fbpx

Lue asiakkaidemme kokemuksia siitä, miten olemme kasvattaneet heidän liiketoimintaansa

Helsingin Villasukkatehdas Oy

Erikoisen hyvä palvelu, tekemisen meininki ja tulokset loivat pitkän asiakassuhteen

Meillä oli alusta al­kaen sel­keä nä­ke­mys siitä, mil­lai­sia tu­lok­sia ha­lusimme saa­vuutta di­gi­mark­ki­noin­nilla. Sen jäl­keen, kun aloi­timme yh­teys­työn Raaka Me­dian kanssa, on mark­ki­noin­tiamme ra­ken­nettu ja suun­ni­teltu am­mat­ti­mai­sesti ja ase­te­tut ta­voit­teet ovat saavutettu.

Yh­teis­työmme start­tasi muu­tama vuosi sit­ten niin sa­no­tusti nolla ti­lan­teesta ja al­kuun läh­det­tiin lii­ken­tee­seen Face­book-yh­tei­sön ra­ken­ta­mi­sesta. Tänä päi­vänä Hel­sin­gin Vil­la­suk­ka­teh­taan Face­book-si­vusta on ra­ken­tu­nut yli 23 000 Face­boo­kin käyt­tä­jän yh­teisö, mikä toi­mii lois­ta­vana alus­tana verk­ko­kaup­pamme myyn­nille. Li­säksi Raaka Me­dian to­teut­tama Google Ads -mai­nonta on tuot­ta­nut erin­omai­sia tuloksia.

Kai­ken kaik­ki­aan voi­daan to­deta, että yh­teis­työmme ai­kana olemme vah­vis­ta­neet Hel­sin­gin Vil­la­suk­ka­teh­taan brän­diä ja verk­ko­kaup­pamme myyn­ti­lu­vut ovat ol­leet jat­ku­vassa kas­vussa. Pa­rasta yh­teis­työs­sämme on se, että Raaka Me­diassa ol­laan sa­man­lai­sia työih­mi­siä kuin me­kin. Voin täy­sin sy­dä­min suo­si­tella heitä myös muille.

Jukka-Pekka Kum­pu­lai­nen, pat­ruuna
Hel­sin­gin Vil­la­suk­ka­teh­das Oy

Metsätyö Oy

Toimivaa yhteistyötä ja 3 kertaa enemmän uusia asiakkaita

Kun aloi­timme yh­teis­työn Raaka Me­dian kanssa, löy­tyi heti yh­tei­nen sä­vel ja en­nen kaik­kea tu­lok­set läh­ti­vät nousuun. Olemme luot­ta­neet Raaka Me­dian am­mat­ti­tai­toon jo useam­man vuo­den ajan Google-mai­non­nassa sekä so­si­aa­li­sen me­dian markkinoinnissa.

Yh­teis­työmme ai­kana so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­vista on tul­lut tär­keä asia­kas­kun­tamme si­tout­ta­mis­keino ja olemme Raaka Me­dian avulla ra­ken­ta­neet tu­han­sien ko­neu­ra­koit­si­joi­den some-yh­tei­sön. Saamme ha­luamme vies­tit pe­rille oi­ke­aan ai­kaan ja pys­tymme pal­ve­le­maan asiak­kai­tamme mo­ni­ka­na­vai­sesti Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min vä­li­tyk­sellä. Googlen kautta tu­le­vat asiak­kuu­det ovat puo­les­taan kol­min­ker­tais­tu­neet sen jäl­keen, kun laa­jen­simme yh­teis­työ­tämme myös sille puolelle.

Raaka Me­dian suo­si­tuk­sesta olemme ot­ta­neet myös re­mar­ke­ting-mai­non­nan osaksi ko­ko­nais­val­taista di­gi­mark­ki­noin­nin to­teu­tusta. Re­mar­ke­ting-mai­non­nan avulla ta­voi­tamme si­vus­tomme tie­tyissä tuo­te­ka­te­go­rioissa ai­em­min vie­rail­leet po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaat ja pa­lau­tamme hei­dät ta­kai­sin si­vus­tol­lemme. Ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­sen kan­nalta on ol­lut mer­kit­tä­vää etua siitä, että Raaka Me­dia hoi­taa di­gi­mark­ki­noin­tiamme kokonaisvaltaisesti.

Markku Si­velä, mark­ki­noin­ti­pääl­likkö
Met­sä­työ Oy

Slee​pinn​fin​land​.fi

Poikkeuksellisen kovat konversiot Google Ads -mainonnalla

Olemme teh­neet pa­ri­sen vuotta erit­täin toi­mi­vaa yh­teis­työtä Raaka Me­dian kanssa, enkä ole het­keä­kään ka­tu­nut. Google Ads -mai­non­nan tu­lok­set ovat ol­leet sel­keästi pa­rem­mat kuin ai­em­man yh­teis­työ­kump­pa­nimme ai­kana ja olemme saa­vut­ta­neet poik­keuk­sel­li­sen ko­vat kon­ver­sio­lu­vut suh­teessa ma­joi­tusa­lan kes­ki­mää­räi­siin lukuihin.

