fbpx

Lisää liidejä verkkosivuilta 24 h vuorokaudessa

Liidibotti muuttaa yrityksesi verkkovierailijat liideiksi ja uusiksi asiakkaiksi. Liidibotti on väsymätön myynninedistäjä ja palvelee asiakkaitasi ympäri vuorokauden.

Miksi jokaisella yrityksellä tulisi olla Liidibotti?

Lii­di­botti mah­dol­lis­taa ma­ta­lan kyn­nyk­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, tun­nis­taa asiak­kaasi tar­peen ja oh­jaa oi­kei­siin jatkotoimenpiteisiin.

Ak­ti­voi­vat Lii­di­bo­tit nos­ta­vat tut­ki­tusti verk­ko­si­vu­jen kautta tu­le­vien yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen mää­rää 10 - 40 %. Lii­di­botti so­pii erin­omai­sesti niin b2b- kuin b2c-yrityksille.

Lii­di­botti ei ai­noas­taan li­sää yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen mää­rää, vaan se myös ri­kas­taa yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen laa­tua. Lii­di­bo­tin kes­kus­te­luja on mah­dol­lista kus­to­moida myös verk­ko­vie­rai­li­joi­den ai­em­pien käyn­tien perustella.

Hy­vin kä­si­kir­joi­tettu ja oh­jel­moitu Lii­di­botti va­paut­taa hen­ki­lös­tö­re­surs­seja ja työs­ken­te­lee vä­sy­mät­tö­mänä myyn­ni­ne­dis­tä­jänä 24 h vuo­ro­kau­dessa. Lii­di­bo­tin tuot­ta­mat yh­tey­den­ot­to­pyyn­nöt oh­jau­tu­vat suo­raan ha­lua­maasi sähköpostiosoitteeseen.

10 syytä miksi jokaisella yrityksellä tulisi olla Liidibotti

  1. Te­hos­taa liidituotantoa
  2. Pa­ran­taa yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen laatua
  3. Nos­taa konversioprosenttia
  4. Ma­dal­taa kyn­nystä ot­taa yhteyttä
  5. Pal­ve­lee asiak­kaita 24/7
  6. Va­paut­taa henkilöstöresursseja
  7. Yh­tey­de­no­tot oh­jau­tu­vat suo­raan oi­keille henkilöille
  8. Lii­di­bo­tin te­kemä al­ku­kar­toi­tus hel­pot­taa myy­jän työtä
  9. In­te­graa­tio Google Ana­ly­tic­siin ja mui­hin järjestelmiin
  10. Helppo ja no­pea käyttöönotto

Miten saan Liidibotin sivustolleni?

Lii­din­bo­tin käyt­töön­otto on help­poa ja no­peaa. Al­kuun mää­ri­tämme Lii­di­bo­tin ta­voit­teet ja ää­nen­sä­vyn (tone-of-voice). Tä­män jäl­keen kä­si­kir­joi­tamme ja oh­jel­moimme kes­kus­te­lut sekä rää­tä­löimme Lii­di­bo­tin vi­su­aa­li­sen ilmeen.

En­nen Lii­di­bo­tin lo­pul­lista asen­nusta verk­ko­si­vus­tol­lesi, tes­taamme Lii­di­bo­tin moit­teet­to­man toi­mi­vuu­den, minkä jäl­keen Lii­di­botti on val­mis integroitavaksi.

Liidibotin yhdistäminen muihin järjestelmiin ja integraatiomahdollisuudet

Lii­di­botti on mah­dol­lista yh­dis­tää myös mui­hin yri­tyk­sesi käy­tössä ole­viin jär­jes­tel­miin. Tie­dot lii­deistä voi­daan viedä esi­mer­kiksi suo­raan käy­tössä ole­vaan CRM:ään.

Näin palvelu toimii käytännössä

1. Aloituspalaveri

Aloi­tus­pa­la­ve­rissa mää­ri­te­tään Lii­di­bo­tin käyt­tö­koh­teet, ta­voit­teet, ää­nen­sävy sekä vi­su­aa­li­nen ilme.

2. Suunnittelu ja toteutus

Aloi­tus­pa­la­ve­rin jäl­keen suun­nit­te­lemme Lii­di­bo­tin avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teella. En­nen lii­di­bo­tin asen­nusta verk­ko­si­vus­tolle, käymme kans­sasi lä­vitse dia­lo­git ja toiminnallisuudet.

3. Julkaisu

Si­vus­tosi läh­de­koo­diin li­sä­tään ly­hyt koo­din­pätkä ja Lii­di­botti on val­mis käyt­töön. Toi­mi­tamme koo­din­pät­kän sel­kei­den asen­nus­oh­jei­den kera. Tar­vit­taessa voimme asen­taa koo­din si­vus­tolle puolestanne.

4. Liidien toimitus

Val­miit myyn­ti­lii­dit toi­mi­te­taan suo­raan ha­lua­maanne sähköpostiosoitteeseen.

5. Seuranta ja optimointi

Seu­ran­ta­pa­la­ve­reissa tar­kas­tel­laan Lii­di­bot­tien te­hok­kuutta ana­ly­tiik­kaan pe­rus­tuen ja teh­dään tar­vit­taessa muu­tok­sia sisältöihin.

Hinnat

189 € / KK
Liidibotti M

249 € / KK
Liidibotti L

449 € / KK
Liidibotti XL

89 € / KK
Liidibotti S

189 € / KK
Liidibotti M

249 € / KK
Liidibotti L

449 € / KK
Liidibotti XL

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!

Täytä alla oleva lo­make tai soita 040 778 6545

Täytä alla oleva lo­make tai

soita 040 778 6545