fbpx

Kasvata myyntiäsi kenties markkinoiden tehokkaimmalla Google Ads -hakusanamainonnalla 

Löydytkö asiakkaillesi Googlesta?

Tut­ki­mus­ten mu­kaan Googlesta tuot­teita ja pal­ve­luita et­si­vät hen­ki­löt luot­ta­vat yri­tyk­siin, jotka löy­ty­vät ha­ku­tu­los­ten kär­ki­päästä. On myös tut­kittu, että ha­ku­tu­lok­sia har­voin se­la­taan en­sim­mäistä ha­ku­tu­los­si­vua pidemmälle.

Olipa toi­mia­lasi sit­ten b2c tai b2b -puo­lella, lii­ke­toi­min­tasi ja myyn­tisi kan­nalta on en­siar­voi­sen tär­keää, että löy­dyt asiak­kail­lesi Googlesta.

Hel­poin, no­pein ja usein myös tuot­ta­vin keino Google-nä­ky­vyy­den pa­ran­ta­mi­seen on to­teut­taa Google Ads -ha­kusa­na­mai­non­taa sii­hen eri­kois­tu­neen am­mat­ti­lai­sen avulla.

Yh­dis­tämme asiak­kai­demme mai­non­taan aina Google Ana­ly­tic­sin ja mai­non­nan tu­lok­sista ra­por­toi­daan si­nulle ana­ly­tii­kan da­taan ja en­nalta mää­ri­tet­ty­jen kon­ver­sio­ta­voit­tei­siin perustuen.

5 syytä aloittaa Google Ads -mainonta jo tänään:

 1. Löy­dyt asiak­kail­lesi Googlesta sil­loin, kun he ha­lua­vat ostaa
 2. Saat li­sää yh­tey­den­ot­toja ja liidejä
 3. Ei ar­vai­lua tu­lok­sista, mai­non­nan ra­por­tointi pe­rus­tuu ko­viin faktoihin
 4. Mai­non­tasi voi­daan koh­den­taa ha­lua­mal­lesi alu­eelle tai koko Suomeen
 5. Mai­non­tasi voi­daan ajas­taa tie­tyille vii­kon­päi­ville ja kellonajoille

Hoidamme mainontaasi kuin omaamme

Ul­kois­ta­malla Google Ads -ha­kusa­na­mai­non­nan Raaka Me­dialle olet hy­vissä kä­sissä. Mai­non­taasi hoi­taa Googlen ser­ti­fioima am­mat­ti­lai­nen, joka pa­neu­tuu huo­lel­li­sesti lii­ke­toi­min­taasi ja ta­voit­tei­siisi en­nen mai­non­nan käynnistämistä.

Mai­non­nan käyn­nis­tä­mi­sen jäl­keen seu­raamme ja op­ti­moimme mai­non­nan tuot­ta­vuutta ana­ly­tii­kan da­taan pe­rus­tuen. Saa­vu­te­tuista tu­lok­sista ra­por­toi­daan kir­jal­li­sesti ker­ran kuukaudessa.

Mai­nonta käyn­nis­te­tään 3kk mää­rä­ai­kai­sella so­pi­muk­sella. Jos olet tä­män jäl­keen va­kuut­tu­nut yh­teis­työmme tu­lok­sista, voit jat­kaa so­pi­musta tois­tai­seksi voi­massa ole­valla sopimuksella.

Ota etumatkaa kilpailijoihisi tehokkaalla digimarkkinoinnilla!

Ota etu­mat­kaa kil­pai­li­joi­hisi te­hok­kaalla digimarkkinoinnilla!

Lupauksemme sinulle:

 • Mai­non­taasi hoi­taa ser­ti­fioitu Google Ads -mai­non­nan ammattilainen
 • Val­vomme mai­non­tasi te­hok­kuutta tar­kasti oh­ja­tulla optimointiprosessilla
 • Lä­pi­nä­ky­vää pal­ve­lua ja sel­ko­kie­li­nen raportointi
 • Olemme mut­kat­to­mia ja maan­lä­hei­siä tyyp­pejä ja kans­samme on helppo asioida
 • Kes­ki­tymme si­joi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sent­tiin (ROI) – mak­si­moimme myyn­tisi pie­nim­millä mah­dol­li­silla mainostuskustannuksilla

Valitse sertifioitu Google Partner 

Google Part­ner -kump­pa­nit ovat di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin toi­mis­toja, joi­hin Google luot­taa. Olemme Google Part­ner, koska:

 • Tuo­tamme mai­non­taa Googlen laa­tu­kri­tee­rien ja par­hai­den käy­tän­tö­jen mukaisesti
 • Olemme to­dis­tet­ta­vasti kas­vat­ta­neet asiak­kai­demme liiketoimintaa
 • Mai­non­taa tuot­ta­vat ser­ti­fioi­dut Google Ads -mai­non­nan ammattilaiset
 • Asiak­kaamme ovat tyytyväisiä

Näin palvelu toimii käytännössä

1. Aloituspalaveri

Aloi­tus­pa­la­ve­rissa mää­ri­te­tään mai­nos­tet­ta­vat tuot­teet ja pal­ve­lut sekä ni­me­tään mai­non­taasi hoi­tava yh­teys­hen­kilö. Aloi­tus­pa­la­veri an­taa sel­keät raa­mit mai­non­nan suun­nit­te­lulle ja sel­keyt­tää yh­tei­set tavoitteet.

2. Mainonnan suunnittelu ja kampanjoiden rakentaminen

Suun­nit­te­lemme mai­non­tanne avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teella. Mai­non­nan suun­nit­telu aloi­te­taan avain­sa­na­tut­ki­muk­sella, minkä jäl­keen ede­tään kam­pan­joi­den ra­ken­ta­mi­seen. En­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä var­mis­te­taan ana­ly­tii­kan toi­mi­vuus mai­non­nan tukena.

3. Julkaisu ja mainonnan optimointi

Kun mai­nonta on käyn­nis­tetty, aloi­tamme da­taan pe­rus­tu­van mai­non­nan op­ti­moin­nin. Jat­ku­valla A/B -tes­tauk­sella ja op­ti­moin­nilla haemme mai­no­seu­roil­lesi par­haan mah­dol­li­sen tuoton.

4. Raportointi ja yhteydenpito

Ra­por­toimme mai­non­nan tu­lok­sista kuu­kausit­tain, minkä li­säksi kes­kus­te­lemme sään­nöl­li­sesti mai­non­nalla saa­vu­te­tuista tu­lok­sista. Pi­dämme si­nut aina ajan ta­salla ja olemme aina tavoitettavissa.

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!

Täytä alla oleva lo­make tai soita 040 778 6545

Täytä alla oleva lo­make tai

soita 040 778 6545