fbpx

10 syytä aloittaa sosiaalisen median mainonta jo tänään

So­me­ka­na­vat tar­joa­vat laa­jan asia­kas­kun­nan ja te­hok­kaan mark­ki­noin­ti­ta­van ja niillä voi ta­voit­taa niin B2C kuin B2B asiak­kaat. Tark­kaan mie­titty koh­den­ta­mi­nen, re­le­vant­tien so­me­ka­na­vien va­linta sekä tai­ta­vasti tuo­tettu si­sältö tuo nä­ky­vyyttä, aut­taa brän­din vah­vis­ta­mi­sessa ja tuo asiakkaita. 

So­si­aa­lis­ten ka­na­vien mah­dol­li­suu­det eri­lais­ten jul­kai­su­jen te­ke­mi­seen, koh­den­ta­mi­seen, mai­non­taan ja ana­ly­tiik­kaan mah­dol­lis­ta­vat myös te­hok­kaat tuo­te­lan­see­rauk­set ja brän­di­kam­pan­jat. Em­mitkö vielä? Lue  li­sää so­me­mark­ki­noin­nin eduista.

Mitä sosiaalisen median mainonnalla voi saavuttaa?

  1. Myyn­nin kasvattaminen
  2. Kus­tan­nus­te­ho­kas asiakashankinta
  3. Mai­nos­ten maan­tie­teel­li­nen kohdentaminen
  4. Mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen eri­lai­siin yleisöihin
  5. Te­hok­kaat tuotelanseeraukset
  6. Toi­mi­vat Brändikampanjat 
  7. Oh­jaa ta­kai­sin si­vus­tol­lesi myös re­mar­ke­ting mainonnalla
  8. Te­hok­kaat kam­pan­jat B2C ja B2B asiakkaille
  9. Asiak­kai­den sitouttaminen
  10. Mai­non­nan tarkka mi­tat­ta­vuus ana­ly­tii­kan avulla

Kasvata myyntiä

So­men käyttö mark­ki­noin­nissa luo uusia ulot­tu­vuuk­sia mai­non­taan. Some an­taa mah­dol­li­suu­den ta­voit­taa laa­jan ylei­sön kuin myös koh­dis­ta­maan mai­non­taa ra­ja­tuille yleisöille.

Erot­tau­tu­malla kil­pai­li­joista kiin­nos­ta­villa, ajan­ta­sai­silla ja koh­den­ne­tuilla pos­tauk­silla sekä mak­se­tuilla mai­nok­silla he­rä­tät huo­mion, luot mie­li­ku­via ja ve­toat tun­tei­siin, luot ky­syn­tää ja kas­va­tat myyntiä.

Kustannustehokasta asiakashankintaa

So­me­mai­non­nan koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suus vä­hen­tää huk­ka­mai­non­taa ja sääs­tää mai­nos­bud­jet­tiasi. Ta­voi­tat ylei­sösi koh­tuul­li­sella pa­nos­tuk­sella ja mai­non­nan tu­lok­set ovat mitattavia.

Kohdentaminen lisää tehokkuutta

Face­book ke­rää tie­toa käyt­tä­jis­tään ja ka­te­go­rioi heitä saa­dun tie­don mu­kai­sesti. So­me­mai­nonta mah­dol­lis­taa niin maan­tie­teel­li­sen koh­den­ta­mi­sen kuin myös koh­den­ta­mi­sen esi­mer­kiksi iän, su­ku­puo­len tai kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den mukaan. 

Mai­nos voi­daan koh­den­taa näy­tet­tä­väksi vain ko­ti­maassa tai tie­tyllä paik­ka­kun­nalla ku­ten vaik­kapa Hel­sin­gin alu­eella. Mat­kai­lua­lan yri­tys voisi koh­dis­taa mai­nok­sensa jo­hon­kin tiet­tyyn alu­ee­seen tar­joa­malla esi­mer­kiksi tal­viak­ti­vi­teet­tejä Aa­si­aan tai vie­lä­kin tar­kem­min va­lit­se­malla maan tai kau­pun­git, joista mat­kai­li­joita yri­te­tään houkutella.

