fbpx

Google Ads – Negatiiviset avainsanat

Tässä vai­heessa to­den­nä­köi­sesti tie­dät jo, että AdWords toi­mii huu­to­kau­pan ta­voin ja saat mai­nok­sesi koh­den­net­tua oi­kealle ylei­sölle mää­rit­tä­mällä osu­vat avain­sa­nat huo­lel­li­sin hin­ta­tar­jouk­sin. Jos mai­nok­sesi on re­le­vantti ja hin­ta­tar­jouk­sesi osuu nap­piin, pää­set ha­ku­tu­los­ten kärkipaikoille.

Kuinka sit­ten voit kar­sia mai­nok­sis­tasi kiin­nos­tu­mat­to­mia ja es­tää niitä nä­ky­mästä? Tässä koh­taa ne­ga­tii­vi­set avain­sa­nat as­tu­vat kehiin.

Ku­vi­tel­laan, että yri­tyk­sesi myy pre­mium-ker­ma­jää­te­löä, joka si­säl­tää lak­too­sia. Va­li­koi­maan kuu­luu man­sikka-, suklaa- ja va­nil­ja­jää­te­löt. Täl­löin et ha­lua mai­nok­sesi nä­ky­vän, jos käyt­täjä et­sii Googlessa esi­mer­kiksi lak­too­si­tonta jää­te­löä, me­hu­jää­te­löä, man­go­jää­te­löä tai pää­ry­nä­jää­te­löä. Nämä ter­mit mer­ki­tään Google Ads:issa ne­ga­tii­vi­sina avainsanoina.

Ne­ga­tii­vis­ten avain­sa­no­jen avulla et ke­rää epä­oleel­li­sia näyt­tö­ker­toja ja sääs­tät ra­haa, koska bud­jet­tiasi ei kulu tur­hiin mai­nosklik­kauk­siin. Myös klik­kaus­pro­sentti ja laa­tu­pis­teet pa­ra­ne­vat, koska mai­nok­sesi vas­taa pa­rem­min asiak­kaan tar­pei­siin ja on näin ol­len relevantimpi.

Kuinka löydät lisää negatiivisia avainsanoja

Ne­ga­tii­vi­set avain­sa­nat ovat yleensä to­della sa­man­kal­tai­sia tai lä­hei­siä tar­joa­miisi tuot­tei­siin tai pal­ve­lui­hin. Edel­li­sessä esi­mer­kissä kä­vim­me­kin läpi muu­ta­man täl­lai­sen ter­min. Saa­tat kui­ten­kin vielä poh­tia, jäikö jo­kin oleel­li­nen ne­ga­tii­vi­nen avain­sana merkitsemättä.

Li­säi­deoita saat Google Ads:in avain­sa­na­työ­ka­lun ja ha­ku­ter­mi­ra­por­tin avulla, joi­den kautta saat pa­rem­min sel­ville mitä käyt­tä­jät to­del­li­suu­dessa hakevat.

Negatiivisten avainsanojen löytäminen avainsanatyökalun avulla

Avain­sa­na­työ­ka­lulla sel­vi­tät yk­sit­täis­ten avain­sa­no­jen kes­ki­mää­räi­set hin­ta­tar­jouk­set, kil­pai­lun mää­rän ja ha­ku­vo­lyy­min. Vaikka se on pää­asiassa tar­koi­tettu kam­pan­jassa käy­tet­tä­vien avain­sa­no­jen löy­tä­mi­seen, siitä on myös pal­jon hyö­tyä, kun ha­lu­taan hah­mot­taa yri­tyk­sesi kan­nalta epä­oleel­li­sia ter­mejä. Har­kitse nii­den li­sää­mistä ne­ga­tii­vis­ten avain­sa­no­jen listaan.

