fbpx

6 visuaalisen sisällön tyyppiä digimarkkinoinnissa

5 faktaa visuaalisen sisällön voimasta:

Jo­kai­nen tie­tää, että di­gi­mark­ki­nointi ja mo­bii­li­lait­tei­den käyttö ovat ny­ky­päi­vää. Ih­mi­sillä on koko ajan yl­tä­kyl­läi­sesti in­foa saa­ta­villa ja mo­bii­li­lait­teita se­la­taan­kin useita ker­toja vuorokaudessa.

Jat­ku­van verk­ko­si­säl­tö­jen se­laa­mi­sen seu­rauk­sena ih­mis­ten kes­kit­ty­mi­saika ly­he­nee ja var­sin­kin pit­käh­köt teks­tio­suu­det voi­vat tun­tua ih­mis­sil­mään jopa häiritseviltä.

Teks­ti­poh­jai­nen si­sältö tu­lee aina ole­maan olen­nai­nen osa mark­ki­noin­tia, mutta jotta pää­set to­della erot­tau­tu­maan di­gi­taa­li­sessa mark­ki­noin­nissa, myös vi­su­aa­li­suu­della on kes­kei­nen rooli.

Seu­raa­vaksi käymme läpi 6 vi­su­aa­li­sen si­säl­lön tyyp­piä, joilla pää­set erot­tu­maan di­gi­taa­li­sessa mark­ki­noin­nissa ja saa­maan ylei­sön huomion.

1. Kuvat

Ku­vat he­rät­tä­vät ih­mi­sissä kiin­nos­tusta ja ku­vien avulla saat te­hos­tet­tua sa­no­maasi. Ih­mi­set ovat tai­pu­vai­sem­pia lu­ke­maan kir­joit­ta­masi lop­puun, kun käy­tät laa­duk­kaita ja kon­teks­ti­sesti mer­ki­tyk­sel­li­siä ku­via tekstissäsi.

Ku­via si­säl­tä­vät ar­tik­ke­lit saa­vat 94% enem­män kat­se­lu­ker­toja kuin ne, joissa ei käy­tetä ku­via ollenkaan.

Suo­si­tel­laan, että mark­ki­noin­nissa käy­tät itse ot­ta­miasi tai ota­tet­tuja va­lo­ku­via, sillä ne an­ta­vat hen­ki­lö­koh­taista li­sä­ar­voa. Osa mark­ki­noin­nissa käy­tet­tä­vistä va­lo­ku­vista on var­masti helppo tuot­taa itse mutta to­sia­sia on se, että laa­duk­kai­den ja hou­kut­te­le­vien ku­vien luo­mi­nen on yleensä kal­lista ja ai­kaa vievää.

On­neksi vi­su­aa­li­sen si­säl­lön luo­mi­seen on myös il­mai­sia ku­va­pank­keja esi­mer­kiksi Pexels ja Unsplash sekä ku­van­muok­kaus­oh­jel­mia esi­mer­kiksi Canva ja Gimb. Käyt­täes­säsi ku­va­pank­kien ku­via, on hyvä tuoda ku­viin omaa per­soo­nal­li­suutta ja erot­tu­vuutta niitä muokkaamalla.

2. Videot

Vi­deot ovat voi­mak­kaim­pia vi­su­aa­li­sen mark­ki­noin­nin tuo­tok­sia, ja niillä pys­tyt ker­to­maan pal­jon asiaa ly­hyessä ajassa. Vi­deot ovat erit­täin kä­te­viä muun muassa ih­mis­ten yh­tei­sen on­gel­mien esit­tä­mi­seen ja sen jäl­keen yri­tyk­sen tuot­teen tar­joa­miin rat­kai­su­jen näyttämiseen.

Ih­mis­ten kes­kit­ty­mis­kyky vi­deoi­hin on alle 10 se­kun­tia. Tämä tar­koit­taa, että si­nun tu­lee saada van­git­tua kat­so­jien mie­len­kiinto ky­sei­sessä ajassa, et­tei­vät he klik­kaa vi­deota pois.

Kerro heti vi­deon alussa se, mitä ar­voa vi­deon kat­so­mi­sella on kat­so­jalle ja pidä vi­deot ly­hyinä, jotta kat­so­jien mie­len­kiinto säi­lyy lop­puun asti.

