan sen, että kunto al­koi pa­lata sin­ne­päin, missä sen kuu­luisi olla. Ja se puo­les­taan an­toi mah­dol­li­suu­den sille, että pe­rus­kun­to­kau­den (tut­ta­val­li­sem­min pk-kau­den) tree­nit pääsi aloit­ta­maan taas ko­vem­malta ta­solta kuin edel­li­sinä vuosina.

Li­säksi tällä kau­della olen saa­nut tu­tus­tua ihan hui­kei­siin ih­mi­siin eri ki­sa­mat­koilla, ja jos kautta kat­se­lee taak­se­päin, niin ei voi muuta kuin hymyillä.

Kuva: Wilma Lass­folk | Ka­le­van ki­sat 2021, Tampere

Pk-tree­nejä on nyt vä­hän yli viikko ta­kana ja sen kyllä tun­tee esi­mer­kiksi kä­vel­lessä met­roa­se­man por­taita alas­päin. Suu­rin syy­pää tä­hän tai­taa olla 2. tree­ni­päi­vän etu­kyy­kyt… Mutta sillä se läh­tee millä tuleekin?

Tänä vuonna yli­me­no­kausi oli vain vii­kon mit­tai­nen, mutta juuri tar­peeksi pitkä sii­hen, että ehti nol­lata edel­li­sen kau­den ja oli taas val­mis aloit­ta­maan työt kohti vuotta 2022.
Ensi vuosi tu­lee­kin ole­maan tär­keä ar­vo­ki­sa­vuosi: MM-hal­li­kil­pai­lut Ser­biassa, MM-kil­pai­lut USA:ssa ja EM-kil­pai­lut Sak­sassa. Ne mie­lessä on helppo läh­teä tree­naa­maan ja sa­malla pi­tää huolta siitä, että vuo­den 2021 en­nä­tyk­set voi unoh­taa vuonna 2022.

Iha­naa syk­syn al­kua kai­kille ja in­toa omien unel­mien tavoitteluun!

Yh­teis­työ Raaka Me­dian kanssa

Mun kuu­lu­mi­sia pää­see aina ajoit­tain lu­ke­maan täältä, Raaka Me­dian blogista.

Sen li­säksi Raaka Me­dia on to­teut­ta­nut mun net­ti­si­vut, joi­hin pää­see tu­tus­tu­maan osoit­teesta lot​ta​kemp​pi​nen​.fi. Jos si­nulla on tar­vetta esi­mer­kiksi di­gi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin, niin kan­nat­taa ot­taa hei­hin yh­teyttä! Huip­pu­po­rukka, joka si­tou­tuu var­masti yh­tei­siin tavoitteisiin.

Lotta Kemp­pi­nen
Pi­ka­juok­sija

Lotta Kemp­pi­nen on hal­lit­seva nais­ten 100 met­rin sekä 60 met­rin si­sä­ra­to­jen Suo­men mestari

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!