Li­säksi olen saa­nut Raaka Me­dialta hy­viä vink­kejä, ku­ten verk­ko­si­vus­ton ke­hit­tä­mi­seen ja kon­ver­sio-op­ti­moin­tiin. Ideat ja vin­kit ovat poik­keuk­setta toi­mi­neet erin­omai­sesti. Yh­teis­työmme toi­mii mut­kat­to­masti ja kom­mu­ni­kaa­tio pe­laa. Jos jo­tain ky­syt­tä­vää tu­lee, niin asi­aan pa­la­taan aina ly­hyellä vii­veellä ja voi olla varma, että homma on muu­ten­kin koko ajan hal­lussa. Kaikki mai­non­taan liit­ty­vät asiat on hoi­dettu mal­lik­kaasti ja en­nen kaik­kea di­gi­mark­ki­nointi on tuot­ta­nut lois­ta­via tuloksia.

Ju­hani Kos­ki­nen, toi­mi­tus­joh­taja
Slee​pinn​fin​land​.fi

Ruskon Autohuolto Oy

”Voi luottaa siihen, että hommat tulee tehtyä, itse ei tarvitse murehtia ja miettiä.”

”Kun pää­sin yli omasta skep­ti­syy­destä mark­ki­noin­nin ul­kois­ta­mi­sen suh­teen, ei yh­teis­työssä ole ol­lut mi­tään ongelmaa.”

”Yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin olen ai­kai­sem­min hoi­ta­nut täy­sin itse. Kun Raaka Me­diasta otet­tiin yh­teyttä vuonna 2018, aloi­timme yh­teis­työn ja sillä tiellä olemme edelleen.”

Rus­kon au­to­huol­lolle Raaka Me­dian te­ke­mässä di­gi­mark­ki­noin­nissa pää­pai­not ovat Google Ads – mai­non­nassa sekä verk­ko­si­vu­jen kon­ver­siossa, jossa py­ri­tään saa­maan mah­dol­li­sim­man pal­jon yh­tey­den­ot­toja yritykseen.

”Tällä het­kellä olemme google-haussa kär­ki­si­joilla asiak­kai­den et­siessä au­to­kor­jaa­moa eli ha­ku­ko­neop­ti­mointi ja ha­kusa­na­mai­nonta on kai­kin puo­lin on­nis­tu­nutta.” Verk­ko­si­vu­jen kon­ver­sio­pro­sentti on hui­keat 18,6 %. Tämä tar­koit­taa sitä, että noin joka vii­des vie­railu yri­tyk­sen verk­ko­si­vuilla on joh­ta­nut yhteydenottoon.

”Yh­teis­työmme alussa olin skep­ti­nen. Mie­tin, voiko tu­lok­set olla niin suo­ra­sel­käi­siä, mitä ra­por­tit näyt­tä­vät. Pian kui­ten­kin huo­ma­sin, että mark­ki­nointi mak­saa it­sensä ta­kai­sin, se ei ole ku­lu­haitta vaan tuot­taa tulosta.”

Toi­mi­van ja tu­losta tuot­ta­van mai­non­nan myötä myös mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia on nostettu.

Yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jana mi­nulla on tiukka ai­ka­taulu, eikä aika ihan kaik­keen riitä. Siksi on­kin hie­noa, että mark­ki­noin­nissa voin täy­sin luot­taa Raaka Me­dian am­mat­ti­tai­toon. Tä­ten myös itse pää­sen va­pau­tu­maan mui­hin teh­tä­viin markkinointisuunnittelusta.”

”Yh­teis­työ on ol­lut it­selle stres­si­töntä, sillä Raaka Me­dian työs­ken­tely on oma-aloit­teel­lista ja mää­rä­tie­toista sekä kaikki eh­do­tuk­set pe­rus­tel­laan sel­keästi. Raaka Me­dia pi­tää ak­tii­vi­sesti yh­teyttä ja kom­mu­ni­kaa­tio pelittää.”

”Kai­kin puo­lin su­ju­vaa yh­teis­työtä tu­lemme jat­ka­maan Raaka Me­dian kanssa myös tulevaisuudessa.”

Mikko Ohu­kai­nen ker­too myös pys­ty­vänsä suo­sit­te­le­maan Raaka Me­diaa muille toi­mi­joille; ”Homma on ko­ko­nai­suu­tena toimiva.”

