fbpx

Verkkokauppasi mainonnan tärkein ja tehokkain työkalu

Google Shopping -mainonta tuo ostohalukkaat asiakkaat verkkokauppaasi

Google Shop­ping -mai­nos­ten avulla mai­nos­tat verk­ko­kaup­pasi tuot­teita näyt­tä­mällä tuot­teis­tasi tark­koja tie­toja en­nen kuin os­toa har­kit­se­vat asiak­kaasi klik­kaa­vat mai­nos­tasi. Käy­tän­nössä tämä tar­koit­taa sitä, että asiak­kaat nä­ke­vät jo Googlen ha­ku­tu­los­si­vulla tuot­teesi ni­men, ku­van sekä hin­nan. Mak­sat kui­ten­kin sa­maan ta­paan kuin Googlen ha­ku­ver­kos­ton teks­ti­mai­nok­sista, vasta sit­ten kun mai­nos­tasi klikataan.

Google Shop­ping -mai­nos­ten avulla voit mai­nos­taa useam­paa tuo­tetta sa­malla ker­taa, mikä an­taa po­ten­ti­aa­li­sille asiak­kail­lesi mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua laa­jem­min verk­ko­kaup­pasi tar­jon­taan en­nen si­vus­tol­lesi siirtymistä.

Useim­mi­ten Google Shop­ping-mai­nos­ten avulla verk­ko­kau­pan myyn­nin kon­ver­sio­aste kas­vaa huo­mat­ta­vasti ver­rat­tuna pe­rin­tei­siin teks­ti­mai­nok­siin ja mai­non­taan si­joit­ta­masi pää­oman tuotto (ROAS) pa­ra­nee merkittävästi.

5 syytä aloittaa Google Shopping -mainonta jo tänään:

 1. An­nat asiak­kail­lesi mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua tuot­tee­seesi en­nen mai­nok­sen klikkaamista
 2. Asiak­kaat saa­vat tehdä tuot­tei­den ver­tai­lun jo ha­ku­tu­los­si­vulla, väl­tät tur­hat klikit
 3. Mai­nok­sissa nä­kyy tuot­teen nimi, kuva, hinta ja mah­dol­li­set arvostelut
 4. Yhä useampi klik­kaus joh­taa os­tok­seen verkkokaupassasi
 5. Mai­nos­ten klik­kaus­pro­sentti on mo­nin­ker­tai­nen ver­rat­tuna pe­rin­tei­siin tekstimainoksiin

Google Shopping -mainonta Raaka Median ammattilaisen toteuttamana

Ul­kois­ta­malla Google Shop­ping -mai­non­nan Raaka Me­dialle olet hy­vissä kä­sissä. Mai­non­taasi hoi­taa Googlen ser­ti­fioima Shop­ping -mai­non­nan am­mat­ti­lai­nen, joka pa­neu­tuu huo­lel­li­sesti lii­ke­toi­min­taasi ja ta­voit­tei­siisi en­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä. Mai­non­taa seu­ra­taan ja op­ti­moi­daan ana­ly­tii­kan da­taan poh­jau­tuen. Saa­vu­te­tuista tu­lok­sista ra­por­toimme kir­jal­li­sesti ker­ran kuukaudessa.

Ota etumatkaa kilpailijoihisi tehokkaalla digimarkkinoinnilla!

Ota etu­mat­kaa kil­pai­li­joi­hisi te­hok­kaalla digimarkkinoinnilla!

Lupauksemme sinulle:

 • Mai­non­taasi hoi­taa ser­ti­fioitu Google Shop­ping -mai­non­nan ammattilainen
 • Val­vomme mai­non­tasi te­hok­kuutta tar­kasti oh­ja­tulla optimointiprosessilla
 • Lä­pi­nä­ky­vää pal­ve­lua ja sel­ko­kie­li­nen raportointi
 • Olemme mut­kat­to­mia ja maan­lä­hei­siä tyyp­pejä ja kans­samme on helppo asioida
 • Kes­ki­tymme si­joi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sent­tiin (ROI/ROAS) – mak­si­moimme myyn­tisi pie­nim­millä mah­dol­li­silla mainostuskustannuksilla

Valitse sertifioitu Google Partner 

Google Part­ner -kump­pa­nit ovat di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin toi­mis­toja, joi­hin Google luot­taa. Olemme Google Part­ner, koska:

 • Tuo­tamme mai­non­taa Googlen laa­tu­kri­tee­rien ja par­hai­den käy­tän­tö­jen mukaisesti
 • Olemme to­dis­tet­ta­vasti kas­vat­ta­neet asiak­kai­demme liiketoimintaa
 • Mai­non­taa tuot­ta­vat ser­ti­fioi­dut Google Ads -mai­non­nan ammattilaiset
 • Asiak­kaamme ovat tyytyväisiä

Näin palvelu toimii käytännössä

1. Aloituspalaveri

Aloi­tus­pa­la­ve­rissa mää­ri­te­tään mai­nos­tet­ta­vat tuot­teet ja pal­ve­lut sekä ni­me­tään mai­non­taasi hoi­tava yh­teys­hen­kilö. Aloi­tus­pa­la­veri an­taa sel­keät raa­mit mai­non­nan suun­nit­te­lulle ja sel­keyt­tää yh­tei­set tavoitteet.

2. Mainonnan suunnittelu ja kampanjoiden rakentaminen

Suun­nit­te­lemme mai­non­tanne avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teella. Mai­non­nan suun­nit­telu aloi­te­taan kon­ver­sioi­den mää­rit­tä­mi­sellä, minkä jäl­keen ede­tään kam­pan­joi­den ra­ken­ta­mi­seen. En­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä var­mis­te­taan ana­ly­tii­kan toi­mi­vuus mai­non­nan tukena.

3. Julkaisu ja mainonnan optimointi

Kun mai­nonta on käyn­nis­tetty, aloi­tamme da­taan pe­rus­tu­van mai­non­nan op­ti­moin­nin. Jat­ku­valla A/B -tes­tauk­sella ja op­ti­moin­nilla haemme mai­no­seu­roil­lesi par­haan mah­dol­li­sen tuoton.

4. Raportointi ja yhteydenpito

Ra­por­toimme mai­non­nan tu­lok­sista kuu­kausit­tain, minkä li­säksi kes­kus­te­lemme sään­nöl­li­sesti mai­non­nalla saa­vu­te­tuista tu­lok­sista. Pi­dämme si­nut aina ajan ta­salla ja olemme aina tavoitettavissa.

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!

Täytä alla oleva lo­make tai soita 040 778 6545

Täytä alla oleva lo­make tai

soita 040 778 6545