Ku­vassa ha­ku­ter­minä työ­ka­lussa on käy­tetty ”jäätelö”-sanaa. Heti lis­tan alussa on muu­tama avain­sana, jotka ei­vät liity käy­tet­tyyn esi­merk­kiy­ri­tyk­seen: ”jää­telö re­septi”, ”voh­veli” (voh­ve­li­jää­telö), ”itse tehty jää­telö” ja ”jää­te­lö­kakku”. Nämä voi­daan li­sätä suo­raan ne­ga­tii­vi­seen avainsanalistaan.

Liit­ty­vien avain­sa­no­jen lis­tassa vielä alem­pana oli ”jää­te­lö­kioski ke­sä­työ”, joka ei tie­tysti liity ol­len­kaan sii­hen, mitä mai­nos­tamme. On hyvä siis es­tää mai­nos­ten nä­ky­mi­nen, kun Googlesta hae­taan tuot­tee­seen tai pal­ve­luun liit­ty­viä työ­paik­koja tai työ­ni­mik­keitä (esi­mer­kiksi au­to­me­kaa­nikko, jos myy­dään autoja).

Negatiivisten avainsanojen löytäminen hakutermiraportin avulla

Ha­ku­ter­mi­ra­por­tista näet to­del­li­set käyt­tä­jien te­ke­mät haut, jotka ovat saa­neet mai­nok­sesi nä­ky­viin ha­ku­tu­lok­sissa. Kun si­nun Google Ads -ti­lil­lesi on ke­rään­ty­nyt tar­peeksi ha­ku­da­taa, voit tar­kem­min poi­mia ra­por­tista var­si­nai­set avain­sa­nat, jotka lau­kai­se­vat mai­nok­sesi ja ne­ga­tii­vi­set avain­sa­nat, joilla et ha­lua nä­kyä hakutuloksissa.

Ha­ku­ter­mi­ra­por­tissa voit suo­dat­taa tu­lok­set näyt­tö­ker­to­jen, klik­kaus­pro­sen­tin ja kon­ver­sioi­den mu­kaan. Nämä on mah­dol­lista jär­jes­tää suu­rim­masta pie­nim­pään, eli jos suo­da­tet­tuna on esi­mer­kiksi näyt­tö­ker­rat, näet millä hauilla mai­nok­sesi on esiin­ty­nyt eni­ten. Jos lis­tassa nä­kyy epä­oleel­li­sia ha­ku­ter­mejä, har­kitse näi­den li­sää­mistä ne­ga­tii­vi­seen avainsanalistaan.

Ota myös huo­mioon näyt­tö­ker­to­jen, klik­kauk­sien ja kon­ver­sioi­den suhde toi­siinsa. Jos haulla on pal­jon näyt­tö­ker­toja, mutta vä­hän tai ei ol­len­kaan klik­kejä, kam­pan­jasi tai mai­nos­ryh­mäsi to­den­nä­köi­sesti si­säl­tää ir­re­le­vant­teja tai liian laa­joja avain­sa­noja. Vä­häi­set kli­kit voi­vat joh­tua va­hin­koklik­kauk­sista tai käyt­täjä on voi­nut no­peasti kat­soa, että mai­nos liit­tyy hä­nen ha­ke­maansa asi­aan, vaikka näin ei olisi. Sel­keä merkki tästä on ole­mat­to­mat konversiot.

Ole luova

Edel­lis­ten me­ne­tel­mien avulla pää­see jo pit­källe, mutta ajat­te­le­malla laa­ti­kon ul­ko­puo­lelta on mah­dol­lista met­säs­tää vii­mei­set­kin ter­mit, jotka on hyvä li­sätä ne­ga­tii­vi­seen avainsanalistaan.

Ku­vassa on hyvä esi­merkki siitä, kuinka käyt­tä­jän ha­kiessa po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin liit­ty­vää tuo­tosta, Kat­sas­tus-elo­ku­vaa, ha­ku­tu­lok­siin il­mes­tyy mai­nos kat­sas­tus­pal­ve­luista. On sa­no­mat­ta­kin sel­vää, et­tei tämä liity itse haet­ta­vaan asi­aan muu­toin kuin en­sim­mäi­seltä termiltään.

