fbpx

Google Ads – Tutkimuksiin perustuvia faktoja ja tilastoja Google-hakumainonnasta

Yksi suuri etu Google-mai­non­nassa on se, että se näyt­tää tark­koja lu­kuja mai­nos­ten näy­töistä, klik­kauk­sista ja konversioista.

Tä­män da­tan avulla on voitu tehdä kat­ta­via tut­ki­muk­sia, ra­port­teja ja koos­teita muun muassa Google Ads –mai­nos­ten toi­mi­vuu­desta (esi­mer­kiksi vai­ku­tus verk­ko­lii­ken­tee­seen, nä­ky­vyy­teen ja myyn­tiin), kes­ki­mää­räi­sistä klik­ki­hin­noista eri toi­mia­loilla ja mai­nos­laa­jen­nus­ten vai­ku­tuk­sesta kam­pan­jan menestykseen.

Tässä teks­tissä käymme läpi muu­ta­mia tut­ki­mus­tu­lok­sia Google Ads –ha­ku­ver­kos­ton mai­non­taan liittyen.

Top 3 korkeimmat ja matalimmat klikkihinnat (CPC) toimialoittain

Word­Strea­min vuo­den 2018 ra­por­tin mu­kaan toi­mia­lat, joilla on kor­keim­mat klik­ki­hin­nat, ovat la­ki­pal­ve­lut ($6,75), ku­lut­ta­ja­pal­ve­lut ($6,40) ja tek­no­lo­gia ($3,80).  Edul­li­sim­mat klik­ki­hin­nat taas ovat verk­ko­kau­pan­käyn­nissä ($1,16), voit­toa ta­voit­te­le­mat­to­milla or­ga­ni­saa­tioilla ($1,43) ja mat­kai­lussa ($1,53). Kaik­kien toi­mia­lo­jen kes­ki­mää­räi­nen klik­ki­hinta oli 2,70 dollaria.

Lu­vut ovat pe­räi­sin Yh­dys­val­to­jen yri­tyk­siltä, jo­ten ne voi­vat poi­keta jon­kin ver­ran Suo­messa. Toi­mia­lo­jen si­joit­te­lut klik­ki­hin­noissa ovat luul­ta­vasti kui­ten­kin melko samanlaiset.

La­ki­pal­ve­lui­den kor­kea hin­ta­taso on melko it­ses­tään sel­vää, mutta mat­kai­lun ja verk­ko­kau­pan­käyn­nin ma­ta­lat klik­ki­hin­nat ovat melko yl­lät­tä­viä. Voit­toa ta­voit­te­le­mat­to­mien or­ga­ni­saa­tioi­den ma­tala klik­ki­hinta on myös it­ses­tään sel­vää, koska Google ra­joit­taa nii­den kor­keim­man mah­dol­li­sen klik­ki­hin­nan kah­teen euroon.

Top 3 korkeimmat ja matalimmat hankintahinnat (CPA) toimialoittain

Sa­massa Word­Strea­min ra­por­tissa kävi ilmi, että kor­keim­mat han­kin­ta­hin­nat (esim. kon­ver­siot tai muut ha­lu­tut toi­min­not) ovat tek­no­lo­gian ($133,50), kiin­teis­tön ($116,60) ja B2B:n ($116,10) toi­mia­loilla. Vas­taa­vasti ma­ta­lim­mat han­kin­ta­hin­nat ovat auto- ($33,50), mat­kailu- ($44,70) ja verk­ko­kau­pan­käyn­nin ($45,30) aloilla.

Kaik­kien toi­mia­lo­jen kes­ki­mää­räi­nen CPA oli 50 dol­la­ria. Yri­tyk­sen täy­tyisi siis kes­ki­mää­rin si­joit­taa noin 50 dol­la­ria Google-mai­non­taan, jotta saisi vas­ti­neeksi esi­mer­kiksi yh­den uu­den ostotapahtuman.

Top 3 korkeimmat ja matalimmat mainosten klikkausprosentit toimialoittain

Word­Stream-ra­por­tin tu­lok­sia jat­kaen, kes­ki­mää­rin eni­ten mai­nosklik­kejä ke­rää­vät tref­failu- ja hen­ki­lö­koh­tai­set pal­ve­lut (6,05 %), mat­kai­lu­pal­ve­lut (4,68 %) ja voit­toa ta­voit­te­le­mat­to­mat or­ga­ni­saa­tiot (4,41 %). Toi­mia­lat, jotka saa­vat vä­hi­ten klik­kauk­sia, ovat tek­no­lo­gia (2,09 %), B2B (2,41 %) ja ku­lut­ta­ja­pal­ve­lut (2,41 %). Kaik­kien toi­mia­lo­jen kes­ki­mää­räi­nen klik­kaus­pro­sentti on 3,17 %.