Vi­deo­mark­ki­noin­tia voit käyt­tää lu­kui­siin eri ai­hei­siin. Voit tehdä muun muassa ani­moi­tuja oh­je­vi­deoita, de­mon­straa­tioita ja asiak­kai­den suo­sit­te­luja. Vi­deoi­hin pys­tyt si­säl­lyt­tä­mään pal­jon eri­lai­sia vi­su­aa­li­sia ja tun­teita he­rät­tä­viä ele­ment­tejä muun muassa musiik­kia, ku­via ja efektejä.

Vi­deoi­den te­ke­mi­seen löy­tyy myös il­mais­oh­jel­mia esi­mer­kiksi In­Vi­deo ja OpenS­hot Vi­deo Edi­tor. Pys­tyt myös tar­vit­taessa la­taa­maan vi­deoille il­mai­seksi musiik­kia Ben​sound​.com -sivustolta.

3. Infografiikka

Kun kyse on mo­ni­mut­kai­sista ai­heista, mi­kään ei voita in­fo­gra­fiik­kaa. Li­sää­mällä kaikki tie­dot hel­posti ym­mär­ret­tä­vään in­fo­graa­fiin, he­rä­tät lu­ki­joi­den huo­mion ja saat esi­tet­tyä mo­ni­mut­kai­set asiat sel­keästi. Ih­mi­set ovat aina ra­kas­ta­neet in­fo­graa­feja, ja niitä le­vi­te­tään to­den­nä­köi­sim­min verkossa.

In­fo­graa­fit tu­lee pi­tää joh­don­mu­kai­sina ja sel­keinä. Kerro heti alussa mistä in­fo­graa­fissa on kyse ja etene tä­män jäl­keen yksi asia ker­ral­laan. Näin lu­ki­joi­den on helppo py­syä mu­kana ja hei­dän mie­len­kiin­tonsa säilyy.

In­fo­graa­feja pys­tyt te­ke­mään esi­mer­kiksi Canva- ja Adobe Spark Post -oh­jel­milla. Näistä löy­tyy val­miita poh­jia, joita pys­tyt muok­kaa­maan juuri si­nun tar­pei­siisi sopiviksi.

4. Meemit

Mo­net ei­vät us­ko­neet, että mee­meillä olisi rooli vi­su­aa­li­sessa si­säl­tö­mark­ki­noin­nissa, kun ne al­koi­vat ot­ta­maan ti­laansa in­ter­ne­tissä. Mee­mit ovat ku­via, joi­hin liit­tyy hu­mo­ris­ti­sia kuvatekstejä.

Oman mee­min luo­mi­nen on lois­tava tapa he­rät­tää po­si­tii­vi­sia tun­teita ja erot­taa it­sensä kil­pai­li­joista. Nii­den avulla voit luoda vit­sejä esi­mer­kiksi omasta alas­tasi, mikä on mah­tava tapa saada ih­mi­set nau­ra­maan ja ra­ken­taa yh­tei­söä brän­disi ympärille.

Voit ra­ken­taa mee­min oi­keas­taan millä ta­hansa ku­van­muok­kaus­oh­jel­malla. Mee­mien te­koon löy­tyy myös lu­kui­sia eri so­vel­luk­sia, joissa on val­miita ku­via ja ele­ment­tejä esi­mer­kiksi Meme Maker.

5. Esitelmät

Ai­koi­naan esi­tel­mät ra­joit­tui­vat ko­kous­huo­nei­siin. Ny­ky­ään esi­tel­mistä on tul­lut olen­nai­nen osa di­gi­taa­lista mark­ki­noin­tia. Sli­deS­hare kal­tais­ten si­vus­to­jen kautta voit laa­jen­taa yri­tyk­sesi ta­voi­tet­ta­vuutta sekä luoda kiin­nos­ta­via esitelmiä.

Sli­deS­hare-si­vus­tolta saat lii­tet­tyä esi­tel­miä verk­ko­si­vuil­lesi ja blo­gei­hin sekä pys­tyt ja­ka­maan niitä so­si­aa­li­seen mediaan.

Esi­tyk­sillä py­ri­tään in­fo­graa­fin ta­voin te­ke­mään asian lä­pi­käy­mi­sestä mah­dol­li­sim­man kiin­nos­ta­vaa ja hou­kut­te­le­vaa. Jos ai­heesi on liian pitkä in­fo­graa­fiin, voi Sli­deS­hare-esi­tys olla seu­raava vaih­toehto vi­su­aa­li­sessa sisällöntuotannossa.

Koska esi­tyk­sissä to­den­nä­köi­sesti on pal­jon tie­toa, on tär­keää py­syä yh­den­mu­kai­sena font­tien, taus­to­jen ja vä­rien kanssa, jotta esi­tys olisi ylei­sölle mah­dol­li­sim­man miel­lyt­tävä lu­kea läpi.

