fbpx

Google Ads - Miksi mainokseni eivät näy hakutuloksissa?

Olet päät­tä­nyt ko­keilla Google Ads –mai­non­taa myyn­nin tu­kena ja kauan suun­ni­teltu mai­nos­kam­pan­jasi on juuri jul­kaistu. Käyt myö­hem­min tar­kas­ta­massa, nä­ky­vätkö mai­nok­sesi ha­ku­tu­lok­sissa ku­ten kuu­luu­kin. Mai­nosta ei kui­ten­kaan näy mis­sään, ei en­sim­mäi­sellä eikä seu­raa­val­la­kaan sivulla.

Mistä on­gelma joh­tuu? On­gelma voi joh­tua useasta eri syystä, joita käymme tässä teks­tissä läpi.

Tarkista Google Ads –tilistä keräävätkö mainoksesi dataa

Et vält­tä­mättä aina näe itse mai­nok­siasi, jos mai­nok­set ovat esi­mer­kiksi koh­dis­tettu tie­tylle alu­eelle (etkä ha­ku­het­kellä ole ky­sei­sellä alu­eella) tai nii­den nä­ky­mi­nen on ajoi­tettu tie­tylle aikavälille.

Voit var­mis­tua mai­nos­ten nä­ky­vyy­destä tar­kis­ta­malla Google Ads –ti­listä tie­toja, ku­ten klik­kauk­sia, näyt­tö­ker­toja ja kon­ver­sioita. Voit huo­kaista hel­po­tuk­sesta, jos ne ovat saa­neet näyt­tö­ker­toja tai klik­kauk­sia, sillä täl­löin ne nä­ky­vät muille ih­mi­sille hakutuloksissa.

Jos mai­nok­sesi ei­vät ole ke­rän­neet mi­tään da­taa, tar­kista alusta- (mo­biili, pöy­tä­kone) ja alue­koh­dis­tuk­sen sekä ai­ka­vä­lin ase­tuk­set. On mah­dol­lista, että mai­nos­ten koh­dis­ta­mis­a­se­tuk­set ovat pie­lessä. Esi­mer­kiksi mai­nok­set on voitu koh­dis­taa liian tar­kasti pie­nelle alueelle.

Jos olet ul­kois­ta­nut Google-mai­non­nan toi­selle yri­tyk­selle, kan­nat­taa var­mis­taa, että si­nul­la­kin on oi­keu­det päästä kat­so­maan ti­liä. Näin voit var­mis­taa mai­nos­ten nä­ky­vyy­den ja me­nes­tyk­sen mil­loin vain.

Käytät personalisoituja hakutuloksia

Google eh­dot­taa si­nulle hyö­dyl­li­sim­piä si­vuja ha­ku­tu­lok­sissa ha­ku­his­to­riasi pe­rus­teella. Jos siis käy­tät kam­pan­jasi avain­sa­noja usein ha­ku­jen yh­tey­dessä, etkä klik­kaa mi­tään link­kejä, Google op­pii, et­tei si­nulle kan­nata näyt­tää ha­ku­ter­mei­hin liit­ty­viä mai­nok­sia. Täl­löin et myös­kään näe omia mainoksiasi.

Käytä Incog­nito-se­laus­ti­laa tai poista se­laus­his­to­ria, jos et ha­lua Googlen hyö­dyn­tä­vän ai­em­paa ha­ku­his­to­ri­aasi ha­ku­tu­lok­sissa. Suo­rita sen jäl­keen uusi haku kam­pan­jasi avain­sa­noilla näh­däk­sesi mainokset.

Google pyrkii hajauttamaan päiväbudjetin kestämään koko päivän ajaksi

Mai­nos­ten nor­maa­lilla näy­töllä (ole­tus­a­se­tus) Google pyr­kii ja­ka­maan päi­vä­bud­je­tin koko päi­vän ajalle. Mai­nok­sesi ei­vät näin ol­len näy joka kerta, kun joku käyt­tää kam­pan­jasi avain­sa­noja, koska Google pyr­kii sääs­tä­mään bud­je­tin ku­lu­tusta ja käyt­tä­mään sitä as­teit­tain päi­vän mit­taan. Voit lu­kea täältä li­sä­tie­toa mai­nos­ten jakelusta.

Rajoitettu budjetti vähentää näkyvyyttä

Ra­jal­li­nen bud­jetti on ylei­nen syy mai­nos­ten nä­ky­vyy­den ra­joit­tu­mi­selle. Mai­nok­set nä­ky­vät vain jon­kin ai­kaa, kun­nes päi­vä­koh­tai­nen bud­jet­tisi on täy­tetty tai ne nä­ky­vät vain har­voin. Näin ol­len mai­nos­tesi nä­ky­vyys­po­ten­ti­aali on ra­joi­tettu, etkä vält­tä­mättä it­se­kään näe mainoksia.

Ra­joi­tettu bud­jetti vai­kut­taa suo­raan myös hin­ta­tar­jouk­siisi ja sitä kautta mai­nos­ten si­joi­tuk­siin ha­ku­tu­lok­sissa. Mitä pie­nempi bud­jetti on käy­tös­säsi, sitä ma­ta­lam­mat hin­ta­tar­jouk­sesi to­den­nä­köi­sesti ovat.

