fbpx

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut - kehitä markkinoinnin strategista osaamista

ELY-keskuksen nimeämä markkinoinnin huippuasiantuntija käytössäsi

Lähde ke­hit­tä­mään mark­ki­noin­nin stra­te­gista osaa­mista yh­dessä di­gi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin huip­puo­saa­jan kanssa.

Olemme ELY-kes­kuk­sen ni­meämä mark­ki­noin­nin ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den pui­te­toi­mit­taja ja voit ha­kea kans­samme ELY-kes­kuk­sen ra­hoi­tusta mark­ki­noin­nin stra­te­gi­seen kehittämiseen.

Pal­velu so­pii kas­vu­ha­lui­sille pk-yri­tyk­sille, jotka ha­lua­vat ke­hit­tää mark­ki­noin­nin stra­te­gista osaa­mista ja nos­taa yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin uu­delle tasolle.

Kon­sul­toin­nin kesto on 2 - 5 päi­vää, ja mak­saa yri­tyk­sel­lesi 325 € + Alv / päivä. ELY-kes­kuk­sen ra­hoi­tus kat­taa 75 % kon­sul­toin­ti­päi­vien kuluista.

ELY:n markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämispalvelut räätälöidään tarpeenne mukaisesti.

Kehittämispalvelut voivat sisältää muun muassa seuraavia aiheita:

  • Oh­ja­taan yri­tystä mark­ki­noin­nin stra­te­gi­sessa suunnittelussa
  • Ke­hi­te­tään asiak­kuu­den­hal­lin­taa mark­ki­noin­ti­stra­te­gian osana
  • Ana­ly­soi­daan eri vies­tintä- ja mark­ki­noin­ti­ka­na­vien mer­ki­tystä, pai­noar­voa ja käyt­tö­kel­poi­suutta sekä suun­ni­tel­laan mark­ki­noin­nin toimintatapoja
  • Ke­hi­te­tään mark­ki­noin­tio­saa­mista (hin­noit­telu, tuot­teis­ta­mi­nen, ja­ke­lu­tiet, toi­min­ta­pro­ses­sit, mark­ki­noin­nin or­ga­ni­sointi jne.)
  • Oh­ja­taan suun­ni­tel­tu­jen mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen toteutukseen

Lue li­sää ELY-kes­kuk­sen ke­hit­tä­mis­pal­ve­luista ja mark­ki­noin­nin kon­sul­toin­nista ELY-kes­kuk­sen si­vuilta tai blo­gis­tamme.

Hakuprosessi

15 - 30 min

ELY-rahoituksen osuus

75 %

Ei raportointia

Hoi­damme ra­por­toin­nin puolestasi

Hakuprosessi vie aikaasi vain 30 minuuttia

ELY:n ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mi­nen on help­poa ja no­peaa. Ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mi­sessa otamme si­nut alusta al­kaen rep­pusel­kään ja hoi­damme puo­les­tasi myös lop­pu­ra­por­toin­nin ke­hit­tä­mis­päi­vien päätteeksi.

Näin palvelu toimii käytännössä:

  1. Jätä yh­tey­den­ot­to­pyyntö tai soita meille

  2. Käymme läpi ke­hi­tys­tar­peesi ja laa­dimme toimintasuunnitelman

  3. Po­si­tii­vi­nen rahoituspäätös

  4. Ke­hit­tä­mis­pal­ve­lui­den toteutus

  5. Hoi­damme ra­por­toin­nin puolestasi

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää!

Täytä alla oleva lo­make tai

soita 040 778 6545

Täytä alla oleva lo­make tai soita 040 778 6545