Fyy­si­sessä maa­il­massa ih­mi­set kuu­lu­vat mitä eri­lai­sim­piin yh­tei­söi­hin, mutta mai­non­nan koh­dis­ta­mi­nen näille yh­tei­söille ei ole­kaan ihan help­poa. So­si­aa­li­nen me­dia tar­joaa mah­dol­li­suu­den ta­voit­taa mitä eri­lai­sem­pia yk­si­löitä ja yh­tei­söjä. Esi­mer­kiksi Face­book mai­nok­sen voi koh­dis­taa käyt­tä­jien mie­len­kiin­non koh­tei­den mu­kaan vaik­kapa ih­mi­sille, jotka tyk­kää­vät tie­tyn­lai­sesta musii­kista tai vaikka retkeilystä. 

Tuotelanseeraukset

Tuo­te­lan­see­rauk­sen tuo­mi­nen di­gi­taa­li­siin ka­na­viin ta­voit­taa suu­ren ylei­sön ja luo tun­net­tuutta no­pealla tah­dilla. Käytä ku­via ja vi­deoita sekä ta­ri­nal­lista tuot­teesi ja pal­ve­lusi vetoavasti. 

Tark­kaan suun­ni­teltu, mie­len­kiin­toi­nen ja huo­miota he­rät­tävä si­sältö, jolla luot mie­li­ku­via ja ve­toat tun­tei­siin, toi­mii parhaiten.

Brändikampanjat

Some tar­joaa mo­ni­puo­li­sen ja laaja-alai­sen alus­tan brän­di­mie­li­ku­van ra­ken­ta­mi­seen ja tun­net­tuu­den li­sää­mi­seen. Yk­sit­täi­nen mai­nos­kam­panja ei riitä, vaan on pa­nos­tet­tava jat­ku­vaan brän­di­mie­li­ku­van ke­hit­tä­mi­seen ja ylläpitämiseen. 

He­rät­tä­mällä kes­kus­te­lua so­messa ja saa­malla tyk­käyk­siä, ja­koja ja suo­sit­te­li­joita, saat brän­dil­lesi nä­ky­vyyttä. Avoin, re­hel­li­nen ja myö­täe­lävä tyyli, niin mai­non­nassa kuin kes­kus­te­luissa ja myös kri­tiik­kiin vas­taa­mi­sessa, kas­vat­taa luot­ta­musta brändiin.

Remarketing mainonta

Olet eh­käpä jo tör­män­nyt so­messa mai­nok­siin, joissa mai­nos­te­taan si­nulle tuot­teita si­vus­tolta, jossa olet juuri vie­rail­lut. Ky­seessä on re­mar­ke­ting (re­tar­ge­ting) mai­nonta.  Re­mar­ke­ting tar­koit­taa uu­del­leen mai­nos­ta­mista, jolla on tar­koi­tus ta­voit­taa asia­kas, joka on ai­em­min käy­nyt verkkosivuillasi. 

Re­mar­ke­ting seu­raa asia­kasta in­ter­ne­tissä ja näyt­tää hä­nelle koh­dis­tet­tuja mai­nok­sia. Tä­män avulla voit muis­tut­taa asia­kasta tuot­teista ja pal­ve­luista, joita hän kat­seli, eh­käpä li­säsi os­tos­ko­riin­kin tai ai­koi täyt­tää yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keen, mutta ei vielä vie­nyt toi­min­toa lop­puun. Tuot­teita ja pal­ve­luita voi ko­ros­taa ja asia­kasta hou­ku­tella pa­laa­maan verk­ko­si­vul­lesi. Tar­jouk­sen tuo­mi­nen mu­kaan, hou­kut­taa var­mem­min asiak­kaan pa­laa­maan si­vus­tol­lesi ja suo­rit­ta­maan ha­luttu toi­minto loppuun.

