fbpx

Google Ads -mainonnan hinta

Kuinka paljon Google Ads -mainonta maksaa?

Jos har­kit­set Google Ads -mai­non­nan aloit­ta­mista mark­ki­noin­nin ja myyn­nin tueksi, yksi pääl­lim­mäi­sistä ky­sy­myk­sis­täsi saat­taa olla pal­jonko mai­nos­ta­mi­nen Googlessa maksaa?

Teks­tin luet­tuasi opit:

   • Mistä Google Ads -mai­non­nan hinta tu­lee ja mitkä ovat sen pääperiaatteet.
   • Google Ads -mai­non­nan bud­je­tin suunnittelun.
   • Kuinka sääs­tät ra­haa ja te­hos­tat Google Ads -mainontaa.
   • Mistä työ­ku­lut koos­tu­vat mai­non­nan suun­nit­te­lun ja to­teu­tuk­sen ul­kois­tuk­sessa ammattilaiselle.

Google Ads -mai­nonta pe­rus­tuu mai­nos­huu­to­kaup­paan, missä läh­tö­koh­tai­sesti eni­ten tar­joa­vat mai­nos­ta­jat saa­vat mai­nok­sensa nä­ky­viin ha­ku­tu­los­ten paa­lu­pai­koille. Google Ads -mai­non­nan hinta riip­puu myös useasta muusta te­ki­jästä, ku­ten käy­tös­säsi ole­vasta hin­ta­tar­jous­stra­te­giasta. Voit esi­mer­kiksi mak­saa Googlen ha­ku­ver­kos­tossa klik­kaus­koh­tai­sen hin­nan mu­kaan tai Googlen Display-ver­kos­tossa tu­han­nen näyt­tö­ker­ran mukaan.

Tässä teks­tissä kä­sit­te­lemme ha­ku­ver­kos­ton ma­nu­aa­lista klik­kaus­koh­taista hin­ta­tar­jousta, mistä on hyvä läh­teä liik­keelle ha­ku­ver­kos­ton kam­pan­jaa ra­ken­net­taessa. Ma­nu­aa­li­nen klik­kaus­koh­tai­nen hin­ta­tar­jous pe­rus­tuu cost per click (CPC)-malliin, eli mak­sat mai­non­nasta Googlelle vain niistä ker­roista, kun mai­nos­tasi klikataan.

Käy­tet­täessä ma­nu­aa­lista klik­kaus­koh­taista hin­ta­tar­jousta, avain­sa­noille mää­ri­te­tään kor­kein klik­kaus­koh­tai­nen hin­ta­tar­jous, joka on yh­destä klik­kauk­sesta ve­loi­tet­tava enim­mäis­summa. Mää­ri­tät siis kor­keim­man klik­kaus­koh­tai­sen hin­ta­tar­jouk­sen Ads -mai­non­nassa käy­tet­tä­ville avain­sa­noille, jotka käyn­nis­tä­vät teks­ti­mai­nos­tesi esit­tä­mi­sen Googlessa.

Ole­te­taan, että kor­kein klik­kaus­koh­tai­nen hin­ta­tar­jouk­sesi tie­tylle avain­sa­nalle on 0,50 €, eli olet val­mis mak­sa­maan tä­män hin­nan siitä, että mai­nos­tasi kli­ka­taan Googlessa. Kun esi­mer­kiksi 50 ih­mistä nä­kee mai­nok­sesi ja tästä jou­kosta viisi klik­kaa mai­nos­tasi, mak­sat täl­löin Googlelle 5 klik­kausta x 0,50 € eli 2,50 €.

Usein to­del­li­nen klik­ki­hinta on kui­ten­kin pie­nempi kuin aset­ta­masi kor­kein hin­ta­tar­jous, eli tässä ta­pauk­sessa > 0,50 €. Tämä joh­tuu siitä, että Google AdWords -huu­to­kau­passa mak­sat vain sen ver­ran mitä vaa­di­taan mai­nok­sesi si­joit­te­lusta hakutuloksissa.

