fbpx

Google Ads –mainonnan hintaan vaikuttavat asiat: Laatupisteet

Jotta Google Ads –kam­pan­jasi olisi mah­dol­li­sim­man me­nes­tyk­se­käs, si­nun täy­tyy ym­mär­tää laa­tu­pis­tei­den mer­ki­tys ja tär­keys suh­teessa mai­nos­ten me­nes­tyk­seen sekä hin­ta­tar­jouk­siisi ja klik­ki­hin­toi­hin (CPC).

Laa­tu­pis­teillä on ni­mit­täin suuri vai­ku­tus sii­hen, kuinka pal­jon mak­sat Google-mai­non­nasta ja kuinka hy­vin mai­nok­sesi si­joit­tu­vat hakutuloksissa.

Tässä teks­tissä käymme tar­kem­min läpi, mitä laa­tu­pis­teet ovat, mitä hyö­tyä laa­tu­pis­teistä on sekä mi­ten voit pa­ran­taa niitä kampanjassasi.

Mitä laatupisteet ovat? 

Laa­tu­pis­teet ovat Googlen ar­vio as­tei­kolla 1-10 sille, kuinka laa­duk­kaita ja osu­via avain­sa­nasi sekä mai­nok­sesi ovat. Mitä kor­keampi ar­vo­sana, sitä pa­rem­maksi Google ar­vioi mai­nos­tesi ole­van laadultaan.

Laa­tu­pis­tei­den avulla mää­ri­te­tään mak­sa­miesi klik­ki­hin­to­jen suu­ruutta ja mai­nos­tesi si­jain­tia hakutuloksissa.

Laa­tu­pis­teet las­ke­taan seu­raa­vien kol­men osa­te­ki­jän yh­teen­las­ket­tu­jen tu­los­ten pohjalta:

   • mai­nos­ten odo­te­tusta klik­kaus­pro­sen­tista (kuinka moni mai­nok­sen näh­neistä to­den­nä­köi­sesti klik­kaa mainostasi)
   • mai­nok­sen relevanssi
   • las­keu­tu­mis­si­vun laa­dusta ja osuvuudesta.

Tark­kaan ei tie­detä, kuinka pal­jon Google an­taa eri osa­te­ki­jöille pai­noar­voa laa­tu­pis­tei­den mää­rit­te­lyssä. Klik­kaus­pro­sentti on kui­ten­kin tär­keässä roo­lissa, koska mitä suu­rempi joukko ih­mi­siä klik­kaa mai­nos­tasi, sitä to­den­nä­köi­sem­min Google tul­kit­see mai­nok­sis­tasi ole­van hyö­tyä muil­le­kin käyttäjille.

Mitä laatupisteet eivät ole?

Laa­tu­pis­teet ovat hyö­dyl­li­nen diag­nos­tiik­ka­työ­kalu, mutta ei­vät tark­kaan ot­taen te­hok­kuu­den mit­tari. Ne osoit­ta­vat, kuinka ”hy­vin­voi­via” mai­nok­sesi ja avain­sa­nasi ovat. Laa­tu­pis­teet ei­vät kui­ten­kaan anna yk­si­tyis­koh­taista tie­toa ti­lin hal­lin­nasta, jo­ten niitä ei kan­nata pi­tää kai­ken keskipisteenä. 

Re­aa­liai­kai­siin mai­nos­huu­to­kaup­poi­hin vai­kut­taa mo­net muut­kin li­sä­te­ki­jät, ku­ten käyt­tä­jän ky­se­lyn yk­si­tyis­koh­dat ja kon­teksti (esi­mer­kiksi käyt­tä­jän laite, si­jainti ja haun ajankohta).

Mai­nos­kam­pan­jasi voi siis olla ase­tuk­sil­taan kun­nossa laa­tu­pis­teistä huo­li­matta. Laa­tu­pis­teet an­ta­vat kui­ten­kin hy­vän yleis­ku­van mai­nos­kam­pan­jasi me­nes­tyk­sestä, jonka avulla voit ke­hit­tää toimintaasi.

Laatupisteiden kehittämisen hyödyt

Vah­vat laa­tu­pis­teet pie­nen­tä­vät sekä kon­ver­sio- että klik­ki­hin­taa. Laa­tu­pis­tei­den voi­daan aja­tella ole­van erään­lai­nen alen­nus hy­vin teh­dystä työstä.

Op­ti­moi­malla laa­tu­pis­teitä si­joi­te­tun pää­oman tuot­tosi pa­ra­nee, koska kor­keat laa­tu­pis­teet kor­re­loi­vat ma­ta­lam­man kon­ver­sio­hin­nan (CPA) kanssa. Mak­sat siis vä­hem­män siitä, että saat esi­mer­kiksi myyn­ti­ta­pah­tu­man ai­kaan mainonnalla. 

Kor­keat laa­tu­pis­teet ovat Googlen tapa ker­toa, että mai­nok­sesi vas­taa­vat po­ten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tar­pee­seen. Saat enem­män nä­ky­vyyttä ha­ku­tu­lok­sissa, koska mai­nok­sesi nä­ky­vät useam­min ja si­joit­tu­vat kil­pai­li­joi­tasi korkeammalle.

Kuinka voit parantaa laatupisteitä?