Suo­sit­te­lemme siis poh­ti­maan, onko tuot­teesi, pal­ve­lusi tai kam­pan­jas­sasi käy­tet­tä­vät avain­sa­nat yh­dis­tet­tä­vissä jo­hon­kin muu­hun, ku­ten musiik­kiin, kir­jal­li­suu­teen, TV-sar­joi­hin, elo­ku­viin tai harrastuksiin.

Mai­nos ei tällä ker­taa ihan osu­nut yk­siin haun kanssa.

Suorita haku avainsanojasi käyttäen

Google näyt­tää en­sim­mäi­sillä si­vuilla kaik­kein osu­vim­mat ha­ku­tu­lok­set. Tee Googlessa haku kam­pan­jassa käy­tet­tä­villä avain­sa­noil­lasi, niin saat sel­ville, onko ha­ku­tu­lok­sissa jo­tain epä­oleel­li­sia ter­mejä, jotka voit li­sätä ne­ga­tii­vi­siksi avainsanoiksi.

Tämä voi vai­kut­taa it­ses­tään sel­vältä, mutta suo­rit­ta­malla haun voit sel­vit­tää muita avain­sa­naasi liit­ty­viä ai­heita ja ai­he­pii­rejä, jotka ei­vät var­si­nai­sesti liity myy­tä­vään tuot­tee­seen tai palveluun.

Negatiivisten avainsanojen lisääminen Google Ads -kampanjaan

Voit li­sätä ne­ga­tii­vi­sia avain­sa­noja kam­panja- sekä mai­nos­ryh­mä­ta­solle. Li­sä­tes­säsi ne­ga­tii­vi­sen avain­sa­nan kam­pan­ja­ta­solle, se kos­kee kaik­kia kam­pan­jan mai­nos­ryh­miä. Jos taas li­säät ne­ga­tii­vi­sen avain­sa­nan kos­ke­maan yk­sit­täistä mai­nos­ryh­mää, se ei koske kam­pan­jan muita mainosryhmiä.

Googlen oh­je­kes­kuk­sesta löy­dät yk­sin­ker­tai­set oh­jeet, jossa käy­dään vaihe-vai­heelta läpi ne­ga­tii­vis­ten avain­sa­no­jen li­sää­mi­nen Google Ads -tiliisi.

Yhteenveto

Ota ne­ga­tii­vi­set avain­sa­nat hal­tuun ensi kät­te­lyssä. Moni yri­tys unoh­taa tai ei tiedä ne­ga­tii­vis­ten avain­sa­no­jen ole­mas­sao­losta, jos mai­non­taa suo­ri­te­taan itsenäisesti.

Ota ne käyt­töön mah­dol­li­sim­man pian, mie­lel­lään jo en­nen mai­non­nan aloit­ta­mista. Vä­hen­nät tur­hia näyt­tö­ker­toja ja mai­nosklik­kejä sekä ko­ro­tat laa­tu­pis­teitä heti alusta läh­tien, koska mai­nok­sesi on osu­vampi. Laa­tu­pis­teet pa­ran­ta­vat olen­nai­sesti mai­nos­si­joit­te­lua ja vä­hen­tä­vät klikkihintaa.

Löy­dät ne­ga­tii­vi­sia avain­sa­noja avain­sa­na­työ­ka­lun ja ha­ku­ter­mi­ra­por­tin avulla. Käyt­tä­mällä hie­man luo­vuutta ja suo­rit­ta­malla Google-ha­kuja avain­sa­noil­lasi löy­dät vii­mei­set­kin ne­ga­tii­vi­set avain­sa­nat, joilla et ha­lua nä­kyä hakutuloksissa.

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!