Jos hin­ta­tar­jouk­sesi avain­sa­noille ovat ma­ta­lia, mai­nok­sesi ei­vät vält­tä­mättä näy ha­ku­tu­lok­sissa en­sim­mäis­ten ha­ku­tu­los­ten jou­kossa, saati edes ha­ku­tu­los­ten en­sim­mäi­sellä si­vulla. Pa­him­mil­laan ne ei­vät näy ol­len­kaan, jos hin­ta­tar­jouk­sesi ovat to­della ma­ta­lia kil­pai­li­joi­hin verrattuna.

Toi­saalta hin­ta­tar­jouk­sesi voi­vat myös olla liian kor­keita suh­teessa ra­joi­tet­tuun bud­jet­tiisi. Vaikka mai­nok­sesi siis si­joit­tui­si­vat ha­ku­tu­los­ten kär­ki­pai­koille, päi­vä­bud­jet­tisi ku­luu no­peasti ja mai­nok­sesi ei­vät näy enää lop­pu­päi­vän osalta.

Mainokset ovat keskeytettyinä

Koko kam­pan­jasi tai yk­sit­täi­set mai­nok­sesi voi­vat olla ta­hal­li­sesti tai va­hin­gossa kes­key­tet­tyinä. Esi­mer­kiksi luot­to­kor­tis­sasi voi olla mak­suon­gel­mia tai –häi­riöitä tai se on van­hen­tu­nut, Google on tar­kis­ta­massa tai ei ole hy­väk­sy­nyt mai­nos­tasi tai mai­nok­set ovat va­hin­gossa jää­neet kes­key­tet­tyyn tilaan.

El­lei mai­nok­sia ole tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sesti tai va­hin­gossa si­nun tai ul­koi­sen yri­tys­kump­pa­nisi toi­mesta kes­key­tetty, Google on voi­nut es­tää mai­nok­siasi nä­ky­mästä, jos ne ei­vät ole hei­dän käy­tän­tö­jensä mu­kai­sia. Voit Google Ads –ti­lisi huo­mau­tuk­sista sel­vit­tää syyn kes­key­tyk­selle. Jos mainos/​mainokset ovat hy­lät­tyjä, tee tar­vit­ta­vat muu­tok­set, jotta Google voi tar­kis­taa ne uudelleen.

Mainoksesi eivät ole osuvia

Jos edel­li­set asiat ovat kun­nossa, mai­nok­sesi ei­vät to­den­nä­köi­sesti ole riit­tä­vän osu­via. Avain­sa­noissa, mai­nos­teks­teissä ja verk­ko­si­vuis­sasi voi olla ke­hi­tet­tä­vää, jol­loin mai­nok­sesi ei­vät näy ko­vin usein.

Laa­tu­pis­tei­den avulla voit var­mis­taa, ovatko mai­nok­sesi osu­via. Jos laa­tu­pis­teet ovat ma­ta­lat, avain­sa­no­jen, mai­nos­ryh­mien, mai­nos­teks­tien ja las­keu­tu­mis­si­vun vä­lillä ei ole tar­peeksi sel­keää yh­teyttä. Pidä huoli, että käyt­tä­jä­ko­ke­mus on mah­dol­li­sim­man yh­te­näi­nen avain­sa­noista laskeutumissivuun.

Yhteenveto

Google Ads -mai­nok­set poik­kea­vat pe­rin­tei­sestä mai­non­nasta nä­ky­vyy­del­tään. Kun ha­luat esi­mer­kiksi mai­nos­taa uu­tis­leh­dessä, tie­dät, että mai­nok­sesi tu­lee nä­ky­mään kiin­teästi leh­den jol­lain sivulla.

Google-mai­non­nassa taas nä­ky­vyy­teen vai­kut­taa mo­net eri asiat, ku­ten osu­vuus, koh­dis­tus­a­se­tuk­set, avain­sa­no­jen hin­ta­tar­jouk­set, mai­non­taan si­joi­tet­ta­van bud­je­tin suu­ruus ja mai­nos­ten ja­kelu (nor­maali vai no­peu­tettu näyttö).

Google myös pyr­kii eh­dot­ta­maan mah­dol­li­sim­man osu­via ha­ku­tu­lok­sia käyt­tä­jil­leen. Mai­nok­sesi ei­vät siis näy aina kai­kille, ketkä käyt­tä­vät avain­sa­no­jasi ha­ku­ter­mei­nään, koska Google saat­taa ar­vioida kil­pai­li­joi­desi mai­nok­set osuvammiksi.

Jos kam­panja-ase­tuk­set ja verk­ko­si­vusi ovat kun­nossa, mutta mai­nok­sesi ei­vät saa näyt­tö­ker­toja tai klik­kejä, tee mai­nok­sista osu­vam­pia tuot­ta­malla vä­hin­tään kolme pa­ran­nel­tua mai­nos­teks­tiä ja/​tai ko­rota mainontabudjettia.

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!