Esi­merkki

Ole­te­taan, että kor­kein klik­kaus­koh­tai­nen hin­ta­tar­jouk­sesi on 0,50 € ja mai­nok­sesi si­joit­tuu en­sim­mäi­seksi ha­ku­tu­lok­sissa. Ala­puo­lella ole­van mai­nok­sen kor­kein klik­kaus­koh­tai­nen hin­ta­tar­jous on 0,35 € ja si­joit­tuu toi­seksi ha­ku­tu­lok­sissa. Google au­to­maat­ti­sesti pie­nen­tää klik­ki­hin­taasi, koska säi­ly­tät mai­nok­sesi si­jain­nin pie­nem­mäl­lä­kin hin­ta­tar­jouk­sella, joka tässä ta­pauk­sessa on 0,36 €.

Säästä klikkihinnoissa ja paranna mainossijoittelua laatupisteillä

Google ha­luaa tar­jota käyt­tä­jil­leen mah­dol­li­sim­man hy­vän käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen ja hyö­dyl­li­sim­mät hakutulokset.

Tästä syystä Google ar­vioi mai­nok­sesi hyö­dyl­li­seksi laa­tu­pis­tei­den (as­tei­kolla 1 – 10) avulla. Laa­tu­pis­teet koos­tu­vat odo­te­tusta klik­kaus­pro­sen­tista, mai­nok­sen osu­vuu­desta ja las­keu­tu­mis­si­vun käyt­tö­ko­ke­muk­sesta. Kor­keat laa­tu­pis­teet pa­ran­ta­vat mai­nos­si­joit­te­lua ja pie­nen­tä­vät klikkihintaa.

Var­mista aina, että mai­nonta on suun­ni­teltu ko­ko­nai­suu­des­saan mah­dol­li­sim­man osu­vaksi. Jos esi­mer­kiksi asia­kas et­sii pa­ket­ti­au­toa, on sa­nan ”pa­ket­ti­auto” hyvä löy­tyä mai­nos­teks­tistä sekä las­keu­tu­mis­si­vulta, minne mai­nonta oh­jaa. Tämä vai­kut­taa suo­raan odo­tet­tuun klik­kaus­pro­sent­tiin, mai­nok­sen osu­vuu­teen sekä aloi­tus­si­vun käyt­tö­ko­ke­muk­seen ja sitä kautta laatupisteisiin.

Huo­nosti suun­ni­tel­lut avain­sa­nat ja mai­nos­teks­tit sekä las­keu­tu­mis­si­vun huono käyt­tö­ko­ke­mus pie­nen­tä­vät laa­tu­pis­tei­täsi, jol­loin mai­nok­sesi si­joit­tuu ha­ku­tu­lok­sissa epä­suo­tui­sasti ja mak­sat kli­keistä kes­ki­mää­rin enem­män. Tästä syystä on eri­tyi­sen tär­keää, että ra­ken­nat ja suun­nit­te­let kai­ken huo­lella kun­toon en­nen mai­non­nan aloittamista.

Päiväbudjetti ja kuukausittainen mainosbudjetti

Voit aset­taa kul­le­kin mai­nos­kam­pan­jal­lesi päi­vä­bud­je­tin eli mää­rän, jonka olet val­mis käyt­tä­mään mai­non­taan päi­vässä. Jos esi­mer­kiksi olet aset­ta­nut päi­vä­bud­je­tiksi 50 €, tar­peeksi usean mai­nosklik­kauk­sen jäl­keen mai­nok­sesi lak­kaa nä­ky­mästä lop­pu­päi­vän osalta, koska päi­vä­koh­tai­nen bud­jetti on täyt­ty­nyt. Google itse neu­voo aloit­te­li­joita ko­kei­le­maan 10 – 50 € päiväbudjettia.

Päi­vä­bud­je­tin saat ja­ka­malla kuu­kausi­bud­je­tin (määrä, jonka olet val­mis käyt­tä­mään Google Ads -mai­non­taan kuu­kau­dessa) kuu­kau­den kes­ki­mää­räi­sellä päi­vien mää­rällä (30,4).

Jos esi­mer­kiksi käy­tät kuu­kau­dessa 200 € mai­non­taan, päi­vä­bud­jet­tisi on:

200 € / 30,4 = 6,578… ~ 6,60 € / pv

Joi­nain päi­vinä, kun mai­nok­sesi ovat eri­tyi­sen suo­sit­tuja, Google saat­taa käyt­tää jopa kaksi ker­taa päi­vä­bud­jet­tisi ver­ran ra­haa näille päi­ville, jotta saat täy­den hyö­dyn mai­nok­sis­tasi irti. Tämä yli­jäämä kui­ten­kin ta­sa­taan hil­jai­sem­pina päivinä.

