fbpx

Miten syntyy menestyksekäs digimarkkinoinnin strateginen suunnitelma?

Tu­losta tuot­tava di­gi­mark­ki­nointi pe­rus­tuu sel­ke­ään ja lii­ke­toi­min­nan ta­voit­teet huo­mioi­vaan suun­ni­tel­maan. Suun­ni­telma kir­kas­taa ha­lu­tut ta­voit­teet ja luo raa­mit mark­ki­noin­nin am­mat­ti­mai­selle toteuttamiselle.

Di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa ko­ros­tu­vat koh­den­net­ta­vuus, mi­tat­ta­vuus ja ak­tii­vi­nen tu­los­ten seu­raa­mi­nen, joi­den an­siosta mai­non­nan tuot­ta­vuus paranee.

4 STEP­PIÄ, MI­TEN LÄH­TEÄ RA­KEN­TA­MAAN TUOT­TOI­SAA DI­GI­MARK­KI­NOIN­NIN STRA­TE­GISTA SUUNNITELMAA:

1. Tutki liiketoimintaa ja määritä ostajapersoonat

Di­gi­mark­ki­noin­nin stra­te­gi­sen suun­nit­te­lun läh­tö­koh­tana on aina lii­ke­toi­min­nan tarkasteleminen:

   • ny­ky­ti­lan­teen analysointi,
   • ta­voit­tei­den mää­rit­tä­mi­nen lii­ke­toi­min­nan stra­te­gian mu­kai­sesti ja
   • mark­ki­noi­den ja kil­pai­li­joi­den tutkiminen.

Kun lii­ke­toi­min­nan ny­ky­ti­lanne on sel­villä, ta­voit­teet sel­keät sekä mark­kina- ja kil­pai­li­jaym­mär­rys on tie­dos­tettu, tu­lee mää­rit­tää ostajapersoonat.

Os­ta­ja­per­soo­nien mää­rit­tä­mi­nen on kes­kei­sessä roo­lissa, jotta mai­nonta on mah­dol­li­sim­man tuot­ta­vaa ja te­ho­kasta. Kun os­ta­ja­per­soo­nien to­den­nä­köi­nen käyt­täy­ty­mi­nen tie­dos­te­taan, voi mai­non­nan koh­den­taa oi­kein ja ajoit­taa täsmällisesti.

2. Valitse markkinointikanavat ja toteutustavat

Di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin to­teu­tus­ta­poja ja ka­na­via on val­ta­vasti. Pe­rus­tana voi kui­ten­kin pi­tää verk­ko­si­vuja, jotka ovat yri­tyk­sen käyn­ti­kortti ja usein myös kaupantekijä.

Mitä pa­rem­min pe­rusta eli verk­ko­si­vut toi­mi­vat, sitä to­den­nä­köi­sem­min verk­ko­vie­rai­lija te­kee ha­lu­tun toi­men­pi­teen – eli saa ai­kaan kon­ver­sion. Kon­ver­sio voi olla esi­mer­kiksi yh­tey­den­ot­to­pyyn­nön lä­het­tä­mi­nen verkkosivuilta.

Koska di­gi­mark­ki­noin­nin koh­de­ryhmä on sel­vi­tetty jo stra­te­gi­sen suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen al­ku­met­reillä, on helppo va­lita ka­na­vat, alus­tat ja si­vus­tot, joissa yri­tyk­sen koh­de­ryhmä viet­tää aikaa.

HUO­MIOI: Yri­tyk­sen ei vält­tä­mättä tar­vitse olla kai­kissa mark­ki­noin­ti­ka­na­vissa, mutta niissä, joissa on, kan­nat­taa olla hy­vin. Puo­li­tie­hen jää­nyt mark­ki­noin­ti­kam­panja tai hei­kosti to­teu­tettu so­si­aa­li­sen me­dian ka­nava an­taa epä­ak­tii­vi­sen ja huo­li­mat­to­man ku­van. Tämä ei pal­vele yri­tystä, saati ku­lut­ta­jaa, joka po­ten­ti­aa­li­sesti olisi kiin­nos­tu­nut palvelusta.

Koh­de­ryh­män ta­voit­ta­mi­seen oi­kein va­lit­tu­jen mark­ki­noin­nin to­teu­tus­ta­po­jen ja ka­na­vien kautta saat laa­du­kasta lii­ken­nettä verk­ko­si­vuil­lesi ja mah­dol­lis­tat enem­män konversioita.

4 esi­merk­kiä di­gi­mark­ki­noin­nin toteutustavoista:

