fbpx

Tavoita asiakkaasi visuaalisesti maailman laajimman mainosverkoston avulla

Google Display -verkoston mainonta 

Google Display -ver­kosto on maa­il­man laa­jin di­gi­taa­li­sen näyt­tö­mai­non­nan ver­kosto, mi­hin kuu­luu mil­joo­nia Googlen kump­pa­nuus­si­vus­toja. Google Display -ver­kos­ton mai­nonta ta­voit­taa­kin yli 90 % kai­kista maa­il­man in­ter­ne­tin käyttäjistä.

Laa­jan mai­nos­ver­kos­ton avulla ban­neri- ja vi­deo­mai­nok­sia voi­daan koh­den­taa ää­rim­mäi­sen te­hok­kaasti muun muassa de­mo­gra­fis­ten tie­to­jen (ikä, su­ku­puoli, asuin­paikka, kiin­nos­tuk­sen koh­teet) mu­kai­sesti, si­joit­ta­malla mai­nok­sia ha­lu­tuille verk­ko­si­vus­toille tai koh­den­taa mai­nok­set nä­ky­mään tiet­tyjä ai­heita kä­sit­te­le­ville verkkosivustoille.

Google Display -ver­kos­tossa ta­voi­tat myös verk­ko­si­vus­tol­lasi ai­em­min vie­rail­leet po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaat re­mar­ke­ting-mai­non­nan avulla. Li­säksi Google Display -ver­kos­ton mai­nonta on brän­di­mai­non­nan to­del­li­nen työ­he­vo­nen, jota kan­nat­taa käyt­tää eten­kin uusien tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den lan­see­raa­mi­sen tukena.

7 syytä aloittaa Google Display-mainonta jo tänään:

 1. Ta­voi­tat asiak­kaat vi­su­aa­li­silla ban­neri- ja videomainoksilla
 2. Mai­nok­set voi­daan koh­den­taa de­mo­gra­fis­ten tie­to­jen mu­kaan (ikä, su­ku­puoli, asuin­paikka, kiin­nos­tuk­sen kohteet)
 3. Mai­nok­set voi­daan koh­den­taa si­joit­te­luina ha­lu­tuille verkkosivuille
 4. Mai­nok­set voi­daan koh­den­taa ai­hei­den mu­kaan esi­mer­kiksi tie­tyn­tyyp­pistä si­säl­töä kä­sit­te­le­ville verkkosivustoille
 5. Re­mar­ke­ting-mai­non­nalla (uu­del­leen­mark­ki­nointi) oh­jaat si­vus­tol­lasi ai­em­min vie­rail­leet po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaat ta­kai­sin sivustollesi
 6. Mai­nos­tat kus­tan­nus­te­hok­kaasti uusia tuot­teita ja pal­ve­luita sekä vah­vis­tat brändimielikuvaa
 7. Mai­non­nan tu­lok­set ja kon­ver­siot pe­rus­tu­vat Google Ana­ly­tic­sin dataan

Google Display -verkoston mainonta Raaka Median ammattilaisen toteuttama

Ul­kois­ta­malla Google Display -ver­kos­ton mai­non­nan Raaka Me­dialle olet hy­vissä kä­sissä. Mai­non­taasi hoi­taa Googlen ser­ti­fioima am­mat­ti­lai­nen, joka pa­neu­tuu huo­lel­li­sesti lii­ke­toi­min­taasi ja ta­voit­tei­siisi en­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä. Mai­non­nan käyn­nis­tä­mi­sen jäl­keen seu­raamme ja op­ti­moimme mai­non­nan tuot­ta­vuutta ana­ly­tii­kan da­taan pe­rus­tuen. Saa­vu­te­tuista tu­lok­sista ra­por­toi­daan kir­jal­li­sesti ker­ran kuukaudessa.

Mai­non­taa Google Display -ver­kos­tossa voi­daan to­teut­taa jat­ku­vana toi­men­pi­teenä tai kampanjaluonteisesti.

Ota etumatkaa kilpailijoihisi tehokkaalla digimarkkinoinnilla!

Ota etu­mat­kaa kil­pai­li­joi­hisi te­hok­kaalla digimarkkinoinnilla!

Lupauksemme sinulle:

 • Mai­non­taasi hoi­taa ser­ti­fioitu Google Ads -mai­non­nan ammattilainen
 • Val­vomme mai­non­tasi te­hok­kuutta tar­kasti oh­ja­tulla optimointiprosessilla
 • Lä­pi­nä­ky­vää pal­ve­lua ja sel­ko­kie­li­nen raportointi
 • Olemme mut­kat­to­mia ja maan­lä­hei­siä tyyp­pejä ja kans­samme on helppo asioida
 • Kes­ki­tymme si­joi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sent­tiin (ROI) – mak­si­moimme myyn­tisi pie­nim­millä mah­dol­li­silla mainostuskustannuksilla

Valitse sertifioitu Google Partner 

Google Part­ner -kump­pa­nit ovat di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin toi­mis­toja, joi­hin Google luot­taa. Olemme Google Part­ner, koska:

 • Tuo­tamme mai­non­taa Googlen laa­tu­kri­tee­rien ja par­hai­den käy­tän­tö­jen mukaisesti
 • Olemme to­dis­tet­ta­vasti kas­vat­ta­neet asiak­kai­demme liiketoimintaa
 • Mai­non­taa tuot­ta­vat ser­ti­fioi­dut Google Ads -mai­non­nan ammattilaiset
 • Asiak­kaamme ovat tyytyväisiä

Näin palvelu toimii käytännössä

1. Aloituspalaveri

Aloi­tus­pa­la­ve­rissa mää­ri­te­tään mai­nos­tet­ta­vat tuot­teet ja pal­ve­lut sekä ni­me­tään mai­non­taasi hoi­tava yh­teys­hen­kilö. Aloi­tus­pa­la­veri an­taa sel­keät raa­mit mai­non­nan suun­nit­te­lulle ja sel­keyt­tää yh­tei­set tavoitteet.

2. Mainonnan suunnittelu ja kampanjoiden rakentaminen

Suun­nit­te­lemme mai­non­tanne avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teella. Mai­non­nan suun­nit­telu aloi­te­taan kon­ver­sioi­den mää­rit­tä­mi­sellä, minkä jäl­keen ede­tään kam­pan­joi­den ra­ken­ta­mi­seen. En­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä var­mis­te­taan ana­ly­tii­kan toi­mi­vuus mai­non­nan tukena.

3. Julkaisu ja mainonnan optimointi

Kun mai­nonta on käyn­nis­tetty, aloi­tamme da­taan pe­rus­tu­van mai­non­nan op­ti­moin­nin. Jat­ku­valla A/B -tes­tauk­sella ja op­ti­moin­nilla haemme mai­no­seu­roil­lesi par­haan mah­dol­li­sen tuoton.

4. Raportointi ja yhteydenpito

Ra­por­toimme mai­non­nan tu­lok­sista kuu­kausit­tain, minkä li­säksi kes­kus­te­lemme sään­nöl­li­sesti mai­non­nalla saa­vu­te­tuista tu­lok­sista. Pi­dämme si­nut aina ajan ta­salla ja olemme aina tavoitettavissa.

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!

Täytä alla oleva lo­make tai soita 040 778 6545

Täytä alla oleva lo­make tai

soita 040 778 6545