fbpx

Mitä hyötyä on Display-mainonnasta?

Yrit­täjä, oletko miet­ti­nyt, kuinka moni to­della nä­kee mai­nok­sesi ja kiin­nos­tuu siitä? Hel­posti koh­den­net­tava Display-mai­nonta ke­rää tie­don puo­les­tasi ja oh­jaa ku­lut­ta­jan tuot­teesi luo yh­dellä klikkauksella.

Google Display tar­koit­taa ha­ku­ko­neen ul­ko­puo­li­sia mai­nok­sia, jotka nä­ky­vät display-ver­kos­ton kautta lu­kui­silla net­ti­si­vuilla. Ta­val­li­sim­min Display-mai­nonta nä­kyy vi­deo­pal­ve­lui­den mai­nos­kat­koilla, so­vel­luk­sissa, uu­tis­si­vus­to­jen tai blo­gien ylä­osassa, si­vu­pal­keissa tai teks­tin seassa.

Google Display on siis tii­vis­te­tysti Googlen pal­ve­luilla teh­tyä ban­ne­ri­mai­non­taa, joka itse asiassa kä­sit­teenä on di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ura­nuur­taja. Ban­ne­reita on ol­lut in­ter­ne­tissä niin kauan kuin verk­ko­si­vus­tot ovat muis­tut­ta­neet edes suu­rin piir­tein ny­ky­ai­kaista toimintalogiikkaansa.

Display-mai­nonta on te­ho­kas mai­non­ta­muoto, jonka avulla yri­tys voi ta­voit­taa esi­mer­kiksi ku­lut­ta­jat, jotka ei­vät suo­raan etsi tie­tyn tuot­ta­jan pal­ve­lua, vaan ku­lut­taja al­tis­tuu mai­nok­selle se­la­tes­saan muuta si­säl­töä in­ter­ne­tistä. Tästä syystä display-mai­nonta so­pii erin­omai­sesti kyl­mien ylei­sö­jen ta­voit­ta­mi­seen. Display-mai­non­taa voi hyö­dyn­tää niin B2C- kuin B2B-markkinointiin.

Display-mainonnan käyttötarkoitukset

   • Uusien tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den lanseeraminen
   • Suu­rien ylei­sö­jen ta­voit­ta­mi­nen vaivattomasti
   • Brän­din tun­net­ta­vuu­den kasvattaminen
   • Os­toai­keissa ole­vien ylei­sö­jen tavoittaminen
   • Uu­del­leen­mark­ki­nointi (re­mar­ke­ting)

Kuka näkee bannerimainoksen?

In­ter­ne­tin se­laaja nä­kee ban­ne­ri­mai­nok­sen, kun hä­nen pro­fii­linsa so­pii yh­teen mai­nos­ta­jan aset­ta­mien kri­tee­rien kanssa. Par­hain lop­pu­tu­los syn­tyy siis vii­saasti käy­te­tystä mark­ki­noin­ti­bud­je­tista suh­teessa koh­den­ta­mi­sen onnistumiseen.

Display-mai­non­taa teh­dessä on hyvä kui­ten­kin muis­taa, että net­ti­surf­faa­jalla voi olla käy­tös­sään mai­non­nan es­tävä li­sä­osa se­lai­messa. Ei kui­ten­kaan kai­killa, jo­ten ai­don vuo­ro­vai­ku­tuk­sen li­säksi ban­ne­ri­mai­non­nan käyt­tä­mi­nen kan­nat­taa, sillä se ta­voit­taa väis­tä­mättä ja huo­maa­matta suu­ria­kin jouk­koja ja edis­tää sa­malla brän­din näkyvyyttä.

Display-mai­nonta on verk­ko­si­vulle si­joit­tu­mi­sensa ja koh­den­ta­mi­sen an­siosta usein myös asiak­kaan os­to­pro­ses­sin lähde. Mai­non­nan on­nis­tu­mi­sen mit­ta­riksi kan­nat­taa­kin siksi ot­taa tuo­ton suh­teut­ta­mi­nen ku­lui­hin. Pal­jonko Display-mai­nonta sai ai­kaan myyn­tiä ver­rat­tuna mai­nok­sen hintaan?

Kohdenna eri yleisöille

Google Display -mai­non­nan suun­taa­mi­nen ra­ja­tuille koh­de­ryh­mille on help­poa, sillä vaih­toeh­toja on mo­nia. Koh­de­ryh­män voi muo­dos­taa avain­sa­no­jen, verk­ko­se­laus­ten tai de­mo­gra­fis­ten ra­jaus­ten pe­rus­teella. De­mo­gra­fia viit­taa muun muassa ikään, su­ku­puo­leen, per­he­ti­lan­tee­seen tai kou­lu­tus­ta­soon. Koh­den­nuk­sen voi tehdä myös Af­fi­nity-ylei­sölle eli kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­siin pe­rus­tuen.

Display-mai­non­nassa voi hyö­dyn­tää myös In-Mar­ket- ja Si­mi­lar-ylei­söjä, sillä kä­te­vät koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suu­det aut­ta­vat näyt­tä­mään mai­nok­sia niille, jotka ovat os­toai­keissa ja kiin­nos­tu­neita vas­taa­vasta tuot­teesta (In-Mar­ket) tai joilla on sa­moja kiin­nos­tuk­sen­koh­teita kuin niillä, jotka ovat jo os­ta­neet yri­tyk­sen pal­ve­lun (Si­mi­lar).

