fbpx

Google Ads – 13 vinkkiä vetävän tekstimainoksen luomiseen

Google Ads:in teks­ti­mai­nok­sissa on to­della ra­jal­li­nen määrä merk­kejä käytettävissä:

   • 30 + 30 merk­kiä ot­si­kolle (vä­li­vii­valla erotettuna)
   • 80 merk­kiä kuvaukselle
   • 15 + 15 merk­kiä URL-osoit­teen po­lulle (esi­mer­kiksi työvälineet.fi/va­sa­rat/työ­ka­lut)
Osat, joista teks­ti­mai­nos rakentuu

Tässä ly­hyessä ajassa pi­täisi saada asiak­kaan kiin­nos­tus he­rä­tet­tyä ja va­kuu­tet­tua klik­kaa­maan mai­nosta. On syytä muis­taa, että mai­nos voi olla en­si­kos­ke­tus asiak­kaalle yri­tyk­ses­täsi, jo­ten se edus­taa myös brän­diäsi. Hyvä teks­ti­mai­nos pa­ran­taa klik­kaus­pro­sent­tia ja laa­tu­pis­teitä sekä li­sää kon­ver­sioi­den mää­rää. Laita siis kaikki pa­nok­set ke­hiin, jotta ero­tut kil­pai­li­joi­den mainoksista.

Tässä teks­tissä käymme läpi tär­keim­piä asioita, jotka kan­nat­taa ot­taa huo­mioon te­ho­kasta teks­ti­mai­nosta suunniteltaessa.

Kirjoita helposti ymmärrettävää tekstiä

Suuri osa me­nes­ty­neistä kir­joista on kir­joi­tettu ylä­as­te­lai­sen lu­ku­tai­don ta­solla. Se ei ole ih­me­kään, koska sel­laista teks­tiä on ke­nen ta­hansa helppo ym­mär­tää ja lu­kea. Sa­maa ajat­te­lu­ta­paa voi hyö­dyn­tää Google Ads:in teks­ti­mai­nok­sissa. Vältä pit­kiä lauseita ja mo­ni­mut­kai­sia am­mat­ti­ter­mejä tai kä­sit­teitä, joilla py­rit kuu­los­ta­maan asiantuntevalta.

Kirjoita asiakkaalle, älä itsellesi

Muista, että asia­kas on kes­kiössä, jo­ten asetu hä­nen ase­maansa. To­den­nä­köi­sesti et ha­luaisi kuulla, mitä pal­kin­toja yri­tys on voit­ta­nut tai kuinka hyvä yri­tys on hei­dän omilla ad­jek­tii­veilla (esi­mer­kiksi Suo­men pa­ras tai suo­si­tuin). Tuo esiin an­ta­masi ar­vo­lu­paus asiak­kaalle: mitä voit tar­jota hä­nelle ja mi­ten. Pu­hut­tele asia­kasta, jotta sa­no­masi on henkilökohtaisempi.

Toimintakehotteet, eli call-to-actionit

Toi­min­ta­ke­hot­tei­den tar­koi­tus on ni­mensä mu­kai­sesti saada asia­kas te­ke­mään jo­kin ha­luttu toi­minto. Suo­sit­tuja toi­min­ta­ke­hot­teita ovat esimerkiksi:

   • hanki
   • osta
   • säästä
   • shop­paile
   • ko­keile
   • opi
   • soita
   • la­taa.

Ko­ko­nai­nen lause mai­nok­sen lo­pussa voi esi­mer­kiksi olla ”hanki omasi jo tä­nään, niin saat il­mai­sen toimituksen!”

Valitse tekstin sävy

Teks­tin pi­täisi vas­tata hy­vin yri­tyk­sen tyy­liä. Yh­te­näi­syys muo­dos­taa sel­keän ku­van asiak­kaalle siitä, min­kä­lai­sen yri­tyk­sen kanssa hän toi­mii. Mai­nos­teks­tin sävy luo asiak­kaalle tun­nel­man siitä, kuinka teks­tiin tu­lisi suh­tau­tua va­li­tun sa­nas­ton ja sa­na­jär­jes­tyk­sen avulla.

