fbpx

Nosta yrityksesi Googlen hakutulosten kärkeen ja kasvata liiketoimintaasi*

*Olemme si­nuun yh­tey­dessä etuse­te­lin lu­nas­ta­mi­sen jäl­keen. Lu­nasta etusi 31.1.2022 mennessä.

Lunasta 690 € arvoinen Google Ads - mainonnan etuseteli nyt!

5 syytä aloittaa Google Ads -mainonta jo tänään:

  1. Löy­dyt asiak­kail­lesi Googlesta sil­loin, kun he ha­lua­vat ostaa
  2. Saat li­sää yh­tey­den­ot­toja ja liidejä
  3. Ei ar­vai­lua tu­lok­sista, mai­non­nan ra­por­tointi pe­rus­tuu ko­viin faktoihin
  4. Mai­non­tasi voi­daan koh­den­taa ha­lua­mal­lesi alu­eelle tai koko Suomeen
  5. Mai­non­tasi voi­daan ajas­taa tie­tyille vii­kon­päi­ville ja kellonajoille

Lu­nasta etusi tästä ja otamme si­nuun yhteyttä.

Googlen ha­kusa­na­mai­nonta on no­pea ja varma tapa nos­taa yri­tyk­sesi Googlen ha­ku­tu­los­ten kärkipaikoille.

Mai­nok­sesi käyn­nis­ty­vät Googlessa, kun po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaat te­ke­vät Googlessa yri­tyk­sesi tuot­tei­siin ja pal­ve­lui­hin liit­ty­viä hakuja

Google-mai­non­nalle ase­te­taan ta­voit­teet ja tu­lok­set ovat mi­tat­ta­via. Mai­non­taa voi­daan koh­den­taa myös alu­eel­li­sesti jopa 10 km säteellä.

Mi­käli olet vielä epä­varma, suo­sit­te­len, että asian­tun­ti­jamme on si­nuun yh­tey­dessä ja voitte kes­kus­tella ha­kusa­na­mark­ki­noin­nin eduista tarkemmin.

Ha­kusa­na­mai­nok­set nä­ky­vät Googlen ha­ku­tu­lok­sissa [Mai­nos] mer­kin­nällä, joko en­nen var­si­nai­sia ha­ku­tu­lok­sia tai nii­den jälkeen. 

Jotta mai­nok­set nä­ky­vät Googlen ha­ku­tu­lok­sissa po­ten­ti­aa­li­sille asiak­kail­lesi, tu­lee en­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä tehdä huo­lel­li­nen avain­sana-ana­lyysi ja mää­rit­tää mai­nok­sesi käyn­nis­tä­vät avain­sa­nat sekä avain­sa­no­jen vastaavuustyypit

Google-mai­non­nan tu­lisi olla aina ta­voit­teel­lista ja tu­los­ten mi­tat­ta­vissa. Aseta ta­voit­teeksi esi­mer­kiksi verk­ko­si­vu­jesi kautta tu­le­vat yh­tey­den­ot­to­pyyn­nöt ja seu­raa tu­lok­sia ana­ly­tii­kan avulla.

Google-mai­non­nalle voi­daan mää­rit­tää enim­mäis­päivä- ja kuu­kausi­bud­jetti. Si­nua ve­loi­te­taan vain sil­loin, kun mai­nok­sesi saa käyt­tä­jät ak­ti­voi­tu­maan eli esi­mer­kiksi klik­kaa­maan mainostasi.

Google-mai­nonta pe­rus­tuu mainoshuutokauppaan.

Mai­nos­ten klik­kaus­ten hin­ta­tar­jouk­silla on mer­ki­tystä mai­nos­ten si­joit­te­lussa suh­teessa kil­pai­li­joi­den mai­nok­siin, mutta yhtä lailla on mer­ki­tystä mai­nos­ten laadulla.

Google pal­kit­see laa­duk­kaasti ja am­mat­ti­mai­sesti teh­dyt mai­nok­set hal­vem­milla klik­ki­hin­noilla ja pa­rem­milla mainossijoituksilla.

Ul­kois­ta­malla Google-mai­non­nan mak­sat mai­nos­bud­je­tin li­säksi myös am­mat­ti­lai­selle työstä. Usein Google-mai­non­nan ul­kois­ta­mi­nen on kui­ten­kin kus­tan­nus­te­hok­kain vaih­toehto – laa­duk­kaasti to­teu­tettu mai­nonta ja sään­nöl­li­nen mai­non­nan op­ti­mointi mak­sa­vat it­sensä ta­kai­sin ja väl­tät kal­liit virheet.

Googlen ha­kusa­na­mai­nonta on no­pea ja varma tapa nos­taa yri­tyk­sesi Googlen ha­ku­tu­los­ten kärkipaikoille.