Tavoita B2C ja B2B asiakkaat

So­men mer­ki­tys B2C eli ku­lut­ta­jien ja B2B eli yri­tys­asiak­kai­den ta­voit­ta­mi­sessa on mer­kit­tävä. Tut­ki­mus­ten mu­kaan suo­ma­lais­ten eni­ten käyt­tä­mien Face­boo­kin, Ins­ta­gra­min ja Lin­ke­dI­nin käyt­tä­jä­mää­rät ovat laa­jat ja kas­va­vat edel­leen. Nii­den kautta voi ta­voit­taa hel­posti ja no­peasti oman kohderyhmänsä. 

On myös hyvä muis­taa, että yrit­tä­jät työn­te­ki­jöi­neen käyt­tä­vät so­mea myös yk­si­tyi­se­lä­mässä, jo­ten hei­dät voi ta­voit­taa ja omaa brän­diä tuoda esiin eri­lais­ten ka­na­vien kautta. Sel­vitä missä ka­na­vissa koh­de­ryh­mäsi liik­ku­vat ja koh­dista mainonta.

Sitouta asiakkaat

So­si­aa­li­sen me­dian mo­ni­muo­toi­set ka­na­vat tar­joa­vat myös mo­ni­puo­li­set työ­ka­lut mark­ki­noin­tiin ja mah­dol­lis­ta­vat eri­lais­ten jul­kai­su­jen ja esi­tys­ten käyt­tä­mi­sen mark­ki­noin­nin tu­kena tar­jo­ten si­ten lois­ta­van mah­dol­li­suu­den asiak­kai­den si­tout­ta­mi­seen. Tär­keintä on va­lita omaan toi­min­taan so­piva ka­nava tai ka­na­vat sekä muis­taa tuot­taa si­säl­töä asiakaslähtöisesti. 

Vas­taa­malla asiak­kai­den tar­pei­siin, ve­toa­malla tun­tei­siin ja luo­malla mer­kit­tä­vää si­säl­töä si­tou­tat asiak­kaat. Kun tar­joat heille mie­lui­saa, ar­vo­kasta ja tar­peel­lista si­säl­töä, upeita tuo­te­ku­via ja ku­vauk­sia, saat hei­dät var­mim­min py­sy­mään kuu­lolla. Hanki seu­raa­jia, saa hei­dät tyk­kää­mään jul­kai­suista ja ja­ka­maan niitä, he­rätä kes­kus­te­lua ja ole itse ak­tii­vi­nen kes­kus­te­lija, pyydä tuo­tear­vioita ja osoita ar­vos­ta­vasi palautetta.

Analytiikalla tuloksen maksimointiin

So­si­aa­li­sen me­dian ka­na­vat tar­joa­vat myös eri­lai­sia ana­ly­tiik­ka­työ­ka­luja, joista on ai­dosti hyö­tyä mark­ki­noin­nin ke­hit­tä­mi­sessä. Ana­ly­tiik­ka­työ­ka­luilla voi­daan tar­kas­tella jul­kai­su­jen te­hok­kuutta. Ana­ly­tiikka aut­taa sel­vit­tä­mään muun muassa mil­lai­set jul­kai­sut ovat ke­rän­neet kon­ver­sioita, nä­ky­vyyttä, klik­kauk­sia, tyk­käyk­siä, ja­koja ja kommentointia. 

Näin saa­daan sel­ville mil­lai­nen koh­dis­ta­mi­nen ja si­sältö toi­mii ja pys­ty­tään ke­hit­tä­mään omaa vies­tin­tää ja mark­ki­noin­tia te­hok­kaam­maksi. Sa­malla myös mak­se­tun mai­non­nan hin­ta­lappu ke­ve­nee, kun koh­dis­ta­mi­seen saa­daan li­sää tark­kuutta ja mai­nok­siin ke­hi­tet­tyä osu­vam­paa sisältöä.

So­me­mark­ki­nointi on var­sin vai­kut­ta­vaa. Luo toi­min­ta­stra­te­gia jo tä­nään ja ota some hal­tuun, kas­vata nä­ky­vyyttä, laa­jenna seu­raa­ja­kun­taa, hanki asiak­kaita, luo brän­dis­täsi vastustamaton.

Taina Lan­kila
Di­gi­tal Mar­ke­ting Trai­nee
taina@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!