   • GOOGLE ADS DISPLAY -HA­KU­KO­NE­MARK­KI­NOINTI. Display-mai­nonta on te­ho­kas mai­non­ta­muoto, jonka avulla yri­tys voi ta­voit­taa vai­vat­to­masti suu­ria mää­riä ylei­söä. Display-mai­nok­set nä­ky­vät Googlen Display-ver­kos­tossa eli esi­mer­kiksi tie­tyillä uu­tis­si­vus­toilla, pu­he­lin­so­vel­luk­sissa ja You­Tu­bessa. Display-mai­nok­set so­vel­tu­vat mo­nen­lai­seen mai­non­taan ku­ten os­toai­keissa ole­vien ylei­sö­jen ta­voit­ta­mi­seen ja uu­del­leen markkinointiin.
   • SI­SÄL­LÖN­TUO­TANTO. Si­säl­lön­tuo­tan­toa voi olla esi­mer­kiksi blo­git, la­dat­ta­vat esit­teet, so­si­aa­li­sen me­dian si­sältö ja re­fe­rens­sit. Kun verk­ko­si­vuilla ole­van si­säl­lön ha­ku­ko­neop­ti­moi, tu­lee siitä ha­ku­kone ys­tä­väl­li­sem­pää ja ha­ku­ko­neen or­gaa­ni­nen nä­ky­vyys paranee.
   • MAK­SETTU MAI­NONTA SO­SI­AA­LI­SESSA ME­DIASSA. Tär­keää on muis­taa, että vaikka si­sältö on kuinka laa­du­kasta, ei po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaat löydä sen luo il­man mai­non­taa. So­si­aa­li­sessa me­diassa mai­nos­ta­malla muun muassa ta­voi­tat suu­ria mää­riä ylei­söä ja kas­va­tat myyntiä.
   • UU­DEL­LEEN­MARK­KI­NOINTI. Uu­del­leen­mark­ki­nointi eli re­mar­ke­ting koh­dis­te­taan ylei­sölle, joka on jo vie­rail­lut yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­tolla ja osoit­ta­nut kiin­nos­tusta pal­ve­lui­hin tai tuot­tei­siin. Re­mar­ke­ting tu­lee ajoit­taa oi­kein huo­mioi­den po­ten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den har­kinta-aika. Tä­män voi to­teut­taa te­hok­kaasti esi­mer­kiksi Display-ver­kos­tossa, You­Tu­bessa, Face­boo­kissa tai Ins­ta­gra­missa. Re­mar­ke­ting-mai­nonta on yksi tär­keim­mistä di­gi­mark­ki­noin­nin muo­doista, sillä vain 2-3 % verk­ko­si­vuilla vie­rail­leista te­kee ha­lu­tun toi­min­non en­sim­mäi­sen vie­rai­lun aikana.

Google ADS Display -ha­ku­ver­kos­tossa ta­pah­tuva mai­nonta on hel­posti koh­den­net­tava, tai­dok­kaa­seen tek­ni­seen to­teu­tuk­seen pe­rus­tuva di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin keino, jonka ta­voit­tei­den on­nis­tu­mista on vai­va­tonta seu­rata tar­kasti saa­ta­van ana­ly­tii­kan ansiosta.

Lue li­sää Display-mai­non­nasta blo­gista, jo­hon pää­set alla ole­vasta linkistä.

Mitä Display-mai­nonta on? https://​raa​ka​me​dia​.fi/​m​i​t​a​-​h​y​o​t​y​a​-​d​i​s​p​l​a​y​-​m​a​i​n​o​n​n​a​sta

3. Budjetoi

Bud­je­tointi on tär­keä osa di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin stra­te­gista suun­nit­te­lua. Suun­nit­te­lun lop­pu­vai­heessa laa­di­taan mark­ki­noin­ti­bud­jetti eri main­osa­lus­toja kos­kien tie­tylle ajalle. Jakso voi olla esi­mer­kiksi seu­raava vuosi tai ly­hyempi ajan­jakso – mikä ta­voit­tei­siin par­hai­ten sopii.

Matka lii­ke­toi­min­nan pe­rus­e­le­ment­tien sel­vit­tä­mi­sestä bud­je­toin­tiin muo­dos­taa tu­lok­sel­li­sen stra­te­gi­sen suun­ni­tel­man. Suun­ni­telma aset­taa as­kel­mer­kit mark­ki­noin­nin toteutukselle.

4. Mittaa, seuraa ja optimoi

Di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin yti­messä on mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den työs­tä­mi­nen hel­posti mi­tat­ta­vaan muo­toon, mikä mah­dol­lis­taa tuot­ta­vuu­den ar­vioi­mi­sen ja seuraamisen.

Yksi esi­merkki mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­sen ar­vioin­nista on A/B-tes­taus, jossa kaksi kam­pan­jaa lai­te­taan liik­keelle sa­maan ai­kaan ja nii­den tuot­ta­maa hyö­tyä ver­ra­taan keskenään.

Kun mark­ki­nointi on saatu joh­don­mu­kai­sesti käy­tän­töön tak­ti­sen suun­ni­tel­man poh­jalta, tu­lee tu­lok­sia seu­rata ak­tii­vi­sesti ja mark­ki­noin­tia op­ti­moida saa­tu­jen tu­los­ten pe­rus­teella. Mark­ki­noin­tia ak­tii­vi­sesti seu­raa­malla ja op­ti­moi­malla saa­daan siitä mah­dol­li­sim­man tu­lok­sel­lista ja onnistunutta.

Par­haim­mil­laan stra­te­gi­nen di­gi­mark­ki­nointi on hy­vään nu­mee­ri­seen poh­ja­työ­hön pe­rus­tu­vaa, yli ka­na­va­ra­jo­jen ulot­tu­vaa ta­ri­nan­ker­ron­taa, jossa ra­ken­tu­vat myyn­tiä kas­vat­ta­vat mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat sekä mie­leen­pai­nuva brändi ja tuote, jonka pa­riin asia­kas ha­luaa pa­lata yhä uudestaan.

Jos ha­luat apua yri­tyk­sesi di­gi­mark­ki­noin­nin stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa, me au­tamme mielellämme!

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!