fbpx

Miten Chatbotilla voi saada aikaan lisämyyntiä?

Chat­bot mah­dol­lis­taa yri­tyk­sen verk­ko­si­vuille ma­ta­lan kyn­nyk­sen yh­tey­den­ot­to­ta­van, po­ten­ti­aa­li­sen asiak­kaan te­hok­kaan tar­ve­kar­toi­tuk­sen etu­kä­teen ja yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen oh­jaa­mi­sen kes­ki­te­tysti yh­teen paikkaan.

Chat­bot nä­kyy ta­val­li­sim­min verk­ko­si­vun ala­lai­taan avau­tu­vana kes­kus­te­luik­ku­nana, jossa botti yleensä avaa kes­kus­te­lun tie­dus­te­le­malla avun­tar­vetta. Kä­si­kir­joi­te­tun Chat­bo­tin tar­koi­tus on joh­taa kes­kus­telu tar­ve­kar­toi­tuk­sesta yh­tey­den­ot­to­pyyn­nön jät­tä­mi­seen, mikä pa­ran­taa sekä yh­tey­den­ot­to­jen laa­tua että nos­taa vai­vat­to­muu­del­laan nii­den määrää.

Asia­kas­pal­ve­li­jana ja lii­dien ke­rää­jänä toi­miva Chat­bot so­pii niin B2B- kuin B2C-yri­tyk­selle. Lii­deillä tar­koi­te­taan po­ten­ti­aa­li­sesti yri­tyk­sen pal­ve­lusta tai tuot­teesta kiin­nos­tu­neita hen­ki­löitä ja yri­tyk­siä, jotka jät­tä­vät yh­teys­tie­tonsa Chat­bo­tille kes­kus­te­lun jälkeen.

Lue kolme syytä, miksi juuri si­nun yri­tyk­sesi kan­nat­taa asen­nut­taa ko­ti­si­vulle kä­si­kir­joi­tettu Chatbot.

1. Chatbot selvittää nopeasti etukäteen asiakkaan tarpeet

Yri­tyk­sen si­vua se­laa­vaa, po­ten­ti­aa­lista asia­kasta ak­ti­voiva lii­di­botti nos­taa tut­ki­tusti yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen mää­rää jopa 3–7 pro­sent­tia. Yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen määrä kas­vaa, sillä lii­di­botti kan­nus­taa ma­ta­lan kyn­nyk­sen yh­tey­den­ot­toon, mikä luon­nol­li­sesti li­sää myös yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen määrää.

Koska Chat­bot kes­kus­te­lee pal­ve­lusta kiin­nos­tu­neen asiak­kaan kanssa etu­kä­teen, te­kee se sa­malla tar­ve­kar­toi­tuk­sen val­miiksi ky­sy­mällä oh­jel­moi­dusti tiet­tyjä ky­sy­myk­siä ja esit­tä­mällä li­sä­ky­sy­myk­siä po­ten­ti­aa­li­sen asiak­kaan vas­taus­ten mukaan.

Bo­tin suo­rit­tama ak­ti­vointi kar­sii ne, jotka ei­vät ole ai­dosti kiin­nos­tu­neita pal­ve­lusta, mut­tei myös­kään jätä ul­ko­puo­lelle niitä, jotka tur­vau­tu­vat vain vai­vat­to­maan yh­tey­den­ot­to­ta­paan il­man si­tout­ta­vaa tar­jous­pyyn­töä tai soit­toa. Chat­bo­tin ke­rää­mät yh­tey­de­no­tot oh­jau­tu­vat aina ha­lut­tuun sähköpostiosoitteeseen.

Par­haim­mil­laan lii­dien ke­rääjä va­paut­taa myös hen­ki­lös­tö­re­surs­seja, sillä Chat­bot ura­koi myyn­ni­ne­dis­tä­jänä tar­vit­taessa 24 tun­tia vuo­ro­kau­dessa. Tämä pal­ve­lee myös asia­kasta huo­mioi­den eri­lai­set elä­män­ryt­mit. Koska asiak­kaalle on yleensä tär­keää saada vas­taus no­peasti, ma­dal­taa Chat­bot usein myös vastausaikaa.

2. Käsikirjoitettu Chatbot puhuu yrityksen äänellä ja tuntee dialogin kulun

Koska Lii­di­botti on yri­tyk­sen elekt­roi­nen edus­taja, täy­tyy sen pu­hua aina yri­tyk­selle so­pi­vaa kieltä. Tästä syystä sille on tär­keää va­lita oi­kean tone of voice eli ää­nen­sävy, jota Chat­bot käyt­tää. Kuka on yri­tyk­sen ihan­ne­asia­kas ja mil­lai­nen on yri­tyk­sen ihan­ne­minä? Mi­ten he sa­nai­li­si­vat keskenään?