Tie­tyltä las­ku­tus­kau­delta si­nulta ei siis las­ku­teta ikinä enem­pää, kuin mitä saa­daan ker­to­malla päi­vä­koh­tai­nen bud­jet­tisi kes­ki­mää­räi­sellä kuu­kausien mää­rällä (30,4). Kam­pan­joissa saat­taa kui­ten­kin esiin­tyä pie­niä eroja kes­ki­mää­räis­ten päi­vä­bud­jet­tien ja ko­ko­nais­ku­lu­jen vä­lillä, jos jot­kut niistä on kes­key­tetty tai ei­vät ole ol­leet käyn­nissä koko kuukautta.

Nor­maa­lilla näy­töllä mai­nok­siasi näy­te­tään ta­sai­sesti koko päi­vän ajan, kun taas no­peu­tettu näyttö näyt­tää mai­nok­siasi, kun­nes bud­jet­ti­raja on yli­tetty. Nor­maali näyttö on siis pa­rem­min op­ti­moitu ja se on usein pa­rempi vaih­toehto, jos yri­tyk­sel­läsi on ra­joi­tettu bud­jetti käytettävissä.

Google eh­dot­taa suo­si­tel­tua bud­jet­tia, jos kam­panja ei toimi te­hok­kaasti bud­je­tin ra­joit­taessa sitä. Google ei kui­ten­kaan eh­dota suo­si­tusta, jos päi­vä­bud­jet­tisi täyt­tyy har­voin tai, jos kam­pan­jasta on ke­rään­ty­nyt ra­joi­te­tusti tietoa.

Mitä on hyvä ottaa huomioon Google Ads -mainonnan kuukausibudjetin suunnittelussa?

 1. Lii­ke­toi­minta ja toimiala

Mikä on yri­tyk­senne lii­ke­toi­minta ja kuinka kil­pail­tua tuot­tei­denne tai pal­ve­lui­denne mai­nos­ta­mi­nen on Googlessa? Mitä kil­pail­lumpi toi­miala, sitä suu­rempi on yk­sit­täi­sestä klik­kauk­sesta mak­set­tava hinta. Tie­toa yk­sit­täis­ten avain­sa­no­jen hin­noista ja ha­ku­mää­ristä voit sel­vit­tää Googlen avain­sa­na­työ­ka­lun avulla.

 1. Ta­voit­teet

Kuinka pal­jon ha­luat mai­non­nan Googlessa tuo­van kon­ver­sioita, eli tiet­tyjä en­nalta mää­ri­tet­tyjä toi­min­toja? Kon­ver­sio voi olla esi­mer­kiksi yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keen lä­he­tys tai myyn­ti­ta­pah­tuma verk­ko­si­vuilla. Mää­ritä mil­lai­sen pää­oman olet val­mis si­joit­ta­maan mai­non­taa ja mil­laista tuot­toa odo­tat mai­non­nalta. Jotta voit ar­vioida si­joi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sent­tia (ROI), tu­lee si­nun mää­rit­tää kon­ver­siot Google Ads:in hal­lin­ta­pa­nee­lissa tai Google Ana­ly­tic­sissa. Kik­kaa tästä saa­dak­sesi li­sä­tie­toa si­joi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sen­tista.

 1. Kam­pan­jan laajuus

Kuinka mon­taa tuo­tetta tai pal­ve­lua ha­luat mai­nos­taa, onko mai­nonta jat­ku­vaa vai määräaikaista?

Ra­joi­tettu bud­jetti vai­kut­taa oleel­li­sesti nä­ky­vyy­teen. Huo­mioi myös, että mitä useampi tuo­te­ka­te­go­ria yri­tyk­sel­läsi on (esim. tie­to­ko­neet, pu­he­li­met jne.), sitä enem­män Google Ads:issa täy­tyy tehdä kam­pan­joita ja mai­nos­ryh­miä, jotta mai­nok­sesi koh­den­tu­vat näitä ha­ke­ville ih­mi­sille. Tämä li­sää myös avain­sa­no­jen mää­rää, mikä kas­vat­taa tar­vit­ta­van bud­je­tin määrää.