Eri­lai­sia teks­tin sä­vyjä ovat esimerkiksi:

   • vi­ral­li­nen
   • lä­hei­nen
   • läm­min
   • hu­mo­ris­ti­nen.

Usein Ads -mai­nok­set ovat vi­ral­li­sella asia­tyy­lillä kir­joi­tet­tuja. Jos yri­tyk­sel­läsi on kui­ten­kin ren­nompi tapa vies­tiä it­ses­tään, voit erot­tau­tua kil­pai­li­joista esi­mer­kiksi eri sanavalinnoilla.

Käytä tarkkoja lukuja

Tar­kat lu­vut ovat va­kuut­ta­vam­pia, kuin ym­pä­ri­pyö­reät lu­vut. Tark­kuus li­sää luot­ta­musta ja he­rät­tää te­hok­kaam­min hen­ki­lön mie­len­kiin­non. Lu­ku­jen täy­tyy kui­ten­kin olla to­tuu­den­mu­kai­sia ja to­dis­tet­ta­vissa olevia.

Tark­koja lu­kuja voi so­vel­taa esi­mer­kiksi asia­kas­mää­rään, hin­toi­hin ja pal­ve­lun kes­toon (45min, 1h, 30 päi­vää). Vältä kui­ten­kin lii­al­lista nu­me­roi­den käyt­töä, jotta luet­ta­vuus säi­lyy hyvänä.

Vältä kilpailijoiden matkimista

Ylei­sesti ot­taen par­hai­ten me­nes­ty­neet mai­nok­set ovat en­sim­mäi­sinä ha­ku­tu­lok­sissa ja huo­nom­min suo­riu­tu­neet ha­ku­tu­los­ten ala­puo­lella. No­pealla googlauk­sella on näin ol­len mah­dol­lista sel­vit­tää, kuinka kil­pai­li­jasi mai­nos­ta­vat tuot­teita tai pal­ve­luita Googlessa. Jos huo­maat kil­pai­li­joi­den mai­nok­sista puut­tu­van jo­tain, millä yri­tyk­sesi on mah­dol­lista erot­tau­tua, hyö­dynnä sitä mainostekstissä.

Herätä tunteita

Yksi erot­tau­tu­mi­sen keino on he­rät­tää tun­teita, ku­ten onni, pelko tai luot­ta­mus. Koska tun­teet pit­kälti oh­jaa­vat ih­mi­sen käyt­täy­ty­mistä, ne toi­mi­vat mai­nok­sissa jo it­ses­sään toi­min­ta­ke­hot­teina. Jos yri­tyk­sesi on esi­mer­kiksi tur­val­li­suusa­lan yri­tys, mai­nok­seen kan­nat­taa si­säl­lyt­tää fak­ta­tie­toa: ”Suo­messa teh­tiin tammi-hel­mi­kuussa 218 asun­to­mur­toa. Hanki suo­ja­luk­kosi nyt!” Mai­nos he­rät­tää pel­koa ko­din ja per­heen tur­vaa aja­tel­len sekä luot­ta­musta tar­kan lu­vun avulla.

Asiak­kaan ar­vok­kuu­den ko­ros­ta­mi­nen on myös yksi keino he­rät­tää tun­teita vah­vis­ta­mi­sen avulla, esi­mer­kiksi ”Pal­kitse it­sesi hie­ron­nalla. Va­raa ai­kasi jo tänään!”

Pidä mielessä asiakkaan lopputavoite

Mitä asia­kas lop­pu­jen lo­puksi ha­luaa saa­vut­taa tuot­teesi tai pal­ve­lusi avulla? Pei­laa tätä lop­pu­ta­voi­tetta mai­nok­ses­sasi. Älä toista sitä, minkä asia­kas jo it­se­kin tie­tää. Sen si­jaan anna vas­taus hä­nen tar­pee­seensa. Jos käyt­täjä et­sii Googlessa esi­mer­kiksi ”kui­vasta ihosta eroon”, mai­nok­sen vas­taus voi olla ”hank­kiudu kui­vasta ihosta eroon lopullisesti”.