6. Kuvakaappaukset

Vaikka ku­va­kaap­pauk­sista ei en­sim­mäi­senä aja­tella, että ne oli­si­vat mer­kit­tävä osa vi­su­aa­li­sesta si­säl­löstä di­gi­mark­ki­noin­nissa, voi­vat ne olla erit­täin hyö­dyl­li­siä luot­ta­muk­sen rakentamisessa.

4 esi­merk­kiä siitä, mi­hin pys­tyt käyt­tä­mään kuvakaappauksia:

   • Ku­va­kaap­pauk­silla pys­tyt näyt­tä­mään ajan­koh­tai­sia ti­lan­teita (esi­mer­kiksi tuot­teen huo­nosta saa­ta­vuu­desta va­ras­tolta) asiak­kail­lesi ja näin luo­maan lä­pi­nä­ky­vyyttä yrityksestäsi.
   • Voit ja­kaa ku­va­kaap­pauk­sia asiak­kai­den lä­het­tä­mistä pa­laut­teista tai ky­sy­myk­sistä ja si­nun vastauksestasi.
   • Voit kiit­tää asiak­kai­tasi ar­vok­kaasta pa­laut­teesta esi­mer­kiksi nap­paa­malla ku­va­kaap­pauk­sen Googlessa asiak­kai­den an­ta­mien pa­laut­tei­den mää­rästä, li­sää­mällä ku­vaan Kii­tos-teks­tin ja ja­ka­malla ku­van somessa.
   • Ku­va­kaap­pauk­silla pys­tyt hel­posti opas­ta­maan asia­kasta esi­mer­kiksi so­vel­luk­sen käy­tössä merk­kaa­malla ku­vaan, mitä pai­ni­ketta asiak­kaan pi­tää pai­naa tai mistä asia­kas löy­tää tar­vit­se­mansa tie­don. Näyt­tö­vi­deot ovat myös oiva tapa jon­kin pal­ve­lun käy­tön ohjeistamisessa.

Skitch on yksi työ­kalu gra­fii­kan ja teks­tin luo­mi­seen ku­viin. Se on help­po­käyt­töi­nen ja il­mai­nen. Si­nun ei tar­vitse edes mu­reh­tia, jos ku­va­kaap­pauk­seesi tu­lee ar­ka­luon­toista si­säl­töä, koska pik­se­li­työ­ka­lun avulla voit hä­mär­tää sen. Ko­rosta tär­keitä koh­tia nuo­lilla ja muilla ele­men­teillä sekä li­sää emoji luo­maan ha­lut­tua tunnelmaa.

Loppuajatuksia

Di­gi­mark­ki­nointi on ny­ky­päi­vää ja kil­pailu ih­mis­ten huo­miosta ver­kossa on suurta. Tä­män vuoksi jo­kai­sen mark­ki­noi­jan tu­li­si­kin eri­tyi­sesti miet­tiä, millä kei­noin pää­see erot­tu­maan kil­pai­li­jois­taan ja kuinka he­rät­tää no­peasti ih­mis­ten kiinnostuksen.

VINKKI: Ih­mi­set ovat en­nen kaik­kea vi­su­aa­li­sia ja emo­tio­naa­li­sia, jo­ten miksi et huo­mioisi tätä tuot­taes­sasi di­gi­taa­lista markkinointisisältöä.

Ih­mi­sai­vot re­kis­te­röi­vät ja si­säis­tä­vät vi­su­aa­li­sia tuo­tok­sia huo­mat­ta­vasti no­peam­min kuin pelk­kiä teks­tio­suuk­sia. Ih­mi­set myös muis­ta­vat vi­su­aa­li­sen si­säl­lön pa­rem­min, sillä vi­su­aa­li­set är­syk­keet ja emo­tio­naa­li­nen vaste lin­kit­ty­vät ai­voissa toi­siinsa hel­posti ja nämä kaksi asiaa syn­nyt­tä­vät niin sa­not­tuja muistoja.

Älä siis pel­kää pääs­tää vi­su­aa­lista puol­tasi val­loil­leen si­säl­töä tuot­taessa. Tee ih­mi­sille ar­vo­kasta sekä vi­su­aa­lista si­sältö, jota he kai­paa­vat ja erotu näin kilpailijoistasi.

Kaisa Nousiai­nen
Di­gi­tal Mar­ke­ting Trai­nee
+358 40 755 0456
kaisa@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!