fbpx

Ohjaa verkkovierailijat takaisin sivustollesi ja tavoita ostopolun harkintavaiheessa olevat asiakkaasi

Remarketing-mainonta (retargeting)

Re­mar­ke­ting-mai­nonta (jos­kus myös re­tar­ge­ting) on mai­non­nan muoto, missä mai­nok­sia näy­te­tään hen­ki­löille, jotka ovat jo ai­em­min vie­rail­leet si­vus­tol­lasi. Re­mar­ke­ting-mai­nos­ten ta­voite on pa­laut­taa nämä hen­ki­löt si­vus­tol­lesi ja saada hei­dät suo­rit­ta­maan lop­puun ha­luttu toi­minto, ku­ten yh­tey­den­ot­to­pyyn­nön lä­het­tä­mi­nen tai os­tok­sen te­ke­mi­nen verkkokaupassa.

Re­mar­ke­ting-mai­nonta on di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tär­keim­piä työ­vä­li­neitä, koska vain 2 – 3 % verk­ko­si­vus­tolle tu­le­vasta lii­ken­teestä suo­rit­taa ha­lua­masi toi­min­non en­sim­mäi­sen verk­ko­vie­rai­lun aikana.

Re­mar­ke­ting-mai­non­nassa on muu­ta­mia pe­rus­sään­töjä, mitkä tu­lee ot­taa huo­mioon mai­non­nan suun­nit­te­lussa ja to­teu­tuk­sessa. Jo­kai­sella tuot­teella ja pal­ve­lulla on oma yk­si­löl­li­nen har­kinta-aika ja tä­män tie­dos­ta­mi­sen tu­lisi oh­jata käy­tän­nön to­teu­tusta si­vus­ton ana­ly­tiik­kaan perustuen.

Myös mai­nos­ten näyt­tö­ti­heys on rat­kai­se­vassa roo­lissa, jol­loin re­mar­ke­ting-mai­nok­sia näy­te­tään so­pi­vassa mää­rin. Näin re­mar­ke­ting-mai­non­nalla saa­daan ai­kaan po­si­tii­vi­nen är­syke pa­lata si­vus­tolle, mutta ei är­sy­tetä ylen­palt­ti­sella mai­nos­ten näyttökerroilla.

7 syytä miksi remarketing-mainonta on tärkeää:

 1. Kes­ki­mää­rin 2 - 3 % asiak­kais­tasi jät­tää yh­tey­den­ot­to­pyyn­nön tai te­kee os­to­pää­tök­sen en­sim­mäi­sellä verkkovierailulla
 2. Os­to­pää­tös vaa­tii harkintaa
 3. Py­syt mie­lessä ja pa­lau­tat po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaasi ta­kai­sin sivustollesi
 4. Tarkka koh­den­ta­mi­nen si­vul­lasi ai­em­min vie­rail­leille tai tie­tystä tuot­teesta kiinnostuneille
 5. Voit tehdä pu­hut­te­le­via mai­nok­sia tar­koin ra­ja­tuille segmenteille
 6. Et jää jal­koi­hin - myös kil­pai­li­jasi te­ke­vät uudelleenmarkkinointia

Remarketing-mainonnan kanavat ja tekninen toteutus

Voit to­teut­taa re­mar­ke­ting-mai­non­taa esi­mer­kiksi Googlen Display -ver­kos­tossa, Face­boo­kissa ja Ins­ta­gra­missa sekä You­Tu­bessa. Par­haan te­hon ja kat­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­seksi, re­mar­ke­ting-mai­non­taa kan­nat­taa tehdä sa­man­ai­kai­sesti mah­dol­li­sim­man mo­nella mainosalustalla.

Re­mar­ke­ting-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen on mut­ka­tonta ja no­peaa. En­nen mai­nos­kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mistä si­vus­tosi läh­de­koo­diin tai Googlen Tag Ma­na­ge­riin asen­ne­taan koo­din­pätkä, minkä jäl­keen uu­del­leen­mark­ki­noin­ti­luet­te­loi­den ke­rää­mi­nen on mah­dol­lista. Voimme tehdä tar­vit­ta­vat tek­ni­set toi­men­pi­teet puo­les­tasi tai lä­het­tää koo­din­pät­kän si­vus­tosi yl­lä­pi­tä­jälle asen­nus­oh­jei­den kera.

