fbpx

Hae ELY-keskuksen rahoitusta yrityksenne

MARKKINOINNIN KEHITTÄMISEEN

Hei, ja kiitos kun kiinnostuit meidän tarjoamasta digitaalisen markkinoinnin asiantuntijapalvelusta.

Ni­meni on Toni Lu­mikko, ja toi­min ELY-kes­kuk­sen ni­meä­mänä mark­ki­noin­nin ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den vas­tuu­asian­tun­ti­jana Raaka Me­dia Oy:ssä.

Raaka Me­dia Oy on ELY-kes­kuk­sen ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den pui­te­toi­mit­taja ja voit ha­kea kans­samme ELY-ra­hoi­tusta mark­ki­noin­nin stra­te­gi­seen suun­nit­te­luun ja kehittämiseen.

ELY-kes­kuk­sen mark­ki­noin­nin ke­hit­tä­mis­pal­ve­luita voi­vat ha­kea PK-yri­tyk­set, joilla on tarve suun­ni­tella ja ke­hit­tää mark­ki­noin­tia ko­ko­nais­val­tai­sesti. Pal­ve­lun ta­voit­teena on te­hos­taa lii­ke­toi­min­taa kil­pai­lu­ky­kyi­sem­mäksi mark­ki­noin­ti­stra­te­giaa kehittämällä.

Voit lu­kea li­sä­tie­toa ELY-kes­kuk­sen mark­ki­noin­nin ke­hit­tä­mis­pal­ve­luista täältä: https://​www​.ely​-kes​kus​.fi/​w​e​b​/​y​r​i​t​y​s​t​e​n​k​e​h​i​t​t​a​m​i​s​p​a​l​v​e​l​u​t​/​m​a​r​k​k​i​n​o​i​n​t​i​-​j​a​-​a​s​i​a​k​k​u​u​det

Markkinoinnin kehittämispalvelut on 75 % ELY-keskuksen rahoittamaa

Yh­den kon­sul­toin­ti­päi­vän arvo on 1.300 €, josta ELY-kes­kuk­sen tu­kea on 975 €.

Kon­sul­toin­ti­päi­viä hae­taan yleensä en­sim­mäi­sessä vai­heessa 4-5 päi­vää, minkä jäl­keen kon­sul­toin­nille on mah­dol­lista ha­kea jatkoa.

Hakuprosessi vie aikaasi vain 30 minuuttia

Tuemme si­nua ha­ke­muk­sessa, teemme kans­sasi to­teu­tus­suun­ni­tel­man
ja huo­leh­dimme ra­por­toin­nin puolestasi

Palvelu räätälöidään tarpeenne mukaisesti ja voi sisältää muun muassa seuraavia aiheita

  • Asiak­kaan lii­ke­toi­min­taan so­pi­vien di­gi­taa­lis­ten mark­ki­noin­ti­ka­na­vien kar­toit­ta­mi­nen ja nii­den kus­tan­nus­te­hok­kaan hyö­dyn­tä­mi­sen konsultointi
  • Yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­ton ke­hit­tä­mi­nen markkinointikanavana
  • So­si­aa­li­sen me­dian si­säl­tö­stra­te­gia ja suunnitelma
  • Yri­tyk­sen vi­su­aa­li­sen il­meen ny­ky­ti­lan kar­toi­tus ja ke­hi­tys­toi­men­pi­tei­den an­ta­mi­nen mark­ki­noin­nin näkökulmasta
  • Di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ai­ka­tau­lut­ta­mi­sen ja bud­je­toin­nin suun­nit­te­lun kon­sul­tointi sekä tu­los­ten mit­taa­mi­sen konsultointi

1.

Ota yh­teyttä ja kerro ke­hi­tys­tar­pees­tasi
+358 40 132 1070 tai toni@​raakamedia.​fi

Lo­mak­keen kautta voit jät­tää myös yhteydenottopyynnön.

2.

Tuemme si­nua ha­ke­muk­sen tekemisessä.

3.

Teemme toi­min­ta­suun­ni­tel­man ke­hi­tys­toi­men­pi­teille puo­les­tanne, ja an­namme tar­kan alus­tuk­sen mitä pro­jek­tissa teh­dään sekä huo­leh­dimme pro­jek­tin raportoinnista.

1. Ota yh­teyttä ja kerro ke­hi­tys­tar­pees­tasi +358 40 132 1070 tai toni@​raakamedia.​fi
Lo­mak­keen kautta voit jät­tää myös yhteydenottopyynnön.

2. Tuemme si­nua ha­ke­muk­sen tekemisessä

3. Teemme toi­min­ta­suun­ni­tel­man ke­hi­tys­toi­men pi­teille puo­les­tanne ja an­namme tar­kan alus­tuk­sen mitä pro­jek­tissa teh­dään sekä huo­leh­dimme pro­jek­tin raportoinnista

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!

Ys­tä­väl­li­sin terveisin,

Toni Lu­mikko
Di­gi­tal Mar­ke­ting De­sig­ner, ELY-kes­kuk­sen ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den vas­tuu­asian­tun­tija
Raaka Me­dia Oy
+358 40 132 1070
toni@​raakamedia.​fi