Alla ole­vassa ku­vassa on käy­tetty ha­kua ”ar­mei­jan yli­jäämä” Googlessa:

Mai­nos on muu­ten hyvä ja in­for­ma­tii­vi­nen, mutta on it­ses­tään sel­vää, että käyt­täjä jo et­sii ar­mei­jan yli­jää­mä­ta­va­raa. Sen si­jaan olisi voitu ker­toa jo­tain muuta oleel­lista tietoa.

Sisällytä avainsanat mainostekstiin ja laskeutumissivulle

Mai­nok­sen on syytä vas­tata mah­dol­li­sim­man tar­kasti sitä, mitä asia­kas ha­kee. Jos käy­tet­tyjä avain­sa­noja ei esiinny mai­nok­sessa ja/​tai las­keu­tu­mis­si­vulla, mai­nok­sen tul­kit­see hel­posti epäoleelliseksi.

Avain­sana, esi­mer­kiksi ”tie­to­ko­neen näy­töt” kan­nat­taa si­säl­lyt­tää heti ot­si­kon al­kuun, koska se on nä­ky­vin osa teks­ti­mai­nosta. Ku­vauk­sessa avain­sana kan­nat­taa mai­nita kor­kein­taan ker­ran, vaikka tois­tai­seksi Googlen al­go­ritmi ar­vos­tai­si­kin tois­tu­via sa­noja. Lii­al­li­nen toisto on ni­mit­täin vai­kea­lu­kuista ja yksipuolista.

Hyödynnä mainoslaajennuksia

Google Ads:in il­mais­ten mai­nos­laa­jen­nuk­sien avulla voit an­taa li­sä­tie­toa asiak­kaalle tuot­teista, hin­noista, tar­jouk­sista, yri­tyk­sestä, yh­teys­tie­doista (esim. si­jainti ja pu­he­lin­nu­mero), toi­mi­tuk­sesta ja maksu- ja pa­lau­tus­ta­voista. Voit myös näyt­tää ar­vos­te­luja sekä li­sätä si­vu­link­kejä esi­mer­kiksi alen­nus­tuot­tei­siin ja eri tuotekategorioihin.

Mai­nos­laa­jen­nuk­set pa­ran­ta­vat nä­ky­vyyttä ja nä­ky­vyys­po­ten­ti­aa­lia ha­ku­tu­lok­sissa. Mieti yri­tyk­sesi lii­ke­toi­min­ta­ta­voit­tei­den kan­nalta, mitkä laa­jen­nuk­set ovat oleellisia.

Käytä mainoslaskuria

Las­ku­rin avulla voit li­sätä teks­ti­mai­nok­seen ajas­ti­men, joka näyt­tää re­aa­lia­jassa, kuinka kauan esi­mer­kiksi alen­nus­myynti, tar­jous tai ta­pah­tuma kestää.

Ih­mi­set pel­kää­vät jäädä asioi­den ul­ko­puo­lelle, jo­ten las­kuri luo kii­reen tun­netta. Jos jon­kin voi hank­kia ra­ja­tun ajan edul­li­sem­min, tap­pio­kammo saa hen­ki­lön tart­tu­maan ri­peäm­min toi­meen. Las­ku­ri­muok­kaa­jan mai­nos­teks­ti­ri­ville voi li­sätä esi­mer­kiksi teks­tin ”Toimi no­peasti, tar­jous päät­tyy tun­nin kuluttua!”

Pidä mainokset ajan tasalla

Ajan­koh­tai­set ju­tut he­rät­tä­vät kiin­nos­tusta mel­keinpä missä ta­hansa me­diassa enem­män, kuin kuu­kausia tai vuo­sia sit­ten ta­pah­tu­neet asiat.

