fbpx

Mainosta maailman suosituimmassa visuaalisessa mediassa

YouTube-mainonta on edullista ja tarkasti kohdennettavaa

You­Tube-mai­non­nan kautta ta­voi­tat asiak­kaasi maa­il­man suo­si­tuim­massa vi­su­aa­li­sessa me­diassa. Jos ta­voit­tee­nasi on esi­mer­kiksi tuot­teesi myyn­nin kas­vat­ta­mi­nen tai me­nes­tyk­se­käs tuo­te­lan­see­raus, au­tamme löy­tä­mään kus­tan­nus­te­hok­kaim­man ja ve­to­voi­mai­sim­man ta­van tehdä videomainontaa.

You­Tube-mai­non­nan koh­den­ta­mi­sessa on erit­täin laa­jat mah­dol­li­suu­det, jol­loin mai­nok­set saa­daan nä­ky­mään juuri oi­kealle ylei­sölle. Mai­nok­sia voi­daan koh­den­taa esi­mer­kiksi ai­hei­den, avain­sa­no­jen, de­mo­gra­fis­ten tie­to­jen (ikä, su­ku­puoli, per­he­ti­lanne) ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den mu­kaan tai os­toai­keissa ole­ville ylei­söille. Li­säksi You­Tube-mai­nonta toi­mii te­hok­kaana uu­del­leen­mark­ki­noin­nin työkaluna.

You­Tube-mai­nonta on Suo­messa vielä suh­teel­li­sen vä­hän kil­pail­tua, ja siksi siellä mai­nos­ta­mi­nen on suh­teel­li­sen edul­lista ver­rat­tuna usei­siin mui­hin di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin muotoihin.

7 syytä aloittaa mainonta YouTubessa jo tänään:

 1. You­Tube-mai­non­nalla ta­voi­tat vi­su­aa­li­sesta si­säl­löstä kiin­nos­tu­neet yleisöt
 2. Suo­messa usealla toi­mia­lalla kil­pailu vielä vähäistä
 3. Mo­ni­puo­li­set vi­deo­mai­nos­ten muodot
 4. Mai­nok­sia voi­daan koh­den­taa mm. ai­heen, avain­sa­no­jen, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den, de­mo­gra­fis­ten tie­to­jen tai uu­del­leen­mark­ki­noin­ti­luet­te­loi­den perusteella
 5. Erin­omai­nen brän­di­mai­non­nan työkalu
 6. Mah­dol­li­suus te­hok­kai­siin re­mar­ke­ting-kam­pan­joi­hin
 7. Tarkka mi­tat­ta­vuus You­Tube Ana­ly­tic­sin avulla

YouTube -mainonta Raaka Median ammattilaisen toteuttamana

Mai­non­taasi hoi­taa ser­ti­fioitu You­Tube-mai­non­nan am­mat­ti­lai­nen, joka pa­neu­tuu huo­lel­li­sesti lii­ke­toi­min­taasi ja ta­voit­tei­siisi en­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä. Seu­raamme ja op­ti­moimme mai­non­taasi ana­ly­tii­kan da­taan pe­rus­tuen ja ra­por­toimme saa­vu­te­tuista tu­lok­sista ker­ran kuu­kau­dessa. Tar­vit­taessa saat kaut­tamme myös You­Tube-mai­non­nan vi­deo­tuo­tan­non. Lähde roh­keasti ko­kei­le­maan vi­deo­mai­non­nan te­hoa You­Tu­bessa, me autamme!

Ota etumatkaa kilpailijoihisi tehokkaalla digimarkkinoinnilla!

Ota etu­mat­kaa kil­pai­li­joi­hisi te­hok­kaalla digimarkkinoinnilla!

Lupauksemme sinulle:

 • Mai­non­taasi hoi­taa ser­ti­fioitu You­Tube -mai­non­nan ammattilainen
 • Val­vomme mai­non­tasi te­hok­kuutta tar­kasti oh­ja­tulla optimointiprosessilla
 • Lä­pi­nä­ky­vää pal­ve­lua ja sel­ko­kie­li­nen raportointi
 • Olemme mut­kat­to­mia ja maan­lä­hei­siä tyyp­pejä ja kans­samme on helppo asioida
 • Kes­ki­tymme si­joi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sent­tiin (ROI) – mak­si­moimme myyn­tisi pie­nim­millä mah­dol­li­silla mainostuskustannuksilla

Näin palvelu toimii käytännössä

1. Aloituspalaveri

Aloi­tus­pa­la­ve­rissa mää­ri­te­tään mai­nos­tet­ta­vat tuot­teet ja pal­ve­lut sekä ni­me­tään mai­non­taasi hoi­tava yh­teys­hen­kilö. Aloi­tus­pa­la­veri an­taa sel­keät raa­mit mai­non­nan suun­nit­te­lulle ja sel­keyt­tää yh­tei­set tavoitteet.

2. Mainonnan suunnittelu ja kampanjoiden rakentaminen

Suun­nit­te­lemme mai­non­tanne avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teella. Mai­non­nan suun­nit­telu aloi­te­taan kon­ver­sioi­den mää­rit­tä­mi­sellä, minkä jäl­keen ede­tään kam­pan­joi­den ra­ken­ta­mi­seen. En­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä var­mis­te­taan ana­ly­tii­kan toi­mi­vuus mai­non­nan tukena.

3. Julkaisu ja mainonnan optimointi

Kun mai­nonta on käyn­nis­tetty, aloi­tamme da­taan pe­rus­tu­van mai­non­nan op­ti­moin­nin. Jat­ku­valla A/B -tes­tauk­sella ja op­ti­moin­nilla haemme mai­no­seu­roil­lesi par­haan mah­dol­li­sen tuoton.

4. Raportointi ja yhteydenpito

Ra­por­toimme mai­non­nan tu­lok­sista kuu­kausit­tain, minkä li­säksi kes­kus­te­lemme sään­nöl­li­sesti mai­non­nalla saa­vu­te­tuista tu­lok­sista. Pi­dämme si­nut aina ajan ta­salla ja olemme aina tavoitettavissa.

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!

Täytä alla oleva lo­make tai soita 040 778 6545

Täytä alla oleva lo­make tai

soita 040 778 6545