Mai­nok­sesi käyn­nis­ty­vät Googlessa, kun po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaat te­ke­vät Googlessa yri­tyk­sesi tuot­tei­siin ja pal­ve­lui­hin liit­ty­viä hakuja

Google-mai­non­nalle ase­te­taan ta­voit­teet ja tu­lok­set ovat mi­tat­ta­via. Mai­non­taa voi­daan koh­den­taa myös alu­eel­li­sesti jopa 10 km säteellä.

Mi­käli olet vielä epä­varma, suo­sit­te­len, että asian­tun­ti­jamme on si­nuun yh­tey­dessä ja voitte kes­kus­tella ha­kusa­na­mark­ki­noin­nin eduista tarkemmin.

Ha­kusa­na­mai­nok­set nä­ky­vät Googlen ha­ku­tu­lok­sissa [Mai­nos] mer­kin­nällä, joko en­nen var­si­nai­sia ha­ku­tu­lok­sia tai nii­den jälkeen. 

Jotta mai­nok­set nä­ky­vät Googlen ha­ku­tu­lok­sissa po­ten­ti­aa­li­sille asiak­kail­lesi, tu­lee en­nen mai­non­nan käyn­nis­tä­mistä tehdä huo­lel­li­nen avain­sana-ana­lyysi ja mää­rit­tää mai­nok­sesi käyn­nis­tä­vät avain­sa­nat sekä avain­sa­no­jen vastaavuustyypit

Google-mai­non­nan tu­lisi olla aina ta­voit­teel­lista ja tu­los­ten mi­tat­ta­vissa. Aseta ta­voit­teeksi esi­mer­kiksi verk­ko­si­vu­jesi kautta tu­le­vat yh­tey­den­ot­to­pyyn­nöt ja seu­raa tu­lok­sia ana­ly­tii­kan avulla.

Google-mai­non­nalle voi­daan mää­rit­tää enim­mäis­päivä- ja kuu­kausi­bud­jetti. Si­nua ve­loi­te­taan vain sil­loin, kun mai­nok­sesi saa käyt­tä­jät ak­ti­voi­tu­maan eli esi­mer­kiksi klik­kaa­maan mainostasi.

Google-mai­nonta pe­rus­tuu mainoshuutokauppaan.

Mai­nos­ten klik­kaus­ten hin­ta­tar­jouk­silla on mer­ki­tystä mai­nos­ten si­joit­te­lussa suh­teessa kil­pai­li­joi­den mai­nok­siin, mutta yhtä lailla on mer­ki­tystä mai­nos­ten laadulla.

Google pal­kit­see laa­duk­kaasti ja am­mat­ti­mai­sesti teh­dyt mai­nok­set hal­vem­milla klik­ki­hin­noilla ja pa­rem­milla mainossijoituksilla.

Ul­kois­ta­malla Google-mai­non­nan mak­sat mai­nos­bud­je­tin li­säksi myös am­mat­ti­lai­selle työstä. Usein Google-mai­non­nan ul­kois­ta­mi­nen on kui­ten­kin kus­tan­nus­te­hok­kain vaih­toehto – laa­duk­kaasti to­teu­tettu mai­nonta ja sään­nöl­li­nen mai­non­nan op­ti­mointi mak­sa­vat it­sensä ta­kai­sin ja väl­tät kal­liit virheet.

OTA YHTEYTTÄ

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

Krista Ha­kala
Client Di­rec­tor, Foun­der
+358 50 048 1010
krista@​raakamedia.​fi

Raaka Me­dia on ser­ti­fioitu Google Part­ner - di­gi­toi­misto. Se tar­koit­taa, että olemme saa­vut­ta­neet asiak­kail­lemme tun­tu­vaa tu­lo­jen kas­vua Google-mainonnalla.

WWF:n ta­voit­teena on ra­ken­taa tu­le­vai­suus, jossa luonto ja ih­mi­set elä­vät ta­sa­pai­nossa. Ha­luamme olla mu­kana tässä tär­keässä työssä ja sen vuoksi olemme WWF:n ys­tä­väy­ri­tys.

© Raaka Me­dia Oy

OTA YHTEYTTÄ

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

Krista Ha­kala
Client Di­rec­tor, Foun­der
+358 50 048 1010
krista@​raakamedia.​fi

Raaka Me­dia on ser­ti­fioitu Google Part­ner - di­gi­toi­misto. Se tar­koit­taa, että olemme saa­vut­ta­neet asiak­kail­lemme tun­tu­vaa tu­lo­jen kas­vua Google-mainonnalla.

WWF:n ta­voit­teena on ra­ken­taa tu­le­vai­suus, jossa luonto ja ih­mi­set elä­vät ta­sa­pai­nossa. Ha­luamme olla mu­kana tässä tär­keässä työssä ja sen vuoksi olemme WWF:n ys­tä­väy­ri­tys.

© Raaka Me­dia Oy