On tär­keää, että ke­hi­tät laa­tu­pis­teitä op­ti­moi­malla ti­liäsi jat­ku­vasti. Kes­kitä ai­kasi seu­raa­viin osa-alueisiin:

   • Avain­sa­na­tut­ki­mus. Löydä ja li­sää uusia, re­le­vant­teja avain­sa­noja kam­pan­jaasi mu­kaan lu­kien ”pit­kä­hän­tiä”, jotka ovat pit­kiä ja tar­kem­pia avain­sa­noja. Voit löy­tää uusia avain­sa­noja käyt­tä­mällä esi­mer­kiksi Googlen avain­sa­na­työ­ka­lua.
   • Tee jo­kaista tuo­te­ka­te­go­riaa kohti oma mai­nos­ryhmä. Mai­nok­sesi ovat pal­jon osu­vam­pia ja avain­sa­noja on hel­pompi li­sätä ja muo­kata, jos jaat kam­pan­jaasi pie­nem­piin mai­nos­ryh­miin. Jos esi­mer­kiksi myyt soit­ti­mia, tee jo­kai­selle soi­tin­ka­te­go­rialle (ki­ta­rat, rum­mut ja bas­sot) omat mainosryhmät.
   • Hio mai­nos­teks­te­jäsi. Tes­taa ja/​tai muok­kaa mai­nos­teks­te­jäsi vas­taa­maan pa­rem­min mai­nos­ryh­män si­säl­töä ja avain­sa­noja. Tee jo­kaista mai­nos­ryh­mää kohti ai­na­kin kolme teks­ti­mai­nosta. Google va­lit­see au­to­maat­ti­sesti näistä par­hai­ten me­nes­ty­vät näy­tet­tä­väksi hakutuloksissa.
   • Op­ti­moi las­keu­tu­mis­si­vu­jasi. Var­mista, että käyt­tä­jä­ko­ke­mus on mah­dol­li­sim­man yh­te­näi­nen avain­sa­nasta kon­ver­sioon. Mai­nok­sen täy­tyy joh­taa las­keu­tu­mis­si­vulle, joka liit­tyy vah­vasti haet­tuun asi­aan. Esi­mer­kiksi jos mai­nos­tat ten­nis­mai­loja, vie mai­nok­sen klik­kaaja suo­raan ten­nis­mai­lo­jen si­vulle, äläkä kaik­kien mai­lo­jen si­vulle. Var­mista myös, että si­vut toi­mi­vat no­peasti Google Pa­geS­pee­din avulla sekä käyt­tä­jän on helppo na­vi­goida ja suo­rit­taa esi­mer­kiksi tuot­teen hankinta.
   • Li­sää ne­ga­tii­vi­sia avain­sa­noja. Tun­nista ja etsi ir­re­le­vant­teja ha­ku­ter­mejä, jotka ei­vät liity mai­nos­tet­ta­vaan asi­aan ja jotka ku­lut­ta­vat bud­jet­tiasi tur­haan. Li­sää nämä ne­ga­tii­vi­siksi avain­sa­noiksi kam­pan­jaasi, jol­loin mai­nok­sesi ei­vät näy näillä termeillä.

Laa­tu­pis­tei­den ke­hit­tä­mi­nen edel­lyt­tää mai­nos­kam­pan­jasi jär­jes­tä­mistä niin, että avain­sa­nat on jär­jes­tetty pie­niin, hy­vin or­ga­ni­soi­tui­hin ryh­miin. Te­ho­kas avain­sa­na­tut­ki­mus ja avain­sa­no­jen jär­jes­tä­mi­nen edis­tä­vät mai­nos­ten osuvuutta.

Voit kui­ten­kin jou­tua te­ke­mään muok­kauk­sia yri­tyk­sesi verk­ko­si­vuille, jos esi­mer­kiksi Google-mai­non­nassa käyt­tä­miäsi avain­sa­noja ei löydy las­keu­tu­mis­si­vulta. Näin var­mis­tat yh­te­näi­syy­den mai­nos­ten ja las­keu­tu­mis­si­vun välillä.

Ma­ta­lat laa­tu­pis­teet tyy­pil­li­sesti joh­tu­vat siitä, että avain­sa­no­jen, mai­nos­ryh­mien, mai­nos­teks­tien ja las­keu­tu­mis­si­vun si­säl­lön vä­lillä ei ole sel­keää yh­teyttä. Vaikka idioot­ti­var­maa vas­tausta laa­tu­pis­tei­den ke­hit­tä­mi­selle ei var­si­nai­sesti ole, osu­vuu­den var­mis­ta­mi­sella on mah­dol­lista pa­ran­taa niitä.

Yhteenveto

Laa­tu­pis­tei­den avulla saat pa­rem­min sel­koa siitä, ovatko mai­nok­sesi osu­via. Mai­nos­kam­panja ja las­keu­tu­mis­si­vut on syytä heti alusta al­kaen suun­ni­tella ja to­teut­taa kun­nolla, koska huo­nosti suun­ni­tel­lut avain­sa­nat, mai­nok­set ja verk­ko­si­vut pol­ke­vat heti kam­pan­ja­te­hoja alas.

Huo­nosti suun­ni­tel­lussa kam­pan­jassa Google ar­vioi mai­nok­sesi epä­oleel­li­siksi ja laa­tu­pis­teesi kär­si­vät. Täl­löin jou­dut kes­ki­mää­rin mak­sa­maan enem­män mai­nosklik­kauk­sista, jol­loin myös si­joi­te­tun pää­oman tuotto heik­ke­nee. Li­säksi mai­nok­sesi si­joit­tu­vat ha­ku­tu­lok­sissa kil­pai­li­joi­tasi huo­nom­min ja ne ei­vät vält­tä­mättä näy niin usein käyttäjille.

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!