Toi­sin kuin kes­kus­te­lua tul­kit­seva äly­käs Chat­bot, kä­si­kir­joi­tettu ja sään­tö­poh­jai­nen Chat­bot ei hä­määnny suo­men kie­lio­pin si­ja­päät­teistä tai tai­vu­tus­muo­doista, sillä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen pe­rus­tana ovat oh­jel­moi­dut dia­lo­git, joissa po­ten­ti­aa­li­nen asia­kas va­lit­see itse ky­sy­myk­sistä ja vas­tauk­sista so­pi­vat vaih­toeh­dot. Va­lin­nan jäl­keen Chat­bot esit­tää oh­jel­moi­dusti li­sä­ky­sy­myk­siä, kun­nes tar­ve­kar­toi­tu­tus on tehty ja on aika jät­tää yh­teys­tie­dot kon­tak­toin­tia varten

Mah­dol­li­set dia­lo­gis­ke­naa­riot kä­si­kir­joi­te­taan ja oh­jel­moi­daan aina su­ju­vaksi ko­ko­nai­suu­deksi, joka toi­mii yh­teen yri­tyk­sen vi­su­aa­li­sen il­meen kanssa. Chat­bo­tin käyt­töön­otto on myös vai­va­tonta, sillä se asen­tuu si­vus­tolle läh­de­koo­diin li­sät­tä­vällä koodiosalla.

3. Chatbot kerää arvokasta tietoa asiakkaista

Chat­bo­tin tar­joa­mat yh­tey­den­ot­to­pyyn­nöt ovat enem­män kuin pelk­kiä yh­teys­tie­toja, sillä ne si­säl­tä­vät jo etu­kä­teen pal­jon tie­toa asiak­kaasta, mikä hel­pot­taa yh­tey­den­o­ton joh­ta­mista kaup­paan. Lii­di­botti voi sel­vit­tää tar­vit­taessa en­nak­koon esi­mer­kiksi asiak­kaan budjetin.

Chat­bot on mah­dol­lista yh­dis­tää Google Ana­ly­tic­siin, joka tar­joaa run­saasti ana­ly­tiik­kaa ja ti­las­to­tie­toa yri­tyk­sen si­vun lii­ken­teestä ja Chat­bo­tin kä­sit­te­le­mistä yh­tey­de­no­toista. Ketkä ha­keu­tu­vat bo­tin kanssa jut­tusille, mistä he tu­le­vat ja mitä he ky­sy­vät? Tästä syystä Chat­bot toi­mii myös erin­omai­sena usein ky­syt­ty­jen ky­sy­mys­ten vakiovastaajana.

Toi­min­nan seu­ran­nalla ja mit­taa­mi­sella on mah­dol­lista puut­tua myös on­gel­ma­koh­tiin. Jos lii­dien laatu ei miel­lytä tai Chat­bot jää il­man jut­tu­ka­ve­ria, voi sen toi­min­taan tehdä aina muu­tok­sia myös jälkikäteen.

Chat­bot nos­taa­hel­posti kon­ver­sio­pro­sent­tia eli mit­ta­ril­lu­ke­maa siitä, kuinka pal­jon asiak­kaat ovat teh­neet toi­men­pi­teitä yri­tyk­sen si­vulla. Asiak­kaan voi osal­lis­taa teh­tä­vään oh­jel­moi­malla Chat­bo­tin ky­sy­mään esi­mer­kiksi pal­ve­lun laa­dusta tai tie­don saa­ta­vuu­desta. Nämä an­ta­vat ar­vo­kasta tie­toa asia­kas­kun­nasta ja aut­ta­vat ke­hit­tä­mään sekä Chat­bo­tia että yri­tyk­sen pal­ve­lua, mikä en­nen pit­kää hei­jas­tuu po­si­tii­vi­sesti myös kassavirtaan.

Chat­bot on yk­sin­ker­tai­sesti no­pea, yh­tey­den­ot­to­jen laa­tua pa­ran­tava kes­kus­te­lija, joka sel­vit­tää etu­kä­teen po­ten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tar­peet ja kiin­nos­tuk­sen­koh­teet ja ede­saut­taa si­ten yri­tyk­sen myyn­ti­ta­voit­tei­den saavuttamista.

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!