Treffi- ja hen­ki­lö­koh­tai­set pal­ve­lut luul­ta­vasti saa­vat pal­jon klik­kauk­sia, koska mai­nok­sille on help­poa tuot­taa tun­tei­siin ve­toa­via teks­tejä. Mie­len­kiin­toista on myös se, että tek­no­lo­gialla on kes­ki­mää­rin kor­keim­mat han­kin­ta­hin­nat, mutta ma­ta­lin klikkausprosentti.

Myös mai­nos­si­joit­te­lulla on suuri vai­ku­tus klik­kauk­siin. Kolme kor­keim­min si­joi­tel­tua mai­nosta ke­rää­vät 41 % kai­kista ha­ku­ver­kos­ton klik­kauk­sista, kun käyt­täjä te­kee ha­kuja kau­pal­li­silla, os­toai­ko­musta il­mai­se­villa ter­meillä. Li­säksi Bright­Loca­lin tut­ki­muk­sen mu­kaan jopa 98 % hen­ki­löistä va­lit­se­vat yri­tyk­sen, joka on esillä ha­ku­tu­los­ten en­sim­mäi­sellä sivulla.

89 % mainosten tuomasta liikenteestä ei pysty korvaamaan orgaanisella liikenteellä, kun mainokset keskeytetään

Googlen vuo­den 2011 tut­ki­muk­sen mu­kaan mai­nos­ten tuo­maa lii­ken­nettä ei pysty tai on to­della han­ka­laa kor­vata or­gaa­ni­sella lii­ken­teellä. Tut­ki­muk­sessa tut­kit­tiin kan­sain­vä­li­sesti useam­man toi­mia­lan vä­lillä, kuinka mai­nos­ten py­säyt­tä­mi­nen vai­kut­taa verk­ko­si­vu­lii­ken­tee­seen. Lop­pu­tu­lok­sena oli, että yli 89 % lii­ken­teestä ei olisi tul­lut il­man hakumainontaa.

Luku on yl­lät­tä­vän suuri ja se ko­ros­taa mak­se­tun mai­non­nan tär­keyttä. Or­gaa­ni­sen lii­ken­teen saanti edel­lyt­tää­kin enem­män ai­kaa ja pit­kä­jän­tei­syyttä mak­set­tuun mai­non­taan verrattuna.

70 % mobiilikäyttäjistä soittavat yritykselle suoraan hakutuloksista

Pai­kal­li­sille pal­ve­lun­tar­joa­jille nä­ky­vyys ha­ku­tu­lok­sissa on ää­rim­mäi­sen tär­keää. Googlen vuo­den 2013 tut­ki­muk­sen mu­kaan jopa 70 pro­sent­tia mo­bii­li­käyt­tä­jistä soit­ta­vat yri­tyk­selle pai­na­malla soita-nap­pia. Ku­lut­ta­jista 63 %, jotka et­si­vät au­ton va­rao­sia tai au­to­pal­ve­luja erit­täin to­den­nä­köi­sesti soit­ta­vat yri­tyk­sille. Myös au­ton vuo­kraa­mista ha­ke­vista hen­ki­löistä 60 % pai­na­vat soita-nap­pia ja 44 % soit­ta­vat va­ra­tak­seen vuo­kra-au­ton. Li­säksi 76 % pai­kal­li­sia am­mat­ti­pal­ve­luita ha­ke­vista käyt­tä­vät soitto-omi­nai­suuk­sia va­ra­tak­seen tapaamisajan.

Sa­massa tut­ki­muk­sessa huo­mat­tiin myös, että soit­to­mai­nos­laa­jen­nuk­sen käyt­töön­otto pa­ran­taa klik­kaus­pro­sent­tia kah­dek­salla pro­sen­tilla. Ei ole siis mi­tään syytä, miksi ei kan­nat­taisi li­sätä soitto-pai­ni­ketta mainoksiin.