Google Ads-teks­ti­mai­nok­sissa voit tuoda esiin esi­mer­kiksi tar­kan lu­vun tä­män­het­ki­sestä tuo­te­mää­rästä (ko­ros­taa vaih­toeh­to­jen laa­juutta) tai viime kuun pal­vel­tu­jen asiak­kai­den mää­rästä (li­sää luot­ta­musta). Voit myös ko­ros­taa ajan­koh­tai­sia ta­pah­tu­mia, ku­ten vuo­den­ai­kaan liit­ty­viä juh­lia (esi­mer­kiksi mies­ten pu­vut ke­sän juhliin).

Tee aluekohdennettuja mainoksia

Jos yri­tyk­sel­läsi on myy­mä­löitä ym­päri Suo­mea, tee pai­kal­li­sia teks­ti­mai­nok­sia. Näi­hin mai­nok­siin on mah­dol­lista si­säl­lyt­tää mai­nos­laa­jen­nuk­sina myy­mä­lä­koh­tai­nen si­jainti ja pu­he­lin­nu­mero. Näin yri­tys on lä­hem­pänä asia­kasta ja mai­nok­set tun­tu­vat sekä hen­ki­lö­koh­tai­sem­milta että osuvammilta.

Esimerkit hyvästä ja täydennettävästä tekstimainoksesta

Vaat­tu­ri­liike Sau­man mai­nok­sesta puut­tu­vat hin­nat, toi­min­ta­ke­hot­teet ja mai­nos­laa­jen­nuk­set (esim. pu­he­lin­nu­mero) sekä kan­kai­den ja mal­lien mää­rät olisi voitu lu­vuin mer­kitä. Yri­tyk­sen net­ti­si­vuilla ko­ko­nais­ten pu­ku­jen hin­nat ovat yli 1000€, joka voi olla yl­lät­tä­vää asiak­kaille, jotka ei­vät yri­tystä tunne.

Yllä ole­vat teks­ti­mai­nok­set ovat kaikki eri ta­voin hy­viä. Erot­tu­vin on kui­ten­kin Rää­tä­lis­tu­dion mai­nos, koska hin­ta­haa­rukka ja Hel­sin­gin myy­mä­län si­jainti ovat heti ot­si­kossa. Li­säksi asia­kasta pu­hu­tel­laan hen­ki­lö­koh­tai­sesti ja pal­ve­lun vai­heet ku­va­taan sel­keästi ensi kät­te­lyssä. Pu­he­lin­nu­mero, toi­min­ta­ke­hote ja va­lit­ta­vien kan­kai­den määrä lu­kuna olisi kui­ten­kin voitu vielä lisätä.

In­for­ma­tii­vi­sin mai­nos on Sui­to­pialla, koska kan­gas­vaih­toeh­dot on mer­kitty tar­kalla lu­vulla, toi­mi­tus­ku­luja ei ole, tuo­te­ka­te­go­riat ja ”alkaen”-hinta ovat esillä sekä si­jainti, au­kiolo ja pu­he­lin­nu­mero ovat li­sätty mainoslaajennuksina.

Yhteenveto

Mai­nos­teksti luo asiak­kaalle ly­hyessä ajassa tart­tu­ma­pin­nan yri­tyk­ses­täsi. Tästä syystä hyvä mai­nos on omi­aan vai­kut­ta­maan klik­kaus­pro­sent­tiin ja konversioihin.

Tär­keim­mät asiat, jotka hy­vää teks­ti­mai­nosta suun­ni­tel­taessa tu­lee muis­taa ovat asiak­kaan pu­hut­telu, tar­kan ja riit­tä­vän in­for­maa­tio ker­to­mi­nen, help­po­lu­kui­suus, koh­den­ta­mi­nen ja per­soo­nal­li­suus. Muista myös pei­lata asiak­kaan lop­pu­ta­voi­tetta, koska mai­nok­sesi toi­mii vas­tauk­sena hä­nen kysymykseensä.

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!