Mitä ra­joi­te­tumpi bud­jetti, sitä tar­kem­min kan­nat­taa miettiä:

   • Kor­kein klik­kaus­koh­tai­nen hin­ta­tar­jouk­sesi avain­sa­noil­lesi. Kor­keat hin­ta­tar­jouk­set voi­vat no­peasti syödä päi­vä­koh­taista bud­jet­tiasi ja mai­nok­sesi lak­kaa­vat nä­ky­mästä lop­pu­päi­vän osalta.
   • Ai­ka­väli, jol­loin mai­nok­sesi nä­ky­vät (esim. aamu tai ilta).
   • Mitkä ovat tuot­teesi tai pal­ve­lusi, joista ker­tyy par­hai­ten myyntikatetta?

Keinoja säästää rahaa ja saada parempia tuloksia Google Ads -mainonnassa

Pe­rus­asiat kuntoon

Jotta Google Ads -mai­nonta on kaik­kein te­hok­kainta, yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen, kam­panja- ja mai­nos­ryh­mä­ra­ken­teen, avain­sa­no­jen, mai­nos­teks­tien sekä hin­ta­tar­jous­ten täy­tyy olla kun­nossa en­nen mai­nos­ta­mi­sen aloittamista.

VAR­MISTA MYÖS SEU­RAA­VAT ASIAT:

Ota käyt­töön Google Ads:in mainoslaajennukset

   • Mai­nos­laa­jen­nuk­set an­ta­vat asiak­kaille li­sä­tie­toa ja vai­kut­ta­vat olen­nai­sesti os­to­pää­tök­seen. Tyy­pil­li­siä mai­nos­laa­jen­nuk­sia ovat esi­mer­kiksi pu­he­lin­pai­nike, si­jain­ti­tie­dot, li­sä­teks­tit ja lin­kit tie­tyille verk­ko­si­vus­tosi si­vuille. Ne pa­ran­ta­vat nä­ky­vyyttä sekä li­sää­vät mai­nos­ten klikkausprosenttia.

Las­keu­tu­mis­si­vun skaalautuvuus

   • Var­mista, että mai­nok­sesi las­keu­tu­mis­sivu toi­mii kai­killa lait­teilla (mo­biili, tie­to­kone, tabletti). Huono käyt­tö­ko­ke­mus joh­taa kor­ke­aan pois­tu­mis­pro­sent­tiin ja mak­sat tur­haan mainosklikeistä.

Las­keu­tu­mis­si­vun toimintakehotteet

   • Ha­luat­han, että asia­kas te­kee ha­lua­masi toi­min­non verk­ko­si­vuil­lasi. Tämä voi olla esi­mer­kiksi yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keen lä­het­tä­mi­nen. Tästä syystä var­mista, että si­vus­tol­lasi on toi­min­taan ke­hot­ta­via, erot­tu­via pai­nik­keita, ku­ten vih­reä ”Jätä yh­tey­den­ot­to­pyyntö tästä!”-painike.

Verk­ko­si­vu­jen nopeus

   • Var­mista, että net­ti­si­vusi toi­mii ja la­tau­tuu no­peasti millä ta­hansa lait­teella. Tais­te­let ih­mis­ten ajasta, jo­ten si­vu­jesi la­tau­tuessa hi­taasti he ei­vät jää odot­ta­maan sen avau­tu­mista ja mak­sat tur­haan kli­keistä. Voit tar­kis­taa verk­ko­si­vu­jesi no­peu­den Google Pa­geS­pee­din avulla ja Google eh­dot­taa si­nulle tar­vit­taessa parannusehdotuksia.

Var­mista ky­syntä tuot­teel­lesi tai palvelullesi

   • Tämä voi vai­kut­taa it­ses­tään sel­vältä, mutta jotta Google-mai­non­nasta yli­pää­tään olisi hyö­tyä yri­tyk­sel­lesi, var­mista kiin­nos­tus tuo­tetta tai pal­ve­luasi koh­taan. Google Ads -mai­nonta ei ole oi­ko­tie myyn­tiin, vaan toi­mii myyn­nin tu­kena. To­den­nä­köi­sesti me­ne­tät vain li­sää pää­omaa, jos tar­jon­tasi ei ole ajan ta­salla, siinä on ke­hit­tä­mi­sen va­raa tai sille ei yk­sin­ker­tai­sesti ole tar­peeksi kysyntää.