Remarketing-mainonta Raaka Median ammattilaisen toteuttamana

Mai­non­taasi hoi­taa re­mar­ken­ting-mai­non­nan am­mat­ti­lai­nen, joka pa­neu­tuu huo­lel­li­sesti lii­ke­toi­min­taasi ja ta­voit­tei­siisi en­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä. Seu­raamme ja op­ti­moimme mai­non­taasi ana­ly­tii­kan da­taan pe­rus­tuen ja ra­por­toimme saa­vu­te­tuista tu­lok­sista ker­ran kuukaudessa.

Saat meiltä re­mar­ke­ting-mai­non­nan avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teella, mikä si­säl­tää myös mai­nos­ban­ne­rien suun­nit­te­lun ja toteutuksen.

Ota etumatkaa kilpailijoihisi tehokkaalla digimarkkinoinnilla!

Ota etu­mat­kaa kil­pai­li­joi­hisi te­hok­kaalla digimarkkinoinnilla!

Lupauksemme sinulle:

 • Mai­non­taasi hoi­taa ser­ti­fioitu Google Ads -mai­non­nan ammattilainen
 • Val­vomme mai­non­tasi te­hok­kuutta tar­kasti oh­ja­tulla optimointiprosessilla
 • Lä­pi­nä­ky­vää pal­ve­lua ja sel­ko­kie­li­nen raportointi
 • Olemme mut­kat­to­mia ja maan­lä­hei­siä tyyp­pejä ja kans­samme on helppo asioida
 • Kes­ki­tymme si­joi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sent­tiin (ROI) – mak­si­moimme myyn­tisi pie­nim­millä mah­dol­li­silla mainostuskustannuksilla

Valitse sertifioitu Google Partner 

Google Part­ner -kump­pa­nit ovat di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin toi­mis­toja, joi­hin Google luot­taa. Olemme Google Part­ner, koska:

 • Tuo­tamme mai­non­taa Googlen laa­tu­kri­tee­rien ja par­hai­den käy­tän­tö­jen mukaisesti
 • Olemme to­dis­tet­ta­vasti kas­vat­ta­neet asiak­kai­demme liiketoimintaa
 • Mai­non­taa tuot­ta­vat ser­ti­fioi­dut Google Ads -mai­non­nan ammattilaiset
 • Asiak­kaamme ovat tyytyväisiä

Näin palvelu toimii käytännössä

1. Aloituspalaveri

Aloi­tus­pa­la­ve­rissa mää­ri­te­tään re­mar­ke­ting-mai­non­nan tuot­teet ja pal­ve­lut sekä ni­me­tään mai­non­taasi hoi­tava yh­teys­hen­kilö. Aloi­tus­pa­la­veri an­taa sel­keät raa­mit mai­non­nan suun­nit­te­lulle ja sel­keyt­tää yh­tei­set tavoitteet.

2. Mainonnan suunnittelu ja kampanjoiden rakentaminen

Suun­nit­te­lemme mai­non­tanne avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teella. Mai­non­nan suun­nit­telu aloi­te­taan re­mar­ke­ting-ylei­sö­jen mää­rit­tä­mi­sellä. En­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä var­mis­te­taan ana­ly­tii­kan toi­mi­vuus mai­non­nan tukena.

3. Julkaisu ja mainonnan optimointi

Kun mai­nonta on käyn­nis­tetty, aloi­tamme da­taan pe­rus­tu­van mai­non­nan op­ti­moin­nin. Jat­ku­valla A/B -tes­tauk­sella ja op­ti­moin­nilla haemme mai­no­seu­roil­lesi par­haan mah­dol­li­sen tuoton.

4. Raportointi ja yhteydenpito

Ra­por­toimme mai­non­nan tu­lok­sista kuu­kausit­tain, minkä li­säksi kes­kus­te­lemme sään­nöl­li­sesti mai­non­nalla saa­vu­te­tuista tu­lok­sista. Pi­dämme si­nut aina ajan ta­salla ja olemme aina tavoitettavissa.

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!

Täytä alla oleva lo­make tai soita 040 778 6545

Täytä alla oleva lo­make tai

soita 040 778 6545