76 % paikallisyritystä etsivistä mobiilikäyttäjistä vierailevat samana päivänä yrityksen liikkeessä

Googlen tut­ki­muk­sessa sel­visi, että hie­man yli kolme nel­jäs­osaa ih­mi­sistä, jotka et­si­vät lä­hellä ole­vaa asiaa tai yri­tystä vie­rai­le­vat yri­tyk­sen lii­ke­ti­loissa sa­mana päi­vänä. Näistä hauista jopa 28 % joh­taa os­tok­seen. Ha­ku­tu­los­ten nä­ky­vyy­teen kan­nat­taa siis pa­nos­taa eri­tyi­sesti, jos or­gaa­ni­nen nä­ky­vyys on yri­tyk­sel­lesi hankalaa.

Mainoslaajennukset lisäävät konversioita ja klikkauksia: Case Accor Hotels

Accor Ho­tels li­säsi kon­ver­sioita 14 % ot­ta­malla käyt­töön Google Ads –mai­nos­laa­jen­nuk­sia, ku­ten si­vus­to­link­kejä, käyt­tä­jä­ar­vos­te­luja, soit­to­pai­nik­keen ja ku­va­laa­jen­nuk­sia. Li­säksi mai­nos­ten klik­kaus­pro­sentti kas­voi 19 %. Googlen mu­kaan si­vus­to­link­kejä si­säl­tä­vät mai­nok­set saa­vat­kin kes­ki­mää­rin 30 % enem­män klikkauksia.

Mai­nos­laa­jen­nuk­set ovat il­mai­sia, jo­ten voit ris­kittä ko­keilla niitä. Mieti yri­tys­toi­min­tasi kan­nalta oleel­li­sim­mat laa­jen­nuk­set, joita ha­luat käyt­tää. Ylei­siä mai­nos­laa­jen­nuk­sia ovat esi­mer­kiksi si­vus­to­lin­kit, soit­to­pai­nike ja sijaintilaajennus.

Hakuverkoston mainokset lisäävät bränditietoisuutta

Googlen tut­ki­muk­sessa tes­tat­tiin, kuinka hy­vin ku­lut­ta­jat muis­ta­vat tie­tyn brän­din ha­ku­tu­lok­sissa käyt­tä­mällä eri ka­te­go­rioi­den avain­sa­noja, ku­ten vael­lus­ken­kiä tai pie­noi­sau­toja. Kont­rol­li­ryh­mässä ha­ku­tu­lok­set oli­vat or­gaa­ni­sia ja tes­ti­ryh­mässä ylim­pänä ha­ku­tu­lok­sissa oli tes­tibrän­din mainos.

Tes­ti­ryh­mästä 14,8 % vas­tasi en­sim­mäi­senä mai­nok­sen brän­din tu­le­van mie­leen. Vas­taa­vasti kont­rol­li­ryh­mästä vain 8,2 % vas­tasi ky­sei­sen brän­din tu­le­van en­sim­mäi­seksi mie­leen. Teks­ti­mai­nok­set li­sää­vät näin ol­len top of mind –brän­di­tie­toi­suutta kes­ki­mää­rin 6,6 pro­sent­tiyk­sik­köä. Päi­vit­täis­ta­va­roissa brän­di­tie­toi­suu­den li­säys oli jopa 8 %.

Yrityksistä 72 % kertoivat aikovansa lisätä pääomaa PPC-markkinointiin vuonna 2013

Ha­na­pin Mar­ke­tin­gin ky­se­lyn mu­kaan suu­rin osa yri­tyk­sistä (72 %) ai­koi­vat li­sätä ra­haa PPC-mai­non­taan vuo­delle 2014. Google Ads oli ky­se­lyssä sel­keästi suo­si­tuin mai­non­nan vä­line, koska 73 % ai­koi­vat li­sätä pää­omaansa Google-mai­non­taan. Tämä vies­tii siitä, että mai­nonta on toi­mi­nut suu­rella osalla yri­tyk­sistä, koska muu­ten­han sii­hen ei si­joi­tet­taisi li­sää pääomaa.

Yhteenveto

Ku­ten tut­ki­muk­sista voi pää­tellä, Google-mai­non­nalla on mah­dol­lista saada run­saasti nä­ky­vyyttä, jota on han­kala saada tai yl­lä­pi­tää or­gaa­ni­sesti. Joil­lain toi­mia­loilla, ku­ten mat­kai­lussa, mai­nonta voi olla myös to­della edul­lista klikki- ja konversiohintoineen.

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!