Esimerkkejä kohdeyleisöistä

Kylmä yleisö: Ne, jotka ei­vät ole to­den­nä­köi­sesti vielä kuul­leet tuot­teesta tai palvelusta.

Läm­min yleisö: Si­vus­tolla vie­rail­leet uu­del­leen­mark­ki­noin­nin kohteet.

Af­fi­nity: Ky­sei­sestä ai­heesta kiin­nos­tu­nut yleisö.

In-Mar­ket: Os­toai­keissa oleva tai vas­taa­vasta tuot­teesta kiin­nos­tu­nut yleisö.

Si­mi­lar: Sa­moja kiin­nos­tuk­sen­koh­teita jo os­ton teh­nei­den asiak­kai­den kanssa ja­kava yleisö.

Re­mar­ke­ting: Yri­tyk­sen si­vuilla ai­em­min vierailleet.

Tee tehokasta uudelleenmarkkinointia

Ban­ne­ri­mai­nonta ta­voit­taa hel­posti suu­ria koh­de­ryh­miä, jol­loin tuot­teesta vies­ti­mi­nen on no­peaa ja te­ho­kasta. Siinä missä Display-mai­nonta so­pii kyl­mien ylei­sö­jen ta­voit­ta­mi­seen, on se oi­val­li­nen myös pien­ten ja läm­pi­mien ylei­sö­jen saavuttamiseksi.

Läm­pi­mällä ylei­söllä tar­koi­te­taan verk­ko­si­vuilla vie­rail­lutta koh­de­ryh­mää, joka sel­viää yleensä Googlen eväs­te­tie­doista luo­dusta lis­tasta. Mai­nos kiin­nit­tää te­hok­kaim­min ylei­sön huo­mion sil­loin, kun siinä on jo­ta­kin tut­tua, ja siksi Display-mai­nonta so­pii­kin erin­omai­sesti uudelleenmarkkinointiin.

Uu­del­leen­mark­ki­noin­nille he­del­mäl­li­sin koh­den­ta­mi­saika on mak­si­mis­saan kah­desta vii­kosta kuu­kau­teen vie­rai­lusta, sillä liian aggres­sii­vi­nen ja pit­kä­kes­toi­nen mai­nonta voi kään­tyä it­se­ään vas­taan vas­taa­not­ta­jan al­tis­tuessa mai­nok­selle alati ja är­syyn­ty­vän siitä.

Display-mai­non­taa to­teut­taessa kan­nat­taa joka ta­pauk­sessa tes­tata eri koh­de­ryh­miä ja jul­kai­sua­jan­koh­tia tuot­ta­vim­man tu­lok­sen löy­tä­mi­seksi. Tässä voi hyö­dyn­tää esi­mer­kiksi A/B-tes­tausta. On kui­ten­kin hyvä muis­taa, et­tei sa­maa mai­nosta kan­nata näyt­tää eri koh­de­ryh­mille, vaan on suo­si­tel­ta­vaa rää­tä­löidä mai­nos ai­dosti koh­de­ryh­män kiin­nos­tuk­sen mukaan.

Laadi tarkka ja informatiivinen Display-mainos

Net­ti­se­laaja ei arvo, mistä on kyse, vaan kiin­nos­tu­mi­nen Display-mai­nok­sesta on kiinni jopa mil­li­se­kun­neista. Siksi mai­nos täy­tyy to­teut­taa näyt­tä­västi ja huolellisesti.

Ban­ne­ri­mai­nos voi olla pelkkä kuva, ani­moitu liik­ku­vaksi HTML5-muo­toon tai res­pon­sii­vi­nen eli se­laa­jalle mu­kau­tuva, Googlen val­miiksi ka­saama mainos.

Va­lit­sipa minkä tyy­lin ta­hansa, oleel­lista on pi­tää huolta siitä, että ban­ne­ri­kuva on tarkka, yri­tyk­sen brän­diin so­piva ja sen lo­gon tai ni­men si­säl­tävä. Display-mai­nok­seen kan­nat­taa myös liit­tää CTA-toi­minto eli call to ac­tion -pai­nike, joka kut­suu kon­kreet­ti­sesti ja hou­kut­te­le­vasti klik­kaa­maan mainosta.

Ban­ne­ri­mai­nok­sessa on suo­si­tel­ta­vaa nä­kyä URL-osoite, josta sel­viää, mi­hin mai­nos joh­taa. Las­keu­tu­mis­si­vun täy­tyy myös vas­tata ban­ne­rin si­säl­töä, jotta mai­nos on joh­don­mu­kai­nen ja ai­dosti vakuuttava.

Saavuta tavoitteet kustannustehokkaasti

Display-mai­non­nan suu­rim­mat hyö­dyt ovat sen helppo koh­den­ta­mi­nen, ma­ta­lat ku­lut suh­teessa ta­voit­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja kyl­mien ylei­sö­jen saa­vut­ta­mi­nen. Näin mai­nos osuu lä­hes aina maa­liin ja he­rät­tää myös nii­den huo­mion, jotka ei­vät vielä tien­neet tar­vit­se­vansa mai­nos­tet­tua tuotetta.

Tes­taa­malla, kam­pan­joi­den on­nis­tu­mista mit­taa­malla ja mai­non­taa op­ti­moi­malla saa­vut­taa joka ta­pauk­sessa en­nen pit­kää tu­lok­sia, jotka tu­ke­vat vai­vat­to­masti yri­tyk­sen myyntitavoitteita.

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!