fbpx

Digitaalisen markkinoinnin strategia selkeyttää tekemistä ja parantaa tuloksia

Digitaalisen markkinoinnin strategia

Me­nes­tyk­se­käs di­gi­mark­ki­nointi vaati poh­jaksi sel­keän stra­te­gian. Di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin stra­te­gia tu­li­si­kin olla olen­nai­nen osa jo­kai­sen yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lua. Hy­vin laa­dittu di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin stra­te­gia tuo am­mat­ti­maista otetta mark­ki­noin­nin suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen sekä pa­ran­taa mai­non­nan tuottavuutta.

Mark­ki­noin­nin stra­te­gi­nen suun­nit­telu aloi­te­taan po­rau­tu­malla lii­ke­toi­min­tasi ta­voit­tei­siin, myy­tä­viin tuot­tei­siin ja pal­ve­lui­hin, pro­ses­sei­hin sekä hin­noit­te­luun. Tä­män jäl­keen teh­dään SWOT-ana­lyysi, missä mää­ri­te­tään si­säi­set vah­vuu­det ja heik­kou­det sekä ul­koi­set mah­dol­li­suu­det ja uhat. Al­kuun siis mää­ri­te­tään lii­ke­toi­min­tasi ydin­asiat pe­rus­teel­li­sesti, mikä luo poh­jan mark­ki­noin­nin tak­ti­selle suunnittelulle.

Tak­ti­nen suun­nit­te­lu­vaihe start­taa os­ta­ja­per­soo­nien mää­rit­te­lyllä, missä tun­nis­te­taan tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaat ja hei­dän eri­tyis­piir­teensä. Huo­lel­li­sesti teh­dyllä os­ta­ja­per­soo­nien mää­rit­te­lyllä var­mis­te­taan se, että mai­non­taa koh­den­ne­taan oi­keille yleisöille.

Seu­raa­vissa vai­heissa pa­neu­du­taan koh­de­mark­ki­noi­hin, teh­dään kil­pai­lija-ana­lyysi sekä mää­ri­te­tään mark­ki­noin­ti­ka­na­vat ja mark­ki­noin­ti­tiimi. Vii­mei­sessä vai­heessa al­lo­koi­daan mark­ki­noin­ti­bud­jetti eri main­osa­lus­to­jen vä­lillä ha­lu­tulle ajan­jak­solle. Bud­je­tin voi laa­tia esi­mer­kiksi seu­raa­valle vuo­delle tai ly­hyem­mälle ajalle.

Lop­pu­tu­lok­sena on yk­si­tyis­koh­tai­nen suun­ni­telma siitä, kuinka yri­tyk­sesi di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin stra­te­gia vie­dään käytäntöön.

5 syytä miksi jokaisella yritykselle tulisi olla digitaalisen markkinoinnin strategia:

  1. Sel­keyt­tää omat vah­vuu­det ja heik­kou­det suh­teessa kilpailijoihin
  2. An­taa mark­ki­noin­nin to­teu­tuk­selle sel­keän suun­nan ja oh­jaa tekemistä
  3. Toi­mii tie­kart­tana, ke­nelle mai­non­taa koh­den­ne­taan ja missä kanavissa
  4. Mää­rit­tää roo­lit kuka mark­ki­noin­tia toteuttaa
  5. Tuo am­mat­ti­mai­sen ot­teen te­ke­mi­seen ja pa­ran­taa tuloksia

Hy­vin laa­dittu di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin stra­te­gia an­taa sel­keät raa­mit te­ke­mi­selle ja va­laa pe­rus­tan di­gi­mark­ki­noin­nissa me­nes­ty­mi­selle. Stra­te­gian käy­tän­töön­pa­non tueksi on hyvä laa­tia eril­li­nen, mik­ro­ta­solle me­nevä mark­ki­noin­ti­suun­ni­telma, minkä to­teu­tuk­sessa hy­viä työ­ka­luja ovat esi­mer­kiksi mark­ki­noin­nin vuo­si­kello ja eril­li­nen si­säl­tö­suun­ni­telma. Au­tamme si­nua mie­lel­lämme myös mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sessa sekä mark­ki­noin­nin käy­tän­nön toteutuksessa.

Raaka Me­dia on ELY-kes­kuk­sen ni­mit­tämä ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den pui­te­toi­mit­taja ja voit ha­kea kans­samme ELY-ra­hoi­tusta mark­ki­noin­nin stra­te­gi­seen suun­nit­te­luun ja kehittämiseen.

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!

Täytä alla oleva lo­make tai soita 040 778 6545

Täytä alla oleva lo­make tai

soita 040 778 6545