Mikko Ohu­kai­nen, Fixus yrit­täjä
Rus­kon Au­to­huolto Oy

Helsingin Villasukkatehdas Oy

Erikoisen hyvä palvelu, tekemisen meininki ja tulokset loivat pitkän asiakassuhteen

Meillä oli alusta al­kaen sel­keä nä­ke­mys siitä, mil­lai­sia tu­lok­sia ha­lusimme saa­vuutta di­gi­mark­ki­noin­nilla. Sen jäl­keen, kun aloi­timme yh­teys­työn Raaka Me­dian kanssa, on mark­ki­noin­tiamme ra­ken­nettu ja suun­ni­teltu am­mat­ti­mai­sesti ja ase­te­tut ta­voit­teet ovat saavutettu.

Yh­teis­työmme start­tasi muu­tama vuosi sit­ten niin sa­no­tusti nolla ti­lan­teesta ja al­kuun läh­det­tiin lii­ken­tee­seen Face­book-yh­tei­sön ra­ken­ta­mi­sesta. Tänä päi­vänä Hel­sin­gin Vil­la­suk­ka­teh­taan Face­book-si­vusta on ra­ken­tu­nut yli 23 000 Face­boo­kin käyt­tä­jän yh­teisö, mikä toi­mii lois­ta­vana alus­tana verk­ko­kaup­pamme myyn­nille. Li­säksi Raaka Me­dian to­teut­tama Google Ads -mai­nonta on tuot­ta­nut erin­omai­sia tuloksia.

Kai­ken kaik­ki­aan voi­daan to­deta, että yh­teis­työmme ai­kana olemme vah­vis­ta­neet Hel­sin­gin Vil­la­suk­ka­teh­taan brän­diä ja verk­ko­kaup­pamme myyn­ti­lu­vut ovat ol­leet jat­ku­vassa kas­vussa. Pa­rasta yh­teis­työs­sämme on se, että Raaka Me­diassa ol­laan sa­man­lai­sia työih­mi­siä kuin me­kin. Voin täy­sin sy­dä­min suo­si­tella heitä myös muille.

Jukka-Pekka Kum­pu­lai­nen, pat­ruuna
Hel­sin­gin Vil­la­suk­ka­teh­das Oy

Metsätyö Oy

Toimivaa yhteistyötä ja 3 kertaa enemmän uusia asiakkaita

Kun aloi­timme yh­teis­työn Raaka Me­dian kanssa, löy­tyi heti yh­tei­nen sä­vel ja en­nen kaik­kea tu­lok­set läh­ti­vät nousuun. Olemme luot­ta­neet Raaka Me­dian am­mat­tiai­toon jo useam­man vuo­den ajan Google-mai­non­nassa sekä so­si­aa­li­sen me­dian markkinoinnissa.

Yh­teis­työmme ai­kana so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­vista on tul­lut tär­keä asia­kas­kun­tamme si­tout­ta­mis­keino ja olemme Raaka Me­dian avulla ra­ken­ta­neet tu­han­sien ko­neu­ra­koit­si­joi­den some-yh­tei­sön. Saamme ha­luamme vies­tit pe­rille oi­ke­aan ai­kaan ja pys­tymme pal­ve­le­maan asiak­kai­tamme mo­ni­ka­na­vai­sesti Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min vä­li­tyk­sellä. Googlen kautta tu­le­vat asiak­kuu­det ovat puo­les­taan kol­min­ker­tais­tu­neet sen jäl­keen, kun laa­jen­simme yh­teis­työ­tämme myös sille puolelle.

Raaka Me­dian suo­si­tuk­sesta olemme ot­ta­neet myös re­mar­ke­ting-mai­non­nan osaksi ko­ko­nais­val­taista di­gi­mark­ki­noin­nin to­teu­tusta. Re­mar­ke­ting-mai­non­nan avulla ta­voi­tamme si­vus­tomme tie­tyissä tuo­te­ka­te­go­rioissa ai­em­min vie­rail­leet po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaat ja pa­lau­tamme hei­dät ta­kai­sin si­vus­tol­lemme. Ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­sen kan­nalta on ol­lut mer­kit­tä­vää etua siitä, että Raaka Me­dia hoi­taa di­gi­mark­ki­noin­tiamme kokonaisvaltaisesti.

Markku Si­velä, mark­ki­noin­ti­pääl­likkö
Met­sä­työ Oy

Slee​pinn​fin​land​.fi

Poikkeuksellisen kovat konversiot Google Ads -mainonnalla

Olemme teh­neet pa­ri­sen vuotta erit­täin toi­mi­vaa yh­teis­työtä Raaka Me­dian kanssa, enkä ole het­keä­kään ka­tu­nut. Google Ads -mai­non­nan tu­lok­set ovat ol­leet sel­keästi pa­rem­mat kuin ai­em­man yh­teis­työ­kump­pa­nimme ai­kana ja olemme saa­vut­ta­neet poik­keuk­sel­li­sen ko­vat kon­ver­sio­lu­vut suh­teessa ma­joi­tusa­lan kes­ki­mää­räi­siin lukuihin.