Aseta mai­nok­sen klik­ki­hinta (CPC) manuaaliseksi

   • Au­to­maat­ti­nen klik­ki­hinta voi olla hyvä, jos yri­tyk­sel­läsi ei ole ai­kaa seu­rata ja muo­kata hin­ta­tar­jouk­sia. Google au­to­maat­ti­sesti seu­raa kil­pai­li­joita, muok­kaa klik­ki­hin­toja ja op­ti­moi mai­nok­set niin, että saat mah­dol­li­sim­man monta klik­kiä aset­ta­mal­lesi bud­je­tille. Usein kui­ten­kin pää­dyt mak­sa­maan klik­kauk­sista enem­män kuin ma­nu­aa­li­sella ase­tuk­sella, koska Googlen pää­ta­voite on saada si­nulle klik­kejä. Täl­löin pit­källä ai­ka­vä­lillä kat­teesi kär­sii, vaikka sai­sit konversioita.

Tee jo­kaista mai­nos­ryh­mää koh­den vä­hin­tään kolme laa­du­kasta mainosta

   • Saat laa­duk­kaam­pia klik­kauk­sia, jos mai­nok­sesi ovat tark­kaan koh­den­net­tuja. Jos asia­kas esi­mer­kiksi et­sii soh­vaa, hän to­den­nä­köi­sesti klik­kaa osu­vam­paa soh­va­mai­nosta mie­luum­min kuin yleistä huo­ne­ka­lu­mai­nosta. Jos yri­tyk­sesi te­kee esi­mer­kiksi put­ki­töitä, tee jo­kai­selle mai­nos­ryh­mälle (esi­mer­kiksi put­kia­sen­nus ja put­ki­sa­nee­raus) vä­hin­tään kolme eri­laista mai­nos­teks­tiä. Google ke­rää da­taa jo­kai­sen mai­nos­ryh­män mai­nok­sis­tasi ja va­lit­see näistä kol­mesta käy­tet­tä­väksi par­hai­ten suo­riu­tu­van mai­nok­sen puolestasi.

Ajat­tele sesonkia

   • Esi­mer­kiksi muoti- ja vaa­te­tusa­lalla se­son­git voi­vat olla erit­täin tär­keitä ai­koja myyn­nille ja sil­loin kan­nat­taa koh­den­taa mai­non­taa tiet­tyi­hin tuot­tei­siin, esi­mer­kiksi ke­väällä ja ke­sällä pu­kui­hin ja tal­vella tak­kei­hin. Google -mai­non­nan voi myös kes­keyt­tää mil­loin ta­hansa, jos se ei ole sillä het­kellä kan­nat­ta­vaa. Esi­mer­kiksi tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa ei kan­nata mai­nos­taa enää kesällä.

Mää­ritä mil­loin mai­nok­siasi näytetään

   • Voit aset­taa ai­ka­vä­lin mai­nok­sil­lesi, eli ra­jata mi­hin ai­kaan ne nä­ky­vät. Jos esi­mer­kiksi tie­dät, että koh­de­ryh­mäsi se­laa net­tiä, te­kee Google-ha­kuja tai vie­rai­lee net­ti­si­vuil­lasi il­tai­sin, voit aset­taa mai­nok­sesi nä­ky­mään ilta-aikaan.

Aseta alue, jossa mai­nok­sesi näkyvät

   • Koh­dista mai­nok­sesi sinne, missä asiak­kaasi ovat. Jos esi­mer­kiksi toi­mit pää­kau­pun­ki­seu­dulla, et to­den­nä­köi­sesti ha­lua mai­nos­tesi nä­ky­vän koko Suo­messa. Voit myös muut­taa ja muo­kata alue­a­se­tuk­sia mil­loin tahansa.

