fbpx

Tavoita yli 3,2 miljoonaa Suomalaista Facebook- ja Instagram-käyttäjää

Facebook- ja Instagram-mainonta tuottaa tuloksia ja kasvattaa brändiäsi

Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­nonta on lyö­mä­tön yh­dis­telmä niin B2C kuin B2B -asiak­kaille suun­na­tussa mai­non­nassa. Mai­nos­kam­pan­joita voi­daan ajaa te­hok­kaasti joko Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min puo­lella tai ha­kea laa­jem­man ta­voi­tet­ta­vuu­den nä­ky­vyyttä yh­dis­tä­mällä mai­non­taan mu­kaan mo­lem­mat mainosalustat.

Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­nonta si­säl­tää mo­ni­puo­li­sen va­li­koi­man mai­non­nan in­stru­ment­teja, joista löy­tyy var­masti lii­ke­toi­min­tasi ta­voit­teita par­hai­ten tu­ke­vat työ­ka­lut. Voit muun muassa to­teut­taa ban­neri- ja vi­deo­mai­nos­kam­pan­joita, mark­ki­noida Face­book-si­vusi jul­kai­suja tai oh­jata uu­del­leen­mark­ki­noin­nilla po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaat ta­kai­sin sivustollesi.

10 syytä aloittaa sosiaalisen median mainonta jo tänään:

 • Kas­vata myyntiä
 • Hanki kus­tan­nus­te­hok­kaasti uusia asiakkaita
 • Alu­eel­li­nen kohdentaminen
 • To­teu­tat te­hok­kaita tuotelanseerauksia
 • To­teu­tat brändikampanjoita
 • Oh­jaat os­toa har­kit­se­vat asiak­kaat ta­kai­sin verk­ko­si­vus­tol­lesi re­mar­ke­ting-mai­non­nan avulla
 • Ta­voi­tat mo­ni­puo­lis­ten mai­non­nan koh­den­nus­ten avulla juuri oi­keat yleisöt
 • So­pii sekä B2C että B2B -mai­nos­kam­pan­joi­den te­hok­kaa­seen toteutukseen
 • Si­tou­tat ny­kyi­siä asiakkaitasi
 • Mai­non­nan tarkka mi­tat­ta­vuus ana­ly­tii­kan avulla

Ota etumatkaa kilpailijoihisi tehokkaalla digimarkkinoinnilla!

Ota etu­mat­kaa kil­pai­li­joi­hisi te­hok­kaalla digimarkkinoinnilla!

Facebook-mainonnan etuja:

Face­book-mai­nonta tar­joaa mai­nos­ta­jille laa­jan kir­jon mo­ni­puo­li­sia mai­no­sin­stru­ment­teja, joi­den avulla pys­ty­tään ta­voit­ta­maan laa­joja ylei­söjä ja koh­den­ta­maan mai­non­taa ta­voit­teesta riip­pu­matta hy­vin tar­kalle ta­solle. Face­book-mai­nonta so­pii eri­tyi­sesti yli 30-vuo­tiai­den so­me­käyt­tä­jien tavoittamiseen.

Face­book-mai­non­nan tär­keim­piä etuja ovat:

 • Face­boo­kia käyt­tää 2,7 mil­joona suomalaista
 • Face­book-mai­nonta voi tuot­taa tu­lok­sia erit­täin nopeasti
 • Face­book-mai­nonta an­taa pa­rem­pia tu­lok­sia sisältömarkkinointiin
 • Face­book-mai­nonta tar­joaa tark­koja koh­den­nus­ta­poja eri­lai­siin lii­ke­toi­min­nan tavoitteisiin
 • Face­book-mai­nonta so­pii hy­vin myös B2B-markkinointiin

Instagram-mainonnan etuja:

Ins­ta­gram on luon­teva va­linta nuo­rem­pien so­me­käyt­tä­jien ta­voit­ta­mi­sessa. Alle 24-vuo­tiaista Ins­ta­gram on mil­tei tuplasti suo­si­tumpi so­si­aa­li­sen me­dian ka­nava kuin Face­book. Ins­ta­gram on­kin lyö­mä­tön mark­ki­noin­ti­ka­nava nuo­rem­pien so­mey­lei­sö­jen tavoittamiseen.

Ins­ta­gram on vah­vasti vi­su­aa­li­nen mark­ki­noin­ti­ka­nava. Voit koh­den­taa mai­non­taa Ins­ta­gra­missa käyt­tä­jien uu­tis­vir­taan tai Ins­ta­gram Sto­ries -formaattiin.

Ins­ta­gram-mai­non­nan tär­keim­piä etuja ovat:

 • Ins­ta­gram on vah­vasti vi­su­aa­li­nen markkinointikanava
 • Erin­omai­nen tapa ra­ken­taa yri­tyk­sesi brändiä
 • Tarkka mai­non­nan kohdentaminen
 • Mai­non­taa voi­daan oh­jata Face­book kautta, jol­loin mai­non­nan voi aloit­taa myös il­man Instagram-tiliä

Facebook- ja Instagram-mainonta Raaka Median ammattilaisen toteuttamana

Ul­kois­ta­malla so­si­aa­li­sen me­dian mai­non­nan Raaka Me­dialle olet hy­vissä kä­sissä. Asian­tun­ti­joil­lamme on ko­ke­musta jo sa­doista me­nes­tyk­sek­käistä some-mai­non­nan to­teu­tuk­sista. Mai­non­taasi hoi­taa Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­nan am­mat­ti­lai­nen, joka pa­neu­tuu huo­lel­li­sesti lii­ke­toi­min­taasi sekä ta­voit­tei­siin en­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä. Yh­tey­den­pito kans­samme on jous­ta­vaa ja mutkatonta.

Näin palvelu toimii käytännössä

1. Aloituspalaveri

Aloi­tus­pa­la­ve­rissa mää­ri­te­tään mai­non­nan ta­voit­teet sekä ni­me­tään mai­non­taasi hoi­tava yh­teys­hen­kilö. Aloi­tus­pa­la­veri an­taa sel­keät raa­mit mai­non­nan suun­nit­te­lulle ja sel­keyt­tää yh­tei­set tavoitteet.

2. Mainonnan suunnittelu ja kampanjoiden rakentaminen

Suun­nit­te­lemme mai­non­tanne avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teella. Mai­non­nan suun­nit­telu aloi­te­taan kon­ver­sioi­den mää­rit­tä­mi­sellä, minkä jäl­keen ede­tään kam­pan­joi­den ra­ken­ta­mi­seen. En­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä var­mis­te­taan ana­ly­tii­kan toi­mi­vuus mai­non­nan tukena.

3. Julkaisu ja mainonnan optimointi

Kun mai­nonta on käyn­nis­tetty, aloi­tamme da­taan pe­rus­tu­van mai­non­nan op­ti­moin­nin. Jat­ku­valla A/B -tes­tauk­sella ja op­ti­moin­nilla haemme mai­no­seu­roil­lesi par­haan mah­dol­li­sen tuoton.

4. Raportointi ja yhteydenpito

Ra­por­toimme mai­non­nan tu­lok­sista kuu­kausit­tain, minkä li­säksi kes­kus­te­lemme sään­nöl­li­sesti mai­non­nalla saa­vu­te­tuista tu­lok­sista. Pi­dämme si­nut aina ajan ta­salla ja olemme aina tavoitettavissa.

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!