Li­säksi olen saa­nut Raaka Me­dialta hy­viä vink­kejä, ku­ten verk­ko­si­vus­ton ke­hit­tä­mi­seen ja kon­ver­sio-op­ti­moin­tiin. Ideat ja vin­kit ovat poik­keuk­setta toi­mi­neet erin­omai­sesti. Yh­teis­työmme toi­mii mut­kat­to­masti ja kom­mu­ni­kaa­tio pe­laa. Jos jo­tain ky­syt­tä­vää tu­lee, niin asi­aan pa­la­taan aina ly­hyellä vii­veellä ja voi olla varma, että homma on muu­ten­kin koko ajan hal­lussa. Kaikki mai­non­taan liit­ty­vät asiat on hoi­dettu mal­lik­kaasti ja en­nen kaik­kea di­gi­mark­ki­nointi on tuot­ta­nut lois­ta­via tuloksia.

Ju­hani Kos­ki­nen, toi­mi­tus­joh­taja
Slee​pinn​fin​land​.fi

Ruskon Autohuolto Oy

”Voi luottaa siihen, että hommat tulee tehtyä, itse ei tarvitse murehtia ja miettiä.”

”Kun pää­sin yli omasta skep­ti­syy­destä mark­ki­noin­nin ul­kois­ta­mi­sen suh­teen, ei yh­teis­työssä ole ol­lut mi­tään ongelmaa.”

”Yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin olen ai­kai­sem­min hoi­ta­nut täy­sin itse. Kun Raaka Me­diasta otet­tiin yh­teyttä vuonna 2018, aloi­timme yh­teis­työn ja sillä tiellä olemme edelleen.”

Rus­kon au­to­huol­lolle Raaka Me­dian te­ke­mässä di­gi­mark­ki­noin­nissa pää­pai­not ovat Google Ads – mai­non­nassa sekä verk­ko­si­vu­jen kon­ver­siossa, jossa py­ri­tään saa­maan mah­dol­li­sim­man pal­jon yh­tey­den­ot­toja yritykseen.

”Tällä het­kellä olemme google-haussa kär­ki­si­joilla asiak­kai­den et­siessä au­to­kor­jaa­moa eli ha­ku­ko­neop­ti­mointi ja ha­kusa­na­mai­nonta on kai­kin puo­lin on­nis­tu­nutta.” Verk­ko­si­vu­jen kon­ver­sio­pro­sentti on hui­keat 18,6 %. Tämä tar­koit­taa sitä, että noin joka vii­des vie­railu yri­tyk­sen verk­ko­si­vuilla on joh­ta­nut yhteydenottoon.

”Yh­teis­työmme alussa olin skep­ti­nen. Mie­tin, voiko tu­lok­set olla niin suo­ra­sel­käi­siä, mitä ra­por­tit näyt­tä­vät. Pian kui­ten­kin huo­ma­sin, että mark­ki­nointi mak­saa it­sensä ta­kai­sin, se ei ole ku­lu­haitta vaan tuot­taa tulosta.”

Toi­mi­van ja tu­losta tuot­ta­van mai­non­nan myötä myös mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia on nostettu.

Yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jana mi­nulla on tiukka ai­ka­taulu, eikä aika ihan kaik­keen riitä. Siksi on­kin hie­noa, että mark­ki­noin­nissa voin täy­sin luot­taa Raaka Me­dian am­mat­ti­tai­toon. Tä­ten myös itse pää­sen va­pau­tu­maan mui­hin teh­tä­viin markkinointisuunnittelusta.”

”Yh­teis­työ on ol­lut it­selle stres­si­töntä, sillä Raaka Me­dian työs­ken­tely on oma-aloit­teel­lista ja mää­rä­tie­toista sekä kaikki eh­do­tuk­set pe­rus­tel­laan sel­keästi. Raaka Me­dia pi­tää ak­tii­vi­sesti yh­teyttä ja kom­mu­ni­kaa­tio pelittää.”

”Kai­kin puo­lin su­ju­vaa yh­teis­työtä tu­lemme jat­ka­maan Raaka Me­dian kanssa myös tulevaisuudessa.”

Mikko Ohu­kai­nen ker­too myös pys­ty­vänsä suo­sit­te­le­maan Raaka Me­diaa muille toi­mi­joille; ”Homma on ko­ko­nai­suu­tena toimiva.”

Mikko Ohu­kai­nen, Fixus yrit­täjä
Rus­kon Au­to­huolto Oy

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä ja lähde kasvattamaan myyntiäsi
laadukkaalla digimarkkinoinnilla!

Ota yhteyttä ja lähde kasvattamaan myyntiäsi laadukkaalla digimarkkinoinnilla!