Op­ti­moi mai­non­taa säännöllisesti

   • Yksi suu­rim­mista vir­heistä Google Ads -mai­non­nassa on jät­tää kam­pan­jat taus­talle pyö­ri­mään nii­den aloi­tet­tua. Seu­raa kam­pan­joi­den me­nes­tystä sään­nöl­li­sesti. Muok­kaa ja ra­kenna tar­vit­taessa uusia kam­pan­joita ja mai­nos­ryh­miä. Seu­raa ha­ku­ter­mi­ra­port­teja ja li­sää avain­sa­noja sekä ne­ga­tii­vi­sia avain­sa­noja. Pa­ranna ny­kyi­siä mai­nos­teks­tejä ja tee tar­peen mu­kaan uusia. Har­kitse myös päi­vä­koh­tai­sen bud­je­tin nos­ta­mista, jos bud­jet­tisi on ra­joi­tettu ja mah­dol­li­suus on ta­voit­taa en­tistä suu­rempi joukko po­ten­ti­aa­li­sia asiak­kaita. Var­mista li­säksi aina, että ase­tuk­sesi ovat kun­nossa (esim. mai­nos­ten esiin­ty­mi­sen ai­ka­väli ja alue).

Google Ads -mainonnan toteuttaminen ulkoisella digimarkkinointiyrityksellä

Google Ads vaa­tii jat­ku­vaa yl­lä­pi­toa, jos ha­luaa mah­dol­li­sim­man hy­viä tu­lok­sia. Ul­kois­ta­malla mai­non­nan suun­nit­te­lun ja to­teu­tuk­sen am­mat­ti­lai­selle sääs­tät itse myös ai­kaa ja voit kes­kit­tyä omaan ydinosaamiseesi.

Työ­ku­lut ovat hy­vin pal­jolti riip­pu­vai­sia kam­pan­jasi laa­juu­desta ja kuu­kausit­tai­sesta mediabudjetista.

Ul­kois­taessa mai­non­nan suun­nit­te­lun ja to­teu­tuk­sen di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin yri­tyk­selle, työstä ai­heu­tu­via ku­luja syntyy:

   • Kam­panja- ja mai­nos­ryh­mä­ra­ken­tei­den suunnittelusta
   • Avain­sa­no­jen ja mai­nos­teks­tien suunnittelusta
   • Ase­tus­ten ja kam­pan­joi­den yl­lä­pi­dosta, ke­hit­tä­mi­sestä ja optimoinnista
   • Kam­pan­ja­tu­los­ten ana­ly­soin­nista ja raportoinnista
   • Mark­ki­na­tut­ki­muk­sesta (kil­pai­li­joi­den tuot­teet ja pal­ve­lut, tar­jouk­set ja mainokset)

Yhteenveto

Google Ads- mai­non­nan hinta koostuu:

Hin­ta­tar­jous­stra­te­giasta

   • Mak­satko kli­keistä vai näyttökerroista?

Kor­keim­masta klik­kaus­koh­tai­sesta hintatarjouksesta

   • Mitä enem­män olet val­mis mak­sa­maan yh­destä kli­kistä, sitä pa­rem­min mai­nok­sesi si­joit­tuu ha­ku­tu­lok­sissa. Mai­nok­sen osu­vuus ja laatu (vrt. laa­tu­pis­teet 1-10) pie­nen­tä­vät klik­ki­hin­taa ja pa­ran­ta­vat si­joit­te­lua hakutuloksissa.

Tar­vit­ta­vasta mainosbudjetista

   • Jos kam­panja on laaja (pal­jon tuo­te­ryh­miä, vaa­tii tark­kaa koh­dis­ta­mista), toi­mia­lalla on pal­jon kil­pai­lua, mai­nos­ta­voit­teet ovat kor­keat tai mai­nonta on jat­ku­vaa, jou­dut kes­ki­mää­rin si­joit­ta­maan mai­non­taan enemmän.

Mai­non­nan ulkoistamisesta

   • Google Ads -kam­panja vaa­tii pit­kä­jän­teistä suun­nit­te­lua ja jat­ku­vaa yl­lä­pi­toa, jotta mai­non­nasta saa kai­ken hyö­dyn irti. Myös tu­los­ten ana­ly­sointi ja ra­por­tointi kuu­lu­vat työ­hön, jotta mai­non­taa voi­daan jat­ku­vasti op­ti­moida ja yri­tyk­sesi py­syy ajan ta­salla. Oi­keissa kä­sissä Google Ads voi olla erit­täin toi­miva mai­non­nan keino esi­mer­kiksi myyn